Προσωρινά μέτρα για τη θέση σε δημόσια κυκλοφορία Μοτοσικλετών, Επιβατικών οχημάτων και Φορτηγών με μέγιστη αποδεκτή μάζα φορτωμένου οχήματος (ΜΑΜΦΟ) έως 3,5 τόνων.

Δεδομένου του σοβαρού τεχνικού προβλήματος του Κεντρικού Πληροφοριακού Συστήματος Αδειών Κυκλοφορίας Οχημάτων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στο οποίο καταχωρούνται από τις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των οικείων Περιφερειών τα απαραίτητα στοιχεία οχήματος και κατόχου για την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας του άρθρου 88 του Κ.Ο.Κ., σας πληροφορούμε ότι για χρονικό διάστημα ενός (1) μήνα από τη θέση σε ισχύ της παρούσας, επιτρέπεται η κυκλοφορία εντός της Ελληνικής Επικράτειας Μοτοσικλετών, Επιβατικών οχημάτων και Φορτηγών με ΜΑΜΦΟ έως 3,5 τόνους χωρίς την έκδοση άδειας κυκλοφορίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα της παρούσας Εγκυκλίου. Ειδικότερα:

1. Κατόπιν έκδοσης του «Πιστοποιητικού Ταξινόμησης Οχημάτων» της υπ’ αριθμ. ΔΕΦΚΔ 5018174 ΕΞ2014/23.07.2014 (Β’ ΚΥΑ), όπως ισχύει, διακίνησης και εισαγωγής σε αυτό των απαραίτητων καταχωρήσεων κατά τα οριζόμενα της ίδιας αυτής απόφασης, η αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας παραδίδει στον κύριο του οχήματος φωτοαντίγραφο του αντίτυπου Α του Πιστοποιητικού κάθε μία σελίδα του οποίου θα φέρει σφραγίδα της Υπηρεσίας, ονοματεπώνυμο και υπογραφή του αρμόδιου υπαλλήλου και θα αναγράφονται: i. o αριθμός των χορηγούμενων πινακίδων κυκλοφορίας, ii. ονοματεπώνυμο και όνομα πατρός ή επωνυμία και Α.Φ.Μ. του κυρίου του οχήματος καθώς και iii. κάθε άλλη αναγκαία παρατήρηση ή δέσμευση, όπως προκύπτει από την κείμενη νομοθεσία, λ.χ. παρακράτηση κυριότητας, έδρα Ε.Δ.Χ. οχήματος, αμεταβίβαστο κλπ. Εν προκειμένω, εισπράττεται το τέλος άδειας κυκλοφορίας του άρθρου 26 του ν.2873/2000 (Α’ 285), όπως ισχύει.

2. Οι Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών τηρούν αρχείο για τις χορηγούμενες κατά τα ανωτέρω πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας καθώς είναι αρμόδιες για την άμεση ενημέρωση με κάθε πρόσφορο τρόπο, άμα τη αποκαταστάσει της βλάβης του οικείου Πληροφοριακού Συστήματος, των κυρίων των οχημάτων προκειμένου οι τελευταίοι να προσέλθουν στην αρμόδια Υπηρεσία για να παραλάβουν το έντυπο άδειας κυκλοφορίας δίχως την καταβολή επιπρόσθετων τελών.

3. Τα οχήματα που μετέχουν στη δημόσια κυκλοφορία με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας υπόκεινται στην υποχρέωση του άρθρου 2 του π.δ. 237/1986 (Α\’ 110) «Κωδικοποίηση των διατάξεων του ν.489/1976 (Α\’ 331) περί υποχρεωτικής Ασφαλίσεως της εξ\’ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης\”, όπως ισχύει, καθώς και της υποχρέωσης καταβολής των τελών κυκλοφορίας. Στο πλαίσιο αυτό, οι ασφαλιστικές εταιρείες καλούνται να καλύπτουν τα οχήματα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας.

Τέλος, η παρούσα Εγκύκλιος κοινοποιείται, προς ενημέρωση, στα αρμόδια όργανα ελέγχου προκειμένου να αναγνωρίζουν, την άσκηση του έργου τους, ως «άδεια κυκλοφορίας» του άρθρου 88 του Κ.Ο.Κ. το αντίγραφο του αντιτύπου του Πιστοποιητικού Ταξινόμησης που χορηγείται κατά τα ανωτέρω από τις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών της χώρας.

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Ν. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...