Ενδεικτικές τιμές κομίστρου συγκεκριμένων διαδρομών με Επιβατηγά Δημόσιας Χρήσης-ΤΑΞΙ (Ε.Δ.Χ.-ΤΑΞΙ) αυτοκίνητα στο Νομό Αττικής

Αριθμ. Α 32922/1730/2020

(ΦΕΚ Β\’ 3357/11-08-2020)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 105 του ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 82), όπως ισχύει.

2. Την υπό στοιχεία Α  οικ.41629/3946/29.07.2009 (Β΄ 1690) απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών «Καθορισμός ενδεικτικών τιμών, σε βασικές διαδρομές του Νομού Αττικής, από το αεροδρόμιο Αθηνών \”ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ\” και από το λιμάνι του Πειραιά (Πλ. Καραϊσκάκη).

3. Την υπό στοιχεία Α54501/5518/28.1.2014 απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Καθορισμός κομίστρου για Επιβατηγά Δημόσιας Χρήσης αυτοκίνητα-ΤΑΞΙ (Ε.Δ.Χ.-ΤΑΞΙ)» (Β΄ 227).

4. Την υπό στοιχεία Α οικ.61510/5758/2011 απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Καθορισμός κομίστρου για επιβατικά δημόσιας χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκίνητα» (Β΄ 5).

5. Την υπό στοιχεία Α 44656/2521/2017 απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Καθορισμός κομίστρου ορισμένων διαδρομών με επιβατηγά δημόσιας χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκίνητα στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης» (Β΄ 2641).

6. Την υπό στοιχεία Α 35070/3360/2013 απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Καθορισμός κομίστρου ορισμένων διαδρομών με επιβατηγά δημόσιας χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκίνητα στη Δημοτική Ενότητα Καβάλας» (Β΄ 2738).

7. Tις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

8. Το π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» (Α΄ 151).

9. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).

10. Την υπ΄ αρ. ΔΝΣα΄/οικ. 59172/7775/ΦΝ 459/2019 «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών Ιωάννη Κεφαλογιάννη» (Β΄ 3058).

11. Τις διατάξεις των άρθρων 2, 3, 4 του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις» (Α΄112).

12. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 131).

13. Το υπ΄ αρ. 1545/04-06-2020 αίτημα της Π.Ο.Ε.Ι.Α.Τ.Α. και η από 15-07-2020 επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με συμπληρωματικά στοιχεία για θέσπιση ενδεικτικών τιμών κομίστρου σε συγκεκριμένες διαδρομές με επιβατηγά δημόσιας χρήσης-ΤΑΞΙ (Ε.Δ.Χ.-ΤΑΞΙ) αυτοκίνητα στο νομό Αττικής.

14. Την ανάγκη, προς καλύτερη ενημέρωση και εξυπηρέτηση των επιβατών σε Ε.Δ.Χ.-ΤΑΞΙ οχήματα, κατά προσέγγιση υπολογισμού του κομίστρου σε συγκεκριμένες αυξημένου ενδιαφέροντος διαδρομές που εκτελούνται εντός του νομού Αττικής.

15. Την υπ΄ αρ. οικ. 575/15-07-2020 Εισηγητική Έκθεση Δημοσιονομικών Επιπτώσεων του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠ.Υ.ΜΕ. σύμφωνα με την οποία το δημοσιονομικό αποτέλεσμα της παρούσας απόφασης είναι ουδέτερο, ήτοι δεν προκαλεί επιβάρυνση του Κρατικού Προϋπολογισμού, δεν επιφέρει απώλεια ή αύξηση των δημοσίων εσόδων και δεν επηρεάζει το εκάστοτε Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής (Μ.Π.Δ.Σ),

αποφασίζουμε:

1. Το κόμιστρο για την εκτέλεση συγκεκριμένων διαδρομών με Επιβατηγά Δημόσιας Χρήσης-ΤΑΞΙ (Ε.Δ.Χ.ΤΑΞΙ) αυτοκίνητα εντός του νομού Αττικής από και προς τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ», υπολογίζεται, κατά προσέγγιση, ως εξής:

Α. ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 1 (ώρες 05:00΄-00:00΄)

α.  Αεροδρόμιο-Γλυφάδα (Παραλιακή  και  Μεταξά) μέσω Λ.Βάρης-Κορωπίου: 23 €.

β. Αεροδρόμιο-Πειραιάς (Ακτή Κονδύλη) μέσω Λ.Βάρης-Κορωπίου: 37 €.

γ. Αεροδρόμιο-Ελευσίνα μέσω Αττικής Οδού: 47 €.

δ. Αεροδρόμιο-Περιστέρι (Δημαρχείο) μέσω Εθνικής Οδού/Αττικής Οδού: 32 €.

ε. Αεροδρόμιο-Κηφισιά (Πλάτανος) μέσω Λ.Κηφισίας: 29,5 €.

στ.Αεροδρόμιο-Παλλήνη (Εκκλησία): 16 €.

ζ. Αεροδρόμιο-Ραφήνα (Λιμάνι) μέσω Αττικής Οδού/Λ. Μαραθώνος: 26 €.

η. Αεροδρόμιο-Πειραιάς μέσω Εθνικής Οδού/Αττικής Οδού: 42 €.

θ. Αεροδρόμιο-Λαύριο: 29 €.

ι. Αεροδρόμιο-Κεντρικό Σταθμό Αθηνών Υπεραστικών Λεωφορείων (ΚΤΕΛ Κηφισού): 32 €.

κ. Αεροδρόμιο-Βουλιαγμένη: 22 €.

Β. ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 2 (ώρες 00:00΄-05:00΄)

α.  Αεροδρόμιο-Γλυφάδα  (Παραλιακή  και  Μεταξά) μέσω Λ.Βάρης-Κορωπίου: 40 €.

β. Αεροδρόμιο-Πειραιάς (Ακτή Κονδύλη) μέσω Λ.Βάρης-Κορωπίου: 65 €

γ. Αεροδρόμιο-Ελευσίνα μέσω Αττικής Οδού: 82 €.

δ. Αεροδρόμιο-Περιστέρι (Δημαρχείο) μέσω Εθνικής Οδού/Αττικής Οδού: 56 €.

ε. Αεροδρόμιο-Κηφισιά (Πλάτανος) μέσω Λ.Κηφισίας: 52 €.

στ. Αεροδρόμιο-Παλλήνη (Εκκλησία): 28 €.

ζ. Αεροδρόμιο-Ραφήνα (Λιμάνι) μέσω Αττικής Οδού/Λ. Μαραθώνος: 45 €.

η. Αεροδρόμιο-Πειραιάς μέσω Εθνικής Οδού/Αττικής Οδού: 59 €.

θ. Αεροδρόμιο-Λαύριο: 51 €.

ι. Αεροδρόμιο-Κεντρικό Σταθμό Αθηνών Υπεραστικών Λεωφορείων (ΚΤΕΛ Κηφισού): 56 €.

κ. Αεροδρόμιο-Βουλιαγμένη: 38 €.

2. Το κόμιστρο για την εκτέλεση συγκεκριμένων διαδρομών Ε.Δ.Χ.-ΤΑΞΙ αυτοκίνητα εντός του νομού Αττικής με έναρξη το λιμάνι του Πειραιά, υπολογίζεται, κατά προσέγγιση, ως εξής:

Α. ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 1 (ώρες 05:00΄-00:00΄)

α. Λιμάνι του Πειραιά (Πλ. Καραϊσκάκη)-Πλατεία Ομονοίας (μέσω Πειραιώς): 11,5 €.

β. Λιμάνι του Πειραιά (Πλ. Καραϊσκάκη)-Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας (Στάση Τραμ): 8 €.

γ. Λιμάνι του Πειραιά (Πλ. Καραϊσκάκη)-Κεντρικό Σταθμό Αθηνών Υπεραστικών Λεωφορείων (ΚΤΕΛ Κηφισού): 11,5 €.

δ. Λιμάνι του Πειραιά (Πλ. Καραϊσκάκη)-Σιδηροδρομικός Σταθμός Αθήνας (σταθμός Λαρίσης): 12 €.

ε. Λιμάνι του Πειραιά (Πλ. Καραϊσκάκη)-Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ»: 42 €.

στ. Λιμάνι του Πειραιά (Πλ. Καραϊσκάκη)-Πλατεία Συντάγματος: 12 €.

ζ. Λιμάνι του Πειραιά (Πλ. Καραϊσκάκη)-Ακρόπολη: 14 €. η. Λιμάνι του Πειραιά (Πλ. Καραϊσκάκη)-Μοναστηράκι (Πλάκα): 12 €.

θ. Λιμάνι του Πειραιά (Πλ. Καραϊσκάκη)-Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών: 13 €.

ι. Λιμάνι του Πειραιά (Πλ. Καραϊσκάκη)-Γλυφάδα: 14 €. κ. Λιμάνι του Πειραιά (Πλ. Καραϊσκάκη)-Βουλιαγμένη: 16 €.

λ. Λιμάνι του Πειραιά (Πλ. Καραϊσκάκη)-Λιμάνι Λαυρίου: 59 €.

μ. Λιμάνι του Πειραιά (Πλ. Καραϊσκάκη)-Σταθμός Υπεραστικών Λεωφορείων Λιοσίων ΚΤΕΛ Λιοσίων): 15 €.

Β. ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 2 (ώρες 00:00΄-05:00΄)

α. Λιμάνι του Πειραιά (Πλ. Καραϊσκάκη)-Πλατεία Ομονοίας (μέσω Πειραιώς): 20 €.

β. Λιμάνι του Πειραιά (Πλ. Καραϊσκάκη)-Στάδιο Ειρήνης & Φιλίας (Στάση Τραμ): 14 €.

γ. Λιμάνι του Πειραιά (Πλ. Καραϊσκάκη)-Σταθμός Υπεραστικών Λεωφορείων (ΚΤΕΛ Κηφισού): 20 €.

δ. Λιμάνι του Πειραιά (Πλ. Καραϊσκάκη)-Σιδηροδρομικός Σταθμός Αθήνας (Σταθμός Λαρίσης): 21 €.

ε. Λιμάνι του Πειραιά (Πλ. Καραϊσκάκη)-Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ»: 73,5 €.

στ. Λιμάνι του Πειραιά (Πλ. Καραϊσκάκη)-Πλατεία Συντάγματος: 21 €.

ζ. Λιμάνι του Πειραιά (Πλ. Καραϊσκάκη)-Ακρόπολη: 24,5 €.

η. Λιμάνι του Πειραιά (Πλ. Καραϊσκάκη)-Μοναστηράκι (Πλάκα): 21 €.

θ. Λιμάνι του Πειραιά (Πλ. Καραϊσκάκη)-Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών: 23 €.

ι. Λιμάνι του Πειραιά (Πλ. Καραϊσκάκη)-Γλυφάδα: 24,5 €. κ. Λιμάνι του Πειραιά (Πλ. Καραϊσκάκη)-Βουλιαγμένη: 28 €.

λ. Λιμάνι του Πειραιά (Πλ. Καραϊσκάκη)-Λιμάνι Λαυρίου: 104 €.

μ. Λιμάνι του Πειραιά (Πλ. Καραϊσκάκη)-Σταθμός Υπεραστικών Λεωφορείων Λιοσίων (ΚΤΕΛ Λιοσίων): 26 €.

3. Το κόμιστρο για την εκτέλεση συγκεκριμένων διαδρομών του νομού Αττικής με Ε.Δ.Χ.-ΤΑΞΙ αυτοκίνητα από τα ακόλουθα λιμάνια, σταθμούς Υπεραστικών Λεωφορείων και τον Σιδηροδρομικό Σταθμό Αθήνας, υπολογίζεται, κατά προσέγγιση, ως εξής:

Α. ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 1 (ώρες 05:00΄-00:00΄)

α. Λιμάνι Ραφήνας-Λιμάνι Λαυρίου: 45 €.

β. Λιμάνι Λαυρίου-Σταθμός ΚΤΕΛ Κηφισού: 51 €.

γ. Κεντρικός Σταθμός Αθηνών Υπεραστικών Λεωφορείων (ΚΤΕΛ Κηφισού)-Σιδηροδρομικός Σταθμός Αθήνας (σταθμός Λαρίσης): 6 €.

δ. Κεντρικός Σταθμός Αθηνών Υπεραστικών Λεωφορείων (ΚΤΕΛ Κηφισού)-Σταθμός Υπεραστικών Λεωφορείων Λιοσίων (ΚΤΕΛ Λιοσίων): 6,50 €.

ε. Σταθμός Υπεραστικών Λεωφορείων ΚΤΕΛ Λιοσίων-Σιδηροδρομικός Σταθμός Αθήνας (σταθμός Λαρίσης): 3,50 €.

Β. ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 2 (ώρες 00:00΄-05:00΄)

α. Λιμάνι Ραφήνας-Λιμάνι Λαυρίου: 79 €.

β. Λιμάνι Λαυρίου-Κεντρικός Σταθμός Αθηνών Υπεραστικών Λεωφορείων (ΚΤΕΛ Κηφισού): 89 €.

γ. Κεντρικός Σταθμός Αθηνών Υπεραστικών Λεωφορείων (ΚΤΕΛ Κηφισού)-Σιδηροδρομικός Σταθμός Αθήνας (σταθμός Λαρίσης): 10 €.

δ. Κεντρικός Σταθμός Αθηνών Υπεραστικών Λεωφορείων (ΚΤΕΛ Κηφισού)-Σταθμός Υπεραστικών Λεωφορείων Λιοσίων (ΚΤΕΛ Λιοσίων): 11 €.

ε. Σταθμός Υπεραστικών Λεωφορείων Λιοσίων (ΚΤΕΛ Λιοσίων)-Σιδηροδρομικός Σταθμός Αθήνας (σταθμός Λαρίσης): 6 €.

4. Στις ανωτέρω ενδεικτικές τιμές συμπεριλαμβάνονται:

α. Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.).

β. το δικαίωμα εκκίνησης (πτώση σημαίας).

γ. οι ειδικές επιβαρύνσεις για την μεταφορά αποσκευών των επιβατών και την επιβίβαση από λιμάνια, σταθμούς υπεραστικών λεωφορείων, σιδηροδρομικούς σταθμούς ή από/προς το αεροδρόμιο.

δ. τα διόδια της Αττικής Οδού.

5. Με την παρούσα καταργείται η υπό στοιχεία Α οικ. 41629/3946/29-07-2009 (Β΄ 1690) απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών.

Κατά τα λοιπά, εξακολουθούν να ισχύουν τα οριζόμενα στις υπό στοιχεία Α54501/5518/28.1.2014, Α οικ. 61510/5758/ 2011, Α 44656/2521/2017 και Α 35070/3360/2013 υπουργικές αποφάσεις.

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 31 Ιουλίου 2020

Ο Υφυπουργός

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...