Επικαιροποιημένος Κανονισμός Λειτουργίας Ε.Δ.Χ Ταξί

Άρθρο 1

Γενικοί κανόνες – Ορισμοί

Για τους σκοπούς του μέρους αυτού:

  1. Επιβατηγά δημόσιας χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκίνητα είναι τα επιβατηγά αυτοκίνητα που έχουν από κατασκευής έως εννέα (9) θέσεις, περιλαμβανομένης και της θέσης του οδηγού και μεταφέρουν επιβάτες αναλόγως προς την κατηγορία τους.

Διακρίνονται σε:

α) Ε.Δ.Χ. πέντε (5) θέσεων ή πολυμορφικά (ενός όγκου), με μετρητή (ΤΑΞΙ). Τα πολυμορφικά (ενός όγκου) ΤΑΞΙ εφόσον μπορούν να μεταφέρουν αναπηρικό αμαξίδιο πρέπει να έχουν στα εξαρτήματα ράμπα και υποχρεωτικά ιμάντες στήριξης και ασφάλειας του αμαξιδίου, καθώς και οποιοδήποτε τεχνικό μέσο διευκολύνει την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στο όχημα ταξί και επιτρέπεται να διενεργούν μεταφορά ατόμων με αναπηρία.». ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΠΕΡ. Α ΤΗΣ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 82 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘ. 14 ΤΟΥ Ν. 4530/18, ΦΕΚ-59 Α/30-3-18

 «β) Ε.Δ.Χ. από έξι (6) έως εννέα (9) θέσεων Ειδικής Μίσθωσης (ΕΙΔΜΙΣΘ) χωρίς μετρητή. Τα Ε.Δ.Χ. ΕΙΔΜΙΣΘ αυτοκίνητα που προορίζονται για τη μεταφορά Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες πρέπει να είναι ειδικά διασκευασμένα για το σκοπό αυτόν (ΕΙΔΜΙΣΘ ΑμΕΑ) και να εισπράττουν κόμιστρο όπως αυτό καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων». – ΑΝΤΙΚ.ΤΗΣ ΠΕΡ. Β ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 82 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘ. 31 ΤΟΥ Ν. 4313/14, ΦΕΚ-261 Α/17-12-14

«γ) Ε.Δ.Χ. από πέντε (5) έως επτά (7) θέσεων Ειδικών Μεταφορών (ΕΙΔΜΕΤ) χωρίς μετρητή.» – ΠΡΟΣΘ. ΠΕΡ. Γ ΣΤΗΝ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 82 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 1Α ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 106 ΤΟΥ Ν. 4199/13, ΦΕΚ-216 Α/11-10-13

2. Ιδιοκτήτης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου είναι κάθε φυσικό πρόσωπο ή εταιρεία και συνεταιρισμός συσταθέντα κατά το άρθρο 87 του παρόντος νόμου, που έχουν στην κυριότητά τους ή που έχουν αγοράσει με τον όρο παρακράτησης της κυριότητας από τον πωλητή μέχρι την αποπληρωμή του τιμήματος, ολόκληρο ή ιδανικό μερίδιο Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου.

3. Οδηγός Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου: Το φυσικό πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τη λειτουργία και οδήγηση αυτού, καθώς και για την παροχή εξυπηρέτησης, όπως αυτή καθορίζεται κάθε φορά και από τους κανονισμούς λειτουργίας των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων.

4. Διαδρομή: Η ακολουθητέα πορεία του Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου προς τον τόπο προορισμού που επιλέγει ο επιβάτης. Η κάθε διαδρομή εκτελείται με καταβολή του προβλεπόμενου κομίστρου.

 «5. Μισθωμένο Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητο: Το αυτοκίνητο το οποίο εκτελεί διαδρομή ύστερα από προηγηθείσα μίσθωση η οποία γίνεται από τον επιβάτη προσωπικά ή τηλεφωνικά ή μέσω ειδικού ραδιοδικτύου ΤΑΞΙ ή ηλεκτρονικά ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η μίσθωση γίνεται με καταβολή του προβλεπόμενου αντιτίμου και της τυχόν ειδικής προσαύξησης εφόσον πρόκειται για Ε.Δ.Χ- ΤΑΞΙ αυτοκίνητο, ή του συμφωνηθέντος εφόσον πρόκειται για Ε.Δ.Χ.- ΕΙΔΜΙΣΘ ή Ε.Δ.Χ.- ΕΙΔΜΕΤ αυτοκίνητο.»- ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΠΑΡ. 5 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 82 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 1Β ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 106 ΤΟΥ Ν. 4199/13, ΦΕΚ-216 Α/11-10-13

«6α. Έναρξη- Τέλος διαδρομής Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου:

αα. Έναρξη διαδρομής: Το σημείο επιβίβασης του επιβάτη.

ββ. Τέλος διαδρομής: Το σημείο αποβίβασης του επιβάτη.

β. Έναρξη- Τέλος λειτουργίας ταξιμέτρου Ε.Δ.Χ.- ΤΑΞΙ αυτοκινήτου.

αα. Έναρξη λειτουργίας ταξιμέτρου: Στις περιπτώσεις μίσθωσης και προμίσθωσης όπου ο επιβάτης βρίσκεται εντός των ορίων της έδρας – διοικητικής μονάδας ή της περιμετρικής, όπου υφίσταται, του Ε.Δ.Χ. -ΤΑΞΙ αυτοκινήτου το ταξίμετρο τίθεται σε λειτουργία με την επιβίβαση – παραλαβή του επιβάτη, ενώ στις περιπτώσεις προμίσθωσης όπου ο επιβάτης βρίσκεται εκτός των ορίων της έδρας – διοικητικής μονάδας ή της περιμετρικής, όπου υφίσταται, του Ε.Δ.Χ. – ΤΑΞΙ, το ταξίμετρο τίθεται σε λειτουργία στο σημείο εξόδου από τα όρια της έδρας – διοικητικής μονάδας ή εκκίνησης του οχήματος.

ββ. Τέλος λειτουργίας ταξιμέτρου: Στο τέλος της διαδρομής του Ε.Δ.Χ.- ΤΑΞΙ αυτοκινήτου.» – ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΠΑΡ. 6 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 82 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘ. 31 ΤΟΥ Ν. 4313/14, ΦΕΚ-261 Α/17-12-14

7. Έναρξη – Τέλος διαδρομής Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ΕΙΔμΙΣΘ: Η έναρξη της διαδρομής του μισθωμένου Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ΕΙΔΜΙΣΘ, καθώς και το τέλος αυτής, προκειμένου να συμφωνηθεί το κόμιστρο διαδρομής, προσδιορίζονται ως εξής:

Α. Έναρξη διαδρομής: Σημείο εκκίνησης είναι το σημείο παραλαβής του επιβάτη. Β. Τέλος διαδρομής: Η αποβίβαση του επιβάτη.

 «8. Προμίσθωση: Η εκ των προτέρων μίσθωση Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων από φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με σημείο επιβίβασης που βρίσκεται είτε εντός είτε εκτός των ορίων της έδρας του Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου. Σε περίπτωση που η επιβίβαση είναι εντός των ορίων της έδρας του Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου, τότε η αποβίβαση μπορεί να είναι σε σημείο είτε εντός είτε εκτός αυτής, ενώ στην περίπτωση που η επιβίβαση είναι εκτός των ορίων της έδρας η αποβίβαση πρέπει να είναι εντός αυτής. Η προ-μίσθωση για τα Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα ΕΙΔΜΙΣΘ και ΕΙΔΜΕΤ είναι υποχρεωτική.» – ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΠΑΡ. 8 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 82 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 1Γ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 106 ΤΟΥ Ν. 4199/13, ΦΕΚ-216 Α/11-10-13

9. Περιμετρική ζώνη: Τα όρια της περιοχής μέσα στην οποία για την παρεχόμενη εξυπηρέτηση από Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητο ΤΑΞΙ εφαρμόζεται το τιμολόγιο 1 (μονή ταρίφα) και έξω από αυτήν το τιμολόγιο 2 (διπλή ταρίφα). Τα όρια αυτά είναι τα σημεία αλλαγής του τιμολογίου 1 σε τιμολόγιο 2.

«10. Ταξίμετρο: Η συσκευή που υπολογίζει αυτόματα και καταγράφει κάθε χρονική στιγμή το πληρωτέο, για μεταφορά με Ε.Δ.Χ.- ΤΑΞΙ αυτοκίνητο, χρηματικό ποσό.» – ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΠΑΡ. 10 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 82 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ ΑΡΘ. 31 ΤΟΥ Ν. 4313/14, ΦΕΚ-261 Α/17-12-14

11. Έτος αδειοδοτήσεως: το ημερολογιακό έτος εντός του οποίου διενεργείται διαδικασία αδειοδοτήσεως Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων.

Έννοια έδρας (ΆΡΘΡΟ 82-84 Ν4070/12)

1. Για την εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν στα Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα, η έδρα αποτελεί τη διοικητική μονάδα ή την ενιαία διοικητική μονάδα για την εξυπηρέτηση της οποίας δίνεται το δικαίωμα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου.

2. Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου:

α) Ως έδρες – διοικητικές μονάδες νοούνται τα τοπικά διαμερίσματα που καθορίστηκαν με το ν. 2539/1997 (Α΄ 244) σε συνδυασμό με το άρθρο 2 παρ. 4 του ν. 3463/ 2006 (Α΄114).

β) Ως έδρες – ενιαίες διοικητικές μονάδες νοούνται:

αα) η Περιφέρεια Αττικής, πλην της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, όπως συγκροτήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 3852/ 2010 (Α΄ 87),

ββ) η Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, πλην των Δήμων Βόλβης, Λαγκαδά και Χαλκηδόνος, όπως συγκροτήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87),

3.  «Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, η οποία εκδίδεται μετά από εισήγηση του αρμόδιου Περιφερειακού Συμβουλίου, στην οποία αναφέρονται υποχρεωτικά οι προηγούμενες μεταβολές των εδρών επιτρέπεται να» – ΑΝΤΙΚ. ΩΣ ΑΝΩ ΤΗΣ ΜΕΣΑ ΣΕ “” ΦΡΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 2Α ΤΟΥ ΑΡΘ. 14 ΤΟΥ Ν. 4530/18, ΦΕΚ-59 Α/30-3-18  καθορίζονται οι έδρες οι οποίες μπορούν να προκύπτουν από συνένωση υφιστάμενων όμορων εδρών εντός της ίδιας Περιφερειακής Ενότητας ή της διατηρήσεως των εδρών ως αυτές ορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

 (Με τις παρ. 15, 16, 17, 18 του άρθρου 106 του Ν. 4199/13, ΦΕΚ-216 Α/11-10-13, ορίζεται ότι :

“15. Αναγγελία έναρξης λειτουργίας Ραδιοταξί πραγματοποιείται στην οικεία Περιφέρεια με την υποβολή των κάτωθι δικαιολογητικών:

α. Καταστατικό νομικού προσώπου, στο οποίο απαραίτητα συμπεριλαμβάνονται όλα τα Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα τα οποία έχουν ενταχθεί στο Ραδιοταξί.

β. Περιγραφή του συστήματος ηλεκτρονικών επικοινωνιών που θα χρησιμοποιείται από το Ραδιοταξί.

16. Επιτρέπεται η λειτουργία ενός (1) Ραδιοταξί σε κάθε έδρα – διοικητική μονάδα του άρθρου 83 του ν. 4070/2012 (Α΄82) εφόσον στο Ραδιοταξί έχει ενταχθεί το 50% του συνολικού αριθμού των Ε.Δ.Χ. – ΤΑΞΙ αυτοκινήτων της έδρας – διοικητικής μονάδας.

17. Δεύτερο Ραδιοταξί δύναται να λειτουργεί εφόσον σε αυτό έχει ενταχθεί τουλάχιστον το 30% του συνολικού αριθμού των Ε.Δ.Χ. – ΤΑΞΙ αυτοκινήτων, για τις έδρες – διοικητικές μονάδες της περίπτωσης α΄ της παρ. 2 του άρθρου 83 του ν. 4070/2012 ή τουλάχιστον 150 Ε.Δ.Χ./ΤΑΞΙ αυτοκίνητα, για τις έδρες – ενιαίες διοικητικές μονάδες της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 του ίδιου ανωτέρω άρθρου του ν. 4070/2012.

18. Οι διατάξεις των παραγράφων 15, 16 και 17 του παρόντος άρθρου και κάθε άλλη διάταξη περί Ραδιοταξί της κείμενης νομοθεσίας δεν εφαρμόζονται στις περιπτώσεις νομικών προσώπων, τα οποία εφαρμόζουν συστήματα ηλεκτρονικών επικοινωνιών οποιασδήποτε μορφής για την εξυπηρέτηση Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης αυτοκινήτων, πλην ραδιοσυχνοτήτων”.

Καθορισμός έδρας – Αλλαγή έδρας

1. Τα Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα, τα οποία είχαν έδρα δήμο ή κοινότητα, που καταργήθηκε και συνενώθηκε σε νέο δήμο ή κοινότητα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2539/1997 (Α΄ 244) και δεν είχαν αλλάξει, μέχρι τη θέση σε ισχύ του ν.3109/2003 (Α΄ 38), έδρα κατ’ εφαρμογή του ν. 2801/2000 (Α΄ 46), διατηρούν ως έδρα το δημοτικό διαμέρισμα, που υπήχθη στο διευρυμένο Δήμο και στο οποίο είχαν την έδρα τους προ της ισχύος του ν. 2801/2000 (Α΄ 46).

2. Σε περίπτωση που το Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητο ΕΙΔΜΙΣΘ προκύπτει από μετατροπή Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ΤΑΞΙ, τότε έχει ως έδρα την έδρα που είχε το Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητο ΤΑΞΙ.

3. Δεν επιτρέπεται η αλλαγή έδρας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου, πλην των κάτωθι περιπτώσεων:

α. Με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, επιτρέπεται η αλλαγή έδρας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου όταν η νέα έδρα βρίσκεται στην ίδια Περιφερειακή ενότητα και εφόσον η νέα έδρα είναι διοικητική μονάδα στην οποία δεν εδρεύει Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητο της ιδίας κατηγορίας.

β. Με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη όταν πρόκειται για αμοιβαία αλλαγή των εδρών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων ΤΑΞΙ εντός της ιδίας Περιφέρειας αλλά σε διαφορετικές Περιφερειακές ενότητες αυτής  «ή εντός της ίδιας Περιφερειακής ενότητας»- ΠΡΟΣΘ. ΩΣ ΑΝΩ ΤΗΣ ΜΕΣΑ ΣΕ “” ΦΡΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 2Β ΤΟΥ ΑΡΘ. 14 ΤΟΥ Ν. 4530/18, ΦΕΚ-59 Α/30-3-18  και με κοινή απόφαση των οικείων Περιφερειαρχών, εφόσον πρόκειται για έδρες που ανήκουν σε διαφορετική Περιφέρεια η καθεμία, υπό τον όρο ότι οι Περιφέρειες αυτές και οι Περιφερειακές ενότητες στις οποίες ανήκουν οι διοικητικές μονάδες των εδρών τους είναι όμορες.

ΑΡΘΡΟ 2

Χαρακτηριστικά αυτοκινήτων Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ – Όργανα και Εξαρτήματα – Εξωτερικές ενδείξεις – Αντικατάσταση Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ – Διαφήμιση  (Άρθρο 89 – ν4070/12)

1. Για την κυκλοφορία Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων ΤΑ Ξ Ι απαιτείται αυτά:

α. Να διαθέτουν τουλάχιστον τέσσερις (4) κύριες πόρτες.

β. Να διαθέτουν πέντε (5) θέσεις, της θέσης του οδηγού περιλαμβανομένης.

γ. Να διαθέτουν σύστημα κλιματισμού.

 «δ. τα βενζινοκίνητα να έχουν κυβισμό μηχανής τουλάχιστον 1.550 κυβικά εκατοστά και άνω, τα πετρελαιοκίνητα κυβισμό μηχανής τουλάχιστον 1.450 κυβικά εκατοστά και άνω, τα υβριδικά, τα υγραεριοκίνητα και τα φυσικού αερίου 1.200 κυβικά εκατοστά και άνω, τα αμιγώς ηλεκτρικά να έχουν ηλεκτροκινητήρα ισχύος τουλάχιστον πενήντα (50 kw) κιλοβάτ και μπαταρία χωρητικότητας τουλάχιστον τριάντα (30 kWh) κιλοβατώρων, μπορούν δε να είναι οποιουδήποτε τύπου και παντός εδάφους.» – ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΠΕΡ. Δ ΤΗΣ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 89 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘ. 58 ΤΟΥ Ν. 4568/18, ΦΕΚ-178 Α/11-10-18

ε. Να εξασφαλίζουν τη δυνατότητα μεταφοράς αποσκευών σε ειδικό για το σκοπό αυτόν χώρο.

2. Τα Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα ΤΑΞΙ φέρουν τα παρακάτω:

α. Ταξίμετρο, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 90, σε εμφανές μέρος του οχήματος.

β. Οδηγό δρόμων, πλατειών και χάρτη της περιοχής λειτουργίας.

γ. Πινακίδα αναρτημένη σε εμφανές μέρος του οχήματος με τα στοιχεία του αυτοκινήτου, του οδηγού, τα τιμολόγια που ισχύουν, σε ελληνική και αγγλική γλώσσα και την ειδική άδεια του οδηγού Ε.Δ.Χ..

δ. Κανονισμό λειτουργίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων ΤΑΞΙ.

3. α. Απαγορεύεται η ύπαρξη σχάρας, μπαγκαζιέρας οροφής, κοτσαδόρων και οποιουδήποτε άλλου εξαρτήματος ή συσκευής, εσωτερικά και εξωτερικά του αυτοκινήτου, που δεν προβλέπονται από τους κανονισμούς λειτουργίας των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπονται:

Ι. Οι συσκευές αναπαραγωγής ήχου ή/και εικόνας. ΙΙ. Οι συσκευές ραδιοεπικοινωνίας εφόσον έχει δοθεί αρμοδίως άδεια λειτουργίας τους.

ΙΙΙ. Συσκευές για τις οποίες χορηγείται έγκριση με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κατά τις κείμενες διατάξεις.

β. Οι διατάξεις του Κ.Ο.Κ., των Κανονισμών λειτουργίας Ε.Δ.Χ. και των προεδρικών διαταγμάτων 243/1987 και 244/1987, όπως εκάστοτε ισχύουν, έχουν εφαρμογή για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται ανωτέρω.

4. Επιτρέπεται η τοποθέτηση εμπορικών διαφημίσεων στα Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα ΤΑ Ξ Ι . Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις, το περιεχόμενο, το είδος και ο τρόπος της διαφήμισης, τα σημεία, εξωτερικά ή εσωτερικά, όπου επιτρέπεται η αναγραφή των διαφημίσεων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

5.α. Όσα Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα ΤΑ Ξ Ι έχουν έδρα τις ενιαίες διοικητικές μονάδες των υποπεριπτώσεων αα΄ και ββ΄ της περιπτώσεως β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 83, αποσύρονται από την κυκλοφορία με τη συμπλήρωση δεκαπέντε (15) ετών, αν έχουν κυβισμό μηχανής μέχρι 1.950 κυβικά εκατοστά και με τη συμπλήρωση δεκαοκτώ (18) ετών, αν έχουν κυβισμό μηχανής 1.950 κυβικά εκατοστά και άνω.

β. Όσα Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα ΤΑΞΙ έχουν έδρα εκτός των ενιαίων διοικητικών μονάδων της ανωτέρω περιπτώσεως α΄ της παρούσας παραγράφου, αποσύρονται από την κυκλοφορία με τη συμπλήρωση είκοσι (20) ετών. Τα Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα ΤΑ Ξ Ι που έχουν έδρα διοικητικές μονάδες με πληθυσμό λιγότερο από 3.000 κατοίκους, αποσύρονται από την κυκλοφορία με τη συμπλήρωση είκοσι τεσσάρων (24) ετών.

 Με την παρ. 5 του άρθρου 14 του Ν. 4530/18, ΦΕΚ-59 Α/30-3-18, ορίζεται ότι :

 “5. Αναστέλλεται η ισχύς των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παρ. 5 του άρθρου 89 του ν. 4070/2012 για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών με αναδρομική ισχύ δύο (2) ετών.

γ. Τα όρια απόσυρσης υπολογίζονται για αυτά που ταξινομήθηκαν ως καινουργή από το έτος της πρώτης κυκλοφορίας τους και για όσα ταξινομήθηκαν ως μεταχειρισμένα από το έτος κατασκευής τους, αυτού μη συνυπολογιζομένου.

«δ) Τα Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα ΤΑΞΙ που τίθενται για πρώτη φορά σε κυκλοφορία πρέπει να είναι είτε καινούρια κατηγορίας EURO 5 ή EURO V ή νεότερης τεχνολογίας είτε μεταχειρισμένα της τελευταίας πενταετίας, του έτους θέσης σε κυκλοφορία μη συμπεριλαμβανομένου.» – ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΠΕΡ. Δ ΤΗΣ ΠΑΡ. 5 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 89 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 6 ΤΟΥ ΑΡΘ. 31 ΤΟΥ Ν. 4313/14, ΦΕΚ-261 Α/17-12-14 – ΕΙΧΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘ. 104 ΤΟΥ Ν. 4199/13, ΦΕΚ-216 Α/11-10-13

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ. A42074/3252/ΦΕΚ Β 2402/09.09.2014

Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων τοποθέτησης εμπορικών διαφημίσεων στα Επιβατηγά Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκίνητα.

1. Επιτρέπεται στο εσωτερικό των Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτων και σε οποιοδήποτε σημείο που προσφέρεται για το σκοπό αυτό- πλην του οπισθίου ανεμοθώρακα και των παραθύρων- και σε συμφωνία με τις γενικότερες διατάξεις του Κ.Ο.Κ. περί ασφαλούς οδήγησης, η τοποθέτηση κάθε είδους ηλεκτρονικής συσκευής για την προβολή διαφημιστικών μηνυμάτων για την προώθηση εμπορικών και επαγγελματικών σκοπών ή άλλων συναφών δραστηριοτήτων.

2. Οι προβαλλόμενες κατά τα ανωτέρω διαφημίσεις απαγορεύεται να περιλαμβάνουν περιεχόμενο που:

 α. αντίκειται στις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 2251/1994 (Α\’ 191) «Προστασία των καταναλωτών», όπως ισχύει.

 β. προσβάλλει τη δημόσια τάξη και αιδώ και τα χρηστά ήθη σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και τις λοιπές περί διαφημίσεων γενικά διατάξεων.

γ. είναι πολιτικού ή μη καλαίσθητου περιεχομένου.

   3. Οι παραβάτες των διατάξεων της παρούσας τιμωρούνται κατά τα οριζόμενα της παραγράφου 6 του άρθρου 23 των Π.Δ. 243 και 244/1987, όπως αυτή προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 8 του Π.Δ. 348/1997 (Α\’ 238).

Χαρακτηριστικά Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων ΕΙΔΜΙΣΘ – Όργανα και Εξαρτήματα – Εξωτερικές ενδείξεις – Αντικατάσταση Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων ΕΙΔΜΙΣΘ – Διαφήμιση (Άρθρο 92-Ν 4070/12)

1. Για την κυκλοφορία Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων ΕΙΔΜΙΣΘ απαιτείται αυτά:

«α) Να διαθέτουν τουλάχιστον τρεις (3) πόρτες για την είσοδο και έξοδο των επιβατών και του οδηγού.» – ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΠΕΡ. Α ΤΗΣ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 92 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 8 ΤΟΥ ΑΡΘ. 106 ΤΟΥ Ν. 4199/13, ΦΕΚ-216 Α/11-10-13

β. Να διαθέτουν από έξι (6) μέχρι εννέα (9) θέσεις, της θέσης του οδηγού περιλαμβανομένης, μπορούν δε να είναι οποιουδήποτε τύπου και παντός εδάφους.

γ. Να διαθέτουν σύστημα κλιματισμού.

 «δ. Να έχουν ενιαίο χρωματισμό σε ολόκληρη την Επικράτεια, ο οποίος καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών. Ειδικά για την υποκατηγορία ΕΙΔΜΙΣΘ ΑΜΕΑ επιτρέπεται να διατηρήσουν το λευκό χρώμα, που ορίστηκε με το άρθρο 3 της με αριθμό 21336/462/1997 (Β΄ 623) απόφασης του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών «Διαδικασία χορήγησης αδειών κυκλοφορίας Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης αυτοκινήτων για τη μεταφορά Ατόμων Με Ειδικές Ανάγκες (ΕΔΧ-ΑΜΕΑ), προδιαγραφές ειδικού σήματος και άλλες ρυθμίσεις για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 12 του άρθρου 16 του ν. 2465/1997 (Α΄ 28), εφόσον υποβληθεί από τον ιδιοκτήτη του οχήματος, σχετική υπεύθυνη δήλωση ότι επιθυμεί τη διατήρηση του λευκού χρώματος, στην υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφέρειας, εντός ενός (1) μηνός από τη θέση σε ισχύ του παρόντος.» – ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΠΕΡ. Δ ΤΗΣ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 92 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘ. 58 ΤΟΥ Ν. 4568/18, ΦΕΚ.178 Α/11-10-18 – ΕΙΧΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 6 ΤΟΥ ΑΡΘ. 14 ΤΟΥ Ν. 4530/18, ΦΕΚ-59 Α/30-3-18

2. Τα Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα ΕΙΔΜΙΣΘ φέρουν πινακίδα αναρτημένη σε εμφανές μέρος του οχήματος με τα στοιχεία του αυτοκινήτου, του οδηγού και την ειδική άδεια του οδηγού Ε.Δ.Χ..

4. Επιτρέπεται η τοποθέτηση εμπορικών διαφημίσεων στα Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα ΕΙΔΜΙΣΘ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις, το περιεχόμενο, το είδος και ο τρόπος της διαφήμισης, τα σημεία, εξωτερικά ή εσωτερικά, όπου επιτρέπεται η αναγραφή των διαφημίσεων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

5.α. Όσα Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα ΕΙΔΜΙΣΘ έχουν έδρα τις ενιαίες διοικητικές μονάδες των υποπεριπτώσεων αα΄ και ββ΄ της περιπτώσεως β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 83, αποσύρονται από την κυκλοφορία με τη συμπλήρωση δώδεκα (12) ετών, αν έχουν κυβισμό μηχανής μέχρι 1.950 κυβικά εκατοστά και με τη συμπλήρωση δεκαπέντε (15) ετών, αν έχουν κυβισμό μηχανής 1.950 κυβικά εκατοστά και άνω.

β. Όσα Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα ΕΙΔΜΙΣΘ έχουν έδρα εκτός των ενιαίων διοικητικών μονάδων της ανωτέρω περιπτώσεως α΄ της παρούσας παραγράφου, αποσύρονται από την κυκλοφορία με τη συμπλήρωση δεκαεπτά (17) ετών.

γ. Τα όρια απόσυρσης υπολογίζονται για αυτά που ταξινομήθηκαν ως καινουργή από το έτος της πρώτης κυκλοφορίας τους και για όσα ταξινομήθηκαν ως μεταχειρισμένα από το έτος κατασκευής τους, αυτού μη συνυπολογιζομένου.

«δ) Τα Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα ΕΙΔΜΙΣΘ που τίθενται για πρώτη φορά σε κυκλοφορία πρέπει να είναι είτε καινούργια, κατηγορίας EURO 5 ή EURO V, ή νεότερης τεχνολογίας είτε μεταχειρισμένα της τελευταίας πενταετίας, του έτους θέσης σε κυκλοφορία μη συμπεριλαμβανομένου.» – ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΠΕΡ. Δ ΤΗΣ ΠΑΡ. 5 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 92 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 8 ΤΟΥ ΑΡΘ. 31 ΤΟΥ Ν. 4313/14, ΦΕΚ-261 Α/17-12-14 – ΕΙΧΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘ. 104 ΤΟΥ Ν. 4199/13, ΦΕΚ-216 Α/11-10-13

«Άρθρο 92Α (Ν 4070/12)

Ε.Δ.Χ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ (ΕΙΔΜΕΤ)

Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις της κυκλοφορίας των Ε.Δ.Χ.- ΕΙΔΜΕΤ αυτοκινήτων, η διαδικασία και το ποσοστό μετατροπής των κυκλοφορούντων Ε.Δ.Χ. ανά Περιφέρεια, τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους και το μεταφορικό τους έργο, τα προσόντα των οδηγών, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. Επιτρέπεται η αντικατάσταση κυκλοφορούντων επιβατηγών δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων, με καινουργή ή μεταχειρισμένα της τελευταίας διετίας, του έτους θέσης σε κυκλοφορία μη συμπεριλαμβανομένου, επιβατηγά οχήματα άνω των 2.500 κυβικών εκατοστών. Η μετατροπή των κυκλοφορούντων επιβατηγών δημόσιας χρήσης οχημάτων στην κατηγορία ΕΙΔΜΕΤ είναι αμετάκλητη για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών.» – ΠΡΟΣΘ. ΑΡΘΡΟΥ 92Α ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 9 ΤΟΥ ΑΡΘ. 106 ΤΟΥ Ν. 4199/13, ΦΕΚ-216 Α/11-10-13

Άρθρο 3

Όργανα και εξαρτήματα

1. Με την επιφύλαξη εφαρμογής των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού, τα αυτοκίνητα ταξί, εκτός από τα όργανα και εξαρτήματα που προβλέπονται από τον ΚΟΚ, έχουν επιπλέον τα παρακάτω:

α) Ταξίμετρο.

β) Οδηγό δρόμων, πλατειών και χάρτη της περιοχής του Νομού Αττικής.

γ) Πινακίδα με τα στοιχεία του αυτοκινήτου και με τα ισχύοντα τιμολόγια, σε ελληνική και αγγλική γλώσσα.

δ) Κάλυμμα της πινακίδας οροφής. Το κάλυμμα αυτό έχει σχήμα ανάλογο με αυτό της πινακίδας οροφής και είναι κατασκευασμένο από πλαστική ή δερμάτινη ή υφασμάτινη ύλη, Μαύρου χρώματος.

2. Απαγορεύεται η ύπαρξη σχάρας, κοτσαδόρων, εμπορικών διαφημίσεων και οποιουδήποτε άλλου εξαρτήματος ή συσκευής εσωτερικά και εξωτερικά του αυτοκινήτου, που δεν προβλέπει ο Κανονισμός αυτός. Κατ\’ εξαίρεση επιτρέπονται:

α) Οι μουσικές συσκευές.

β) Οι συσκευές ραδιοεπικοινωνίας εφόσον έχει δοθεί αρμοδίως άδεια λειτουργίας τους.

γ) Συσκευές για τις οποίες έχει δοθεί έγκριση με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών.

δ) Εμπορικές διαφημίσεις, με επιφύλαξη διατάξεων που ισχύουν, εφόσον ο Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών με απόφασή του καθορίσει ειδικούς όρους και προϋποθέσεις καθώς και το είδος και τον τρόπο διαφήμισης στα αυτοκίνητα ταξί. ΤΟ ΑΡΘΡΟ 3 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ.6 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 26 ΤΟΥ Ν.3109/03, ΦΕΚ-38 Α’

Άρθρο 4

Εξωτερικές ενδείξεις

1. Τα αυτοκίνητα ταξί έχουν τις παρακάτω εξωτερικές ενδείξεις:

α) Πινακίδα οροφής με την επιγραφή ΤΑΞΙ ή TAXI ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ – RADIOTAXI, κατά περίπτωση, μόνιμα τοποθετημένη στην οροφή του αυτοκινήτου σε επαφή μ\’αυτήν και όχι πάνω σε πλαίσιο, βραχίονα ή σχάρα. Η στήριξη της πινακίδας επί της οροφής του αυτοκινήτου πραγματοποιείται με χρησιμοποίηση κοχλιών ή κολλύσεων με τρύπημα της οροφής του οχήματος ή χρησιμοποίηση μεταλλικής ζώνης (τιράντα) που στηρίζεται στις υδροροές του αυτοκινήτου ή με άλλον πρόσφορο τρόπο που ικανοποιεί τον χαρακτήρα της μόνιμης στήριξης και την αδυναμία αφαίρεσης της πινακίδας ή μέρους αυτής με κάποιον εύκολο χειρισμό. Η τοποθέτηση της πινακίδας γίνεται σε σημείο του εμπρόσθιου ημίσεως της οροφής του οχήματος και έτσι ώστε να διχοτομείται από τον κατά μήκος νοητό άξονα του αυτοκινήτου. Οι πινακίδες οροφής έχουν τα εξής κατασκευαστικά χαρακτηριστικά:

αα) Το σχήμα τους είναι αυτό της κανονικής κολοβής πυραμίδας με μεγάλη βάση ορθογώνιο παραλληλόγραμμο διαστάσεων 8Χ30 εκατοστών και με ύψος 10 εκατοστά. Για τα παραπάνω μεγέθη είναι επιτρεπτές ανοχές της τάξης του 20% των αντίστοιχων τιμών. Οι ακμές μπορεί να είναι στρογγυλευμένες.

ββ )Το υλικό με το οποίο είναι κατασκευασμένες είναι αρκετά διαφανές και οι χρησιμοποιούμενοι λαμπτήρες είναι τόσης ισχύος ώστε να εξασφαλίζεται η καλή φωτεινότητα της επιγραφής κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι βάσεις και οι ακμές των πινακίδων μπορεί να είναι από αδιαφανές υλικό.

γγ) Οι εμπρόσθιες και οπίσθιες επιφάνειες των πινακίδων είναι χρώματος λευκού.

δδ) Οι υπόψη επιγραφές αναγράφονται με ορθής γραμμής ομοιόμορφα κεφαλαία γράμματα χρώματος ΚΟΚΚΙΝΟΥ. Το πάχος των γραμμάτων είναι περίπου επτά (7) χιλιοστά και το ύψος τους περίπου σαράντα πέντε (45) χιλιοστά.

β) Ειδική πινακίδα με την επιγραφή Ελεύθερο ή Ελεύθερον, τοποθετημένη στην κάτω δεξιά γωνία, του εμπρόσθιου ανεμοθώρακα του αυτοκινήτου και έτσι ώστε η εμπρόσθια επιφάνειά της (επί της οποίας είναι γραμμένη η επιγραφή ΕΛΕΥΘΕΡΟ) να είναι στραμμένη προς τον εμπρόσθιο ανεμοθώρακα όταν η πινακίδα βρίσκεται στην κατακόρυφη θέση. Η στήριξη της πινακίδας αυτής γίνεται κατά τρόπο ώστε να είναι μόνιμα προσαρτημένη, χωρίς δυνατότητα αφαίρεσής της με κάποιο εύκολο χειρισμό, να έχει δυνατότητα περιστροφής πέριξ οριζοντίου άξονα με δυνατότητα σταθεροποίησης τόσο στην κατακόρυφη θέση (“ανεβασμένη” η πινακίδα ΕΛΕΥΘΕΡΟ) όσο και στην οριζόντια θέση (“κατεβασμένη” η πινακίδα ΕΛΕΥΘΕΡΟ). Κατασκευαστικά η πινακίδα ΕΛΕΥΘΕΡΟ έχει τα εξής χαρακτηριστικά:

αα) Το σχήμα της είναι αυτό του ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου. Οι ακμές μπορεί να είναι στρογγυλευμένες.

ββ Το υλικό με το οποίο είναι κατασκευασμένη η εμπρόσθια επιφάνεια της πινακίδας, είναι αρκετά διαφανές ώστε να εξασφαλίζεται η καλή φωτεινότητα της επιγραφής κατά τη διάρκεια της νύκτας. Οι υπόλοιπες επιφάνειες της πινακίδας μπορεί να είναι από αδιαφανές υλικό.

γγ) Ο φωτισμός της πινακίδας, πραγματοποιείται με έναν (1) λαμπτήρα, ισχύος πέντε (5) έως δώδεκα (12) WATT που τοποθετείται στο εσωτερικό και στο κέντρο περίπου της πινακίδας.

δδ) Η εμπρόσθια επιφάνεια της πινακίδας είναι χρώματος ΛΕΥΚΟΥ. Η επιγραφή ΕΛΕΥΘΕΡΟ αναγράφεται με ορθής γραφής ομοιόμορφα κεφαλαία γράμματα χρώματος ΚΟΚΚΙΝΟΥ και διαστάσεων τέτοιων που να επιτρέπουν εύκολη αναγνώριση. Ειδικά το ύψος των γραμμάτων δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερο των τριάντα (30) χιλιοστών.

2. Η ηλεκτρική σύνδεση φωτισμού κατά τη διάρκεια της νύχτας των πινακίδων οροφής και ΕΛΕΥΘΕΡΟ θα πρέπει να εξασφαλίζει αυτόματα σβήσιμο τους όταν το ταξίμετρο τίθεται σε λειτουργία και αυτόματο άναμμα τους όταν το ταξίμετρο τίθεται εκτός λειτουργίας (μηδενίζεται).

3. Για τα αυτοκίνητα ταξί που είναι ενταγμένα σε ειδικό Ραδιοδίκτυο ταξί που λειτουργεί νόμιμα, η πινακίδα οροφής φέρει την επιγραφή ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ ή RADIOTAXI.

4. Τα αυτοκίνητα ταξί έχουν όλα τον ίδιο εξωτερικό χρωματισμό που καθορίζεται κάθε φορά με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών.

5. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται ειδικές σημάνσεις που αποσκοπούν στην αναγνώριση της ταυτότητας των αυτοκινήτων ταξί.

6. Με απόφαση του ο Νομάρχης Αττικής ύστερα από γνώμη του ΟΑΣ, μπορεί να καθορίζει όλα για τα αυτοκίνητα ταξί που είναι ενταγμένα στο ειδικό ραδιοδίκτυο ταξί που λειτουργεί νόμιμα:

α) Ειδική χρωματική λωρίδα

β) Την χρησιμοποίηση ΚΙΤΡΙΝΗΣ επιφάνειας (φόντο) αντί ΛΕΥΚΗΣ για την πινακίδα ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ ή και την πινακίδα ΕΛΕΥΘΕΡΟ.

γ) Πινακίδα ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ διαφορετικών των προβλεπομένων διαστάσεων και σχήματος, καθώς και χρησιμοποίηση κωδικών αριθμών επί των πινακίδων αυτών. Με την ίδια Νομαρχιακή απόφαση καθορίζονται και οι αναγκαίες λεπτομέρειες εφαρμογής των διατάξεων της παραγράφου αυτής.

Άρθρο 5

Χώροι στάσης ή στάθμευσης

1. Η στάση ή η στάθμευση των αυτοκινήτων ταξί για την εξυπηρέτηση του κοινού επιτρέπεται:

α) Σε ειδικά γι αυτό το σκοπό καθοριζόμενους χώρους στάσης ή στάθμευσης (πιάτσες). Για τον καθορισμό των χώρων αυτών ακολουθούνται όσα ορίζονται από τις σχετικές διατάξεις του ΚΟΚ και λαμβάνονται υπόψη η γνώμη οικείας Υπηρεσίας Τροχαίας, της οικείας Αρχής της Τοπικής Αυτοδιοίκησης του ΟΑΣ, των επαγγελματικών οργανώσεων ιδιοκτητών και οδηγών ΕΔΧ αυτοκινήτων καθώς και εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού.

β) Σε σημεία οδοστρώματος ή πλατειών που επιτρέπεται η στάση ή στάθμευση και εφόσον τα σημεία αυτά απέχουν από ορατό σταθμό αυτοκινήτων ταξί (πιάτσα) απόσταση μεγαλύτερη των πενήντα (50) μέτρων.

γ) Προκειμένου για αεροδρόμια, λιμάνια, σταθμούς υπεραστικών λεωφορείων και σιδηροδρομικούς σταθμούς, αποκλειστικά και μόνο στους καθορισμένους γι αυτό το σκοπό σταθμούς (πιάτσες). Στους υπόψη χώρους οι οδηγοί απαγορεύεται να απομακρύνονται από τα αυτοκίνητά τους για αναζήτηση επιβάτη ή άλλο λόγο. Ειδικά τα ταξί που αποδεδειγμένα είναι προμισθωμένα και εφόσον δεν έχει καθορισθεί ειδικός χώρος για την αναμονή των επιβατών τους, επιτρέπεται να σταθμεύσουν σε σημεία που δεν απαγορεύεται η στάση ή η στάθμευση και εκτός του ειδικού σταθμού (πιάτσας), οι δε οδηγοί τους επιτρέπεται να απομακρυνθούν για την παραλαβή των επιβατών τους, αφού αναρτήσουν εσωτερικά και στον ανεμοθώρακα του αυτοκινήτου τη σχετική βεβαίωση του μισθωτή τους που καθορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 8.

2. Με μέριμνα και δαπάνες του ΟΑΣ και ύστερα από συνεννόηση με αρμόδιους φορείς, σε αεροδρόμια, λιμάνια, σταθμούς υπεραστικών λεωφορείων και σιδηροδρομικούς σταθμούς μπορεί να αναρτώνται σε κατάλληλα και εμφανή σημεία το ισχύον τιμολόγιο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα και κάθε άλλο στοιχείο ή ένδειξη ή πληροφορία που αποσκοπεί στην καλύτερη ενημέρωση και εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού.

3. Η σήμανση και η τοποθέτηση εξοπλισμού (όπως στέγαστρα, πληροφοριακές πινακίδες) στους σταθμούς (πιάτσες) αυτοκινήτων ταξί καθώς και σχετική συντήρηση, πραγματοποιείται με μέριμνα και δαπάνες της υπηρεσίας συγκοινωνιών της Περιφέρειας Αττικής ύστερα από συνεννόηση με αρμόδιους φορείς.

4. Τα αυτοκίνητα ταξί  που προσέρχονται στους σταθμούς τους (πιάτσες), παίρνουν θέση σύμφωνα με τη σειρά προσέλευσής τους.

 Στο άρθρο 17 του Ν 4530/2018 ορίζονται τα εξής:

Στο βασικό ή κύριο οδικό δίκτυο των πρωτευουσών των περιφερειακών ενοτήτων οι Δήμοι υποχρεούνται να καθορίσουν θέσεις στάσης/στάθμευσης (πιάτσες) και αποεπιβίβασης για τα Ε.Δ.Χ. – Ταξί εντός δεκαοκτώ (18) μηνών. Ως αρμόδιοι φορείς για την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη ορίζονται ο ΟΑΣΑ και ο ΟΣΕΘ αντίστοιχα, μετά από γνώμη των αρμόδιων Δήμων. Η παραπάνω προθεσμία για την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη ορίζεται σε δύο (2) χρόνια.

Η μέγιστη απόσταση των καθοριζόμενων, με βάση τα παραπάνω εδάφια, θέσεων στάσης/στάθμευσης (πιάτσες) ορίζεται σε 2,5 χλμ. και των θέσεων αποεπιβίβα-σης σε 150 μέτρα. Σε περίπτωση τεχνικών κωλυμάτων επιτρέπεται, μετά από τεκμηριωμένη με βάση μελέτη εισήγηση του Δήμου ή του αρμόδιου φορέα και έγκριση της αρμόδιας υπηρεσίας της Διεύθυνσης Οδικών Υποδομών της Γενικής Διεύθυνσης Συγκοινωνιακών Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, να υπάρξει απόκλιση αναφορικά με τη μέγιστη απόσταση ή και τη χωροθέτηση των θέσεων. Αν δεν καθοριστούν οι ως άνω θέσεις, επιβάλλεται από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, για κάθε έτος που παρέρχεται άπρακτο, πρόστιμο ποσού πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ στους παραπάνω φορείς και στους Δήμους με πληθυσμό έως 20.000 άτομα, εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ, στους δήμους με πληθυσμό από 20.001 έως 100.000 άτομα και διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ στις υπόλοιπες περιπτώσεις.

Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών επιτρέπεται να καθορίζονται οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος, καθώς και για τη διαδικασία επιβολής του παραπάνω προστίμου.

Άρθρο 6

Επιβίβαση και αποβίβαση επιβατών

1. Η αποβίβαση του επιβάτη γίνεται με υπόδειξή του, στον οδηγό, του σημείου προορισμού που επιθυμεί εφ\’όσον στο σημείο αυτό επιτρέπεται η στάση ή η στάθμευση. Σε αντίθετη περίπτωση η αποβίβαση γίνεται στο πλησιέστερο επιτρεπόμενο σημείο.

2. Η επιβίβαση και η αποβίβαση γίνεται μόνον όταν το αυτοκίνητο ταξί βρίσκεται σε πλήρη στάση και κατά τρόπο που να μην παρεμποδίζεται η κυκλοφορία των λοιπών οχημάτων καθώς και των πεζών.

Άρθρο 16 –Ν 4530/2018

1. Κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης επιβάλλεται η στάση Ε.Δ.Χ. – Ταξί, για την επιβίβαση ή αποβίβαση ατόμων με εμφανείς βαριές κινητικές αναπηρίες ή τυφλότητα. Σε περίπτωση παράβασης της υποχρέωσης της διάταξης του προηγούμενου εδαφίου επιβάλλεται στον οδηγό του οχήματος πρόστιμο ποσού δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής εντός τριών (3) ετών ανακαλείται η επαγγελματική-ειδική άδεια οδήγησης του οδηγού του οχήματος για έξι (6) μήνες.

Άρθρο 7

Υποχρεώσεις ιδιοκτητών και εκμεταλλευτών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων

Ο ιδιοκτήτης ή, σε περίπτωση παραχώρησης της εκμετάλλευσης του Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου, ο εκμεταλλευτής του είναι υποχρεωμένος:

α. να φροντίζει ώστε το αυτοκίνητο να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση από τεχνικής πλευράς. Εφόσον διαπιστώνει οποιαδήποτε βλάβη που είναι δυνατόν να επηρεάσει την ασφαλή οδική συμπεριφορά του αυτοκινήτου, το αποσύρει για άμεση επιδιόρθωση της βλάβης,

β. να ελέγχει την ορθή λειτουργία του ταξίμετρου, αν πρόκειται για ταξί, και να μεριμνά αμέσως για την επιδιόρθωση οποιασδήποτε βλάβης. Εφόσον διαπιστωθεί βλάβη στο ταξίμετρο, το αυτοκίνητο αποσύρεται για άμεση επιδιόρθωση της βλάβης,

γ. να χρησιμοποιεί οδηγούς που διαθέτουν ειδική άδεια οδήγησης, σε ισχύ,

δ. εφόσον του ζητηθεί από αρμόδια αρχή να καταθέσει τις κρατικές πινακίδες κυκλοφορίας και την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου, για λόγους που αφορούν την τήρηση διατάξεων του παρόντος, να παραδώσει τα αφαιρούμενα στοιχεία, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την επόμενη της κοινοποίησης της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης ή της γνώσης της από αυτόν,

ε. να μεριμνά ώστε το αυτοκίνητο να φέρει τα προβλεπόμενα για τη συγκεκριμένη κατηγορία Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων εξωτερικά γνωρίσματα και εξαρτήματα,

στ. να μεριμνά για την απαιτούμενη τακτική συντήρηση και ορθή λειτουργία των συστημάτων κλιματισμού για τη θέρμανση, τη ψύξη και τον αερισμό. Εφόσον διαπιστωθεί βλάβη στο σύστημα κλιματισμού για τη θέρμανση, τη ψύξη και τον αερισμό, το αυτοκίνητο αποσύρεται για άμεση επιδιόρθωση της βλάβης.

(Βλ. Και άρθρο 93 (Μεταβατικές διατάξεις) του παρόντος νόμου (Ν. 4530/18)).

Άρθρο 8

Υποχρεώσεις οδηγών

1. Ο οδηγός του αυτοκινήτου ταξί είναι υποχρεωμένος:

α) Να μην αρνείται μίσθωση, εκτός αν ο επιβάτης βρίσκεται υπό την επήρεια τοξικών ουσιών ή μέθης και δεν συνοδεύεται από άλλο νηφάλιο άτομο – ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ Η ΠΕΡ. α ΤΗΣ ΠΑΡ. 1 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 6 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 26 ΤΟΥ Ν. 3109/03, ΦΕΚ-38 Α’

β) Να μη διακόπτει τη μίσθωση για λόγους προσωπικούς ή για λόγους προμίσθωσης (όπως αυτή αναφέρεται στην παράγραφο 2 του άρθρου αυτού) χωρίς την συγκατάθεση του επιβάτη – ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ Η ΠΕΡ. β ΤΗΣ ΠΑΡ. 1 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 6 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 26 ΤΟΥ Ν. 3109/03, ΦΕΚ-38 Α’

γ) Να μη παρέχει εξυπηρέτηση με πολλαπλή μίσθωση.

δ) Να μη παρέχει εξυπηρέτηση με είσπραξη κομίστρου κατά μεταφερόμενο επιβάτη (εισιτήριο) παρά μόνο στις ειδικές κατ\’εξαίρεση περιπτώσεις που προβλέπονται από νόμο – ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ Η ΠΕΡ. δ ΤΗΣ ΠΑΡ. 1 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 6 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 26 ΤΟΥ Ν. 3109/03, ΦΕΚ-38 Α’

2. Απαγορεύεται η ανάληψη υποχρέωσης προμίσθωσης. Κατ\’εξαίρεση επιτρέπεται η προμίσθωση όταν ο μισθωτής του ταξί είναι το δημόσιο, νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και ΟΤΑ καθώς και όταν πρόκειται για κοινωνικούς λόγους (όπως κηδείες, γάμους). Στις παραπάνω κατ\’εξαίρεση περιπτώσεις, οι οδηγοί των αυτοκινήτων είναι απαραίτητα εφοδιασμένοι με βεβαίωση του μισθωτή, στην οποία αναφέρονται η συγκεκριμένη ημέρα και ώρα της μίσθωσης, η διάρκεια της, καθώς και η τοποθεσία παραλαβής των επιβατών που σχετίζονται με την προμίσθωση. Ειδικά για την περίπτωση προμίσθωσης που αφορά παραλαβή επιβατών από αεροδρόμια, λιμάνια, σιδηροδρομικούς σταθμούς και σταθμούς υπεραστικών λεωφορείων, η βεβαίωση του μισθωτή θα πρέπει απαραίτητα να περιέχει τα ονοματεπώνυμα των επιβατών και στοιχεία της άφιξής τους (όπως αριθμός πτήσης, όνομα πλοίου, πιθανή ώρα άφιξης κλπ.).

3. Απαγορεύεται η με οποιοδήποτε τρόπο επιλογή επιβατών. Εφόσον το αυτοκίνητο ταξί βρίσκεται σε ειδικά επιλεγμένο χώρο (πιάτσα) η μίσθωση πραγματοποιείται, υποχρεωτικά σύμφωνα με τη σειρά αναμονής αυτοκινήτων και επιβατών. Ειδικά στις περιπτώσεις που μεταξύ των αναμενόντων επιβατών υπάρχουν τυφλοί ή ανάπηροι ή έγκυες είναι υποχρεωτική η προτίμησή τους από τους οδηγούς ανεξάρτητα από τη σειρά αναμονής επιβατών.

4. Ο οδηγός μισθωμένου αυτοκινήτου ταξί υποχρεούται εφόσον το ζητήσει ο επιβάτης, να διακόψει την κίνηση του αυτοκινήτου και να σταθμεύσει σε σημείο της διαδρομής. Αυτή η χρονική διάρκεια αναμονής δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των δέκα πέντε (15) λεπτών της ώρας, εκτός αν υπάρχει σοβαρός λόγος.

5. Απαγορεύεται η ανάληψη μίσθωσης εφόσον το ταξί βρίσκεται σε σημείο εκτός των διοικητικών ορίων της έδρας του. Κατ\’εξαίρεση επιτρέπεται η ανάληψη τέτοιας μίσθωσης σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή επείγουσας ανάγκης κατά τις οποίες συντρέχουν εξαιρετικά έκτακτοι και σοβαροί λόγοι (όπως πλημμύρες, πυρκαϊά, σεισμός, άλλες θεομηνίες) ή υπάρχει ανάγκη άμεσης ιατρικής επέμβασης (όπως τραυματίες, επίτοκοι βαριά ασθενείς) ή για την εξυπηρέτηση προσώπων που το όχημά τους ακινητοποιήθηκε και στερούνται άλλου πρόσφορου μέσου μεταφοράς τους. Στις παραπάνω περιπτώσεις επιτρέπεται η ανάληψη μίσθωσης αυτοκινήτου ταξί σε σημεία έξω από τα διοικητικά όρια της έδρας του και με χρήση του τιμολογίου 1 (μονή ταρίφα) εφόσον το τέλος της διαδρομής βρίσκεται εντός των ορίων της έδρας του.

6. Ο οδηγός του αυτοκινήτου ταξί είναι υποχρεωμένος:

α)Να είναι ευγενικός, πρόθυμος και εξυπηρετικός στον επιβάτη – ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ Η ΠΕΡ. α ΤΗΣ ΠΑΡ. 6 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 6 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 26 ΤΟΥ Ν. 3109/03, ΦΕΚ-38 Α’

β)Να είναι ευπρεπής στην εμφάνιση.- ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΠΕΡ. Α, Β ΚΑΙ ΙΕ ΤΗΣ ΠΑΡ. 6 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 8 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 8 ΤΟΥ ΑΡΘ. 8 ΤΟΥ Ν. 4530/18, ΦΕΚ-59 Α/30-3-18 (Βλ. Και άρθρο 93 (Μεταβατικές διατάξεις) του Ν. 4530/18)

γ) Να εκτελεί την φορτοεκφόρτωση των αποσκευών του επιβάτη από και προς το πεζοδρόμιο.

δ) Μόλις αναλαμβάνει μίσθωση να κατεβάζει την πινακίδα με την επιγραφή ΕΛΕΥΘΕΡΟ και να θέτει σε λειτουργία το ταξίμετρο. Με το τέλος της διαδρομής και τον μηδενισμό του ταξίμετρου, είναι υποχρεωμένος να ανεβάζει την πινακίδα με την επιγραφή ΕΛΕΥΘΕΡΟ.

ε) Κατά τη διάρκεια της νύχτας να έχει τις πινακίδες με τις επιγραφές ΕΛΕΥΘΕΡΟ και ΤΑΞΙ (ή ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ) σβηστές όταν το αυτοκίνητο είναι μισθωμένο και φωτεινές όταν δεν είναι μισθωμένο.

στ) Να χρησιμοποιεί τη συντομότερη διαδρομή για τον προορισμό του επιβάτη, εκτός αν ο επιβάτης επιλέξει άλλη διαδρομή – ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ Η ΠΕΡ. στ ΤΗΣ ΠΑΡ. 6 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 6 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 26 ΤΟΥ Ν. 3109/03, ΦΕΚ-38 Α’

ζ) Να ερωτά τον επιβάτη όταν βγαίνει από τα όρια της περιμετρικής ζώνης, αν θα επιστρέψει σε σημείο εντός της περιμετρικής ζώνης και σε περίπτωση αρνητικής απάντησης να κάνει χρήση του τιμολογίου 2 (διπλή ταρίφα).

η) Να μη θέτει σε λειτουργία μουσικές συσκευές ούτε να ανοίγει τα παράθυρα του αυτοκινήτου, χωρίς τη συγκατάθεση του επιβάτη. Για το άνοιγμα του παραθύρου του οδηγού δεν απαιτείται η συγκατάθεση του επιβάτη.

θ) Να διακόπτει τη λειτουργία του ταξίμετρου όταν σταματήσει για λόγους που ευθύνεται ο ίδιος (όπως μικροεπισκευές, αλλαγή ελαστικών, ανεφοδιασμού με καύσιμα).

ι) Να παραδίδει στην αστυνομία ή στον κάτοχό του, οποιοδήποτε αντικείμενο που λησμονήθηκε στο αυτοκίνητο.

“ια) Να διαθέτει αρκετή ποσότητα κερμάτων για ακριβή είσπραξη του κομίστρου και να δίνει απόδειξη στον επιβάτη όταν του ζητηθεί. Η δε απόδειξη υποχρεωτικά θα αναγράφει τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος” (αντικ. της περ. ια από το άρθρο 3 του Π.Δ. 348/97, ΦΕΚ-238 Α’).

ιβ) Να παρέχει στον επιβάτη οποιαδήποτε πληροφορία του ζητηθεί για την παρεχόμενη εξυπηρέτηση (όπως κόμιστρο, διαδρομή).

ιγ) Να μην παραλαμβάνει αριθμό επιβατών μεγαλύτερο απ\’ αυτόν που προκύπτει από την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου.

ιδ) Να μεριμνά για την κατάσταση καθαριότητας του αυτοκινήτου τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά.

ιε) Να μην ομιλεί στον επιβάτη για θέματα που δεν είναι απαραίτητα για την παρεχόμενη εξυπηρέτηση. – ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΠΕΡ. Α, Β ΚΑΙ ΙΕ ΤΗΣ ΠΑΡ. 6 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 8 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 8 ΤΟΥ ΑΡΘ. 8 ΤΟΥ Ν. 4530/18, ΦΕΚ-59 Α/30-3-18 (Βλ. Και άρθρο 93 (Μεταβατικές διατάξεις) του Ν. 4530/18)

7. Όταν για λόγους αλλαγής βάρδιας οδηγών, βλάβης του αυτοκινήτου, βλάβης του ταξίμετρου, διαλείμματος ή ανάπαυσης του οδηγού, όπως προβλέπεται από την εργατική νομοθεσία, ή για κάποιους άλλους σοβαρούς λόγους, δεν μισθώνεται το αυτοκίνητο, ο οδηγός είναι υποχρεωμένος να καλύπτει με το ειδικό κάλυμμα την πινακίδα οροφής. Με την χρησιμοποίηση του καλύμματος αυτού, γίνεται παράλληλα κατέβασμα της πινακίδας ΕΛΕΥΘΕΡΟ και απαγορεύεται η μεταφορά επιβατών, με την επιφύλαξη του άρθρου 9 (ειδικές υποχρεώσεις οδηγού σε περίπτωση οδικού ατυχήματος). Αυτοκίνητα ταξί που έχουν καλυμμένη την πινακίδα οροφής με το υπόψη κάλυμμα, απαγορεύεται να σταθμεύουν στους ειδικά επιλεγμένους χώρους στάθμευσης τέτοιων αυτοκινήτων (πιάτσες).

8. Οι οδηγοί των δύο πρώτων αυτοκινήτων ταξί που σταθμεύουν σε σταθμό τέτοιων αυτοκινήτων (πιάτσα) είναι υποχρεωμένοι να βρίσκονται εντός των αυτοκινήτων τους ή κοντά σ\’αυτά και σε εμφανή θέση.

9. Ο οδηγός είναι υποχρεωμένος να ελέγχει τη σωστή λειτουργία του ταξίμετρου και όλα τα συστήματα που αφορούν την ασφαλή κυκλοφορία του αυτοκινήτου. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται κάποια βλάβη, το αυτοκίνητο αποσύρεται για την άμεση επιδιόρθωση της βλάβης.

10. Ο οδηγός είναι υποχρεωμένος να αναρτά την κατά το άρθρο 14 του Κανονισμού αυτού “ειδική άδεια” καθ όλη τη διάρκεια της βάρδιας του σε κατάλληλο σημείο, και έτσι ώστε να φαίνεται καθαρά από τους επιβάτες.

11. Σε περιπτώσεις που επιβάτες ζητούν διαδρομή σε μέρη αδιάβατα για το αυτοκίνητο ή σε μέρη εκτός κατοικημένων περιοχών τέτοια που κατά τη γνώμη του οδηγού δεν παρέχουν αίσθημα ασφάλειας, αλλά και σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση διένεξης ή διαμαρτυρίας του επιβάτη ο οδηγός είναι υποχρεωμένος να ζητήσει την επέμβαση της πλησιέστερης Αστυνομικής Αρχής.

12. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται απρεπής συμπεριφορά του οδηγού προς τους επιβάτες, τα όργανα ελέγχου εφαρμογής του κανονισμού αυτού, τα μέλη των πειθαρχικών συμβουλίων όπως και προς κάθε άλλο όργανο εντεταλμένο για πραγματοποίηση ελέγχων σε ΕΔΧ αυτοκίνητα.

13. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται ο οδηγός να εισπράττει κόμιστρο μεγαλύτερο του προβλεπομένου και με οποιονδήποτε τρόπο.

14. Σε περίπτωση που ειδοποιηθεί εγγράφως από αρμόδια αρχή να καταθέσει ο οδηγός την ειδική του άδεια για λόγους που αφορούν εφαρμογή διατάξεων του Κανονισμού, είναι υποχρεωμένος να την παραδώσει, όπου του ορίζεται, μέσα σε πέντε (5) μέρες από την επομένη της σχετικής έγγραφης ειδοποίησής του.

15. Σε περίπτωση που μικτό συνεργείο του άρθρου 20 ή 2 αστυνομικοί υπάλληλοι ζητήσουν από οδηγό τις κρατικές πινακίδες κυκλοφορίας και την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου καθώς και την ειδική του άδεια, για λόγους επιβολής διοικητικών κυρώσεων του άρθρου 23, είναι υποχρεωμένος να παραδώσει αμέσως και επί τόπου αυτά τα αφαιρούμενα στοιχεία.

16. Σε περίπτωση που για λόγους εφαρμογής διατάξεων του κανονισμού από οδηγό έχει αφαιρεθεί ή ανακληθεί η ειδική άδεια ή σε περίπτωση που έχουν περάσει πέντε (5) ημέρες από την επόμενη της ημέρας που ειδοποιήθηκε οδηγός με έγγραφο αρμόδιας αρχής να καταθέσει την ειδική του άδεια, αυτός (ο οδηγός) απαγορεύεται να οδηγήσει οποιοδήποτε ΕΔΧ αυτοκίνητο για εξυπηρέτηση του κοινού μέχρι την λήξη του χρονικού διαστήματος αφαίρεσης ή ανάκλησης.

17. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται ο οδηγός να οδηγεί ή να χρησιμοποιεί ως ΕΔΧ αυτοκίνητο, όχημα που δεν έχει ισχύουσα άδεια κυκλοφορίας ως ΕΔΧ αυτοκίνητο.

18. Οι οδηγοί των αυτοκινήτων ταξί έχουν πρόσθετη υποχρέωση που προκύπτει άμεσα ή έμμεσα από τον Κανονισμό αυτό και από τις διατάξεις που ισχύουν για την κυκλοφορία των αυτοκινήτων γενικά.

Υποχρεώσεις οδηγών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων (Άρθρο 1 N 4530/2018)

1. Στις διατάξεις του παρόντος υπάγονται οι οδηγοί που έχουν συνάψει οποιασδήποτε φύσης σύμβαση με τους ιδιοκτήτες των Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτων και οι ιδιοκτήτες, οι οποίοι αυτοπροσώπως οδηγούν τα Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητά τους.

Στους οδηγούς Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων απαγορεύεται:

α. η επιλογή επιβατών και προορισμών για τους οδηγούς Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ,

β. η με υπαιτιότητά τους διακοπή της μίσθωσης ήδη μισθωμένου Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου,

γ. η είσπραξη κομίστρου διάφορου του νομίμου για τους οδηγούς ΤΑΞΙ και διάφορου του συμφωνημένου για τους οδηγούς οχημάτων Ειδικής Μίσθωσης (ΕΙΔΜΙΣΘ) και Ειδικών Μεταφορών (ΕΙΔΜΕΤ),

δ. η άρνηση της μίσθωσης μη μισθωμένου Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ,

ε. η μη συμμόρφωση προς τις υποδείξεις του επιβάτη ως προς τη διαδρομή και τον προορισμό,

στ. η απρεπής, ανάρμοστη, άσεμνη, προκλητική ή απειλητική με οποιονδήποτε τρόπο συμπεριφορά, όπως υβριστικές εκφράσεις και χειρονομίες, προς τους επιβάτες και τους άλλους οδηγούς,

ζ. το κάπνισμα εντός του οχήματος,

η. να οδηγούν το όχημά τους υπό την επίδραση οινοπνεύματος, τοξικών-ναρκωτικών ουσιών ή φαρμάκων, κατά παράβαση των κείμενων διατάξεων.

2. Οι οδηγοί των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων είναι υποχρεωμένοι:

α. να εκτελούν τη φορτοεκφόρτωση των αποσκευών του επιβάτη από και προς το πεζοδρόμιο, εφόσον αυτές δεν υπερβαίνουν τα είκοσι (20) κιλά,

β. μόλις αναλαμβάνουν τη μίσθωση, να κατεβάζουν την πινακίδα με την επιγραφή «ΕΛΕΥΘΕΡΟ» και να θέτουν σε λειτουργία το ταξίμετρο. Με το τέλος της διαδρομής και το μηδενισμό του ταξίμετρου είναι υποχρεωμένοι να ανεβάζουν την πινακίδα με την επιγραφή «ΕΛΕΥΘΕΡΟ»,

γ. κατά τη διάρκεια της νύχτας, να έχουν τις πινακίδες με τις επιγραφές «ΕΛΕΥΘΕΡΟ» και «ΤΑΞΙ» ή «ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ» σβηστές, όταν το αυτοκίνητο είναι μισθωμένο, και φωτεινές, όταν δεν είναι μισθωμένο,

δ. να ερωτούν τον επιβάτη, όταν βγαίνει από τα όρια της περιμετρικής ζώνης, αν θα επιστρέψει σε σημείο εντός της περιμετρικής ζώνης και, σε περίπτωση αρνητικής απάντησης, να αλλάζουν τη χρέωση με χρήση του τιμολογίου 2 (διπλή ταρίφα),

ε. να μη θέτουν σε λειτουργία μουσικές συσκευές, ούτε να ανοίγουν τα παράθυρα του αυτοκινήτου, χωρίς τη συγκατάθεση του επιβάτη. Για το άνοιγμα του παραθύρου του οδηγού δεν απαιτείται η συγκατάθεση του επιβάτη,

στ. να διακόπτουν τη λειτουργία του ταξίμετρου, όταν το αυτοκίνητο σταματήσει να κινείται για λόγους που ευθύνεται ο οδηγός, όπως μικροεπισκευές, αλλαγή ελαστικών, ανεφοδιασμός με καύσιμα,

ζ. να παραδίδουν στην αστυνομία ή στον κάτοχό του οποιοδήποτε αντικείμενο λησμονήθηκε στο αυτοκίνητο,

η. να παρέχουν στον επιβάτη οποιαδήποτε πληροφορία τους ζητηθεί για την παρεχόμενη εξυπηρέτηση, όπως για το κόμιστρο και τη διαδρομή,

θ. να μεριμνούν για την καθαριότητα του αυτοκινήτου τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά,

ι. να μεριμνούν για την ασφαλή μετακίνηση των επιβατών, απαγορεύοντας τη μεταφορά εύφλεκτων και εκρηκτικών υλών,

ια. να μεριμνούν για τη διατήρηση των κατάλληλων εσωτερικών συνθηκών θερμικής άνεσης και ποιότητας αέρα.

3. Επιπλέον των περιπτώσεων της παραγράφου 4, με τα Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ επιτρέπεται η μεταφορά ασυνόδευτων δεμάτων και λοιπών αντικειμένων, έως είκοσι (20) κιλά, εφόσον υπάρχουν συνοδευτικά έγγραφα, όπως προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία. Στις περιπτώσεις μεταφοράς ασυνόδευτων δεμάτων και αντικειμένων, σύμφωνα με τα ανωτέρω, το ταξίμετρο λειτουργεί όπως και σε κάθε άλλη διαδρομή και ο οδηγός δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των ασυνόδευτων αντικειμένων.

4. Με τα μισθωμένα Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα είναι υποχρεωτική η μεταφορά των αποσκευών των επιβατών που τοποθετούνται στον ειδικό χώρο των αποσκευών, εφόσον τηρούνται οι προδιαγραφές του κατασκευαστή του αυτοκινήτου από πλευράς βάρους και όγκου και δεν παραβιάζονται οι σχετικές διατάξεις του Κ.Ο.Κ..

5. Με τα Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα απαγορεύεται γενικά η μεταφορά εύφλεκτων ή εκρηκτικών υλών, καθώς και άλλων υλικών που ρυπαίνουν το χώρο του αυτοκινήτου.

6. Με τα Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα επιτρέπεται η μεταφορά από τον επιβάτη μικρών ζώων συντροφιάς, σύμφωνα με το ν. 4039/2012 (Α΄ 15), με την προϋπόθεση ότι είναι τοποθετημένα σε ειδικό καλάθι ή φέρουν φίμωτρο.

Ο οδηγός μπορεί να αρνηθεί τη μίσθωση εφόσον δεν συντρέχουν οι ανωτέρω προϋποθέσεις, εκτός από την περίπτωση σκύλου οδηγού/συνοδηγού ατόμου με αναπηρία για τον οποίο δεν ισχύουν οι παραπάνω προϋποθέσεις, σύμφωνα με το ν. 4235/2014, ή αν αυτό δικαιολογείται για λόγους υγείας του ιδίου που αποδεικνύονται με πιστοποιητικό γιατρού, με το οποίο είναι εφοδιασμένος.

7. Ο οδηγός Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου είναι υποχρεωμένος να μεταφέρει στο νοσοκομείο πρόσωπα τα οποία χρειάζονται βοήθεια, ακόμη και από ατυχήματα στα οποία ο ίδιος δεν έχει ανάμιξη, εφόσον αυτό ζητηθεί από τις αρχές που επιλαμβάνονται του ατυχήματος.

8. Το άρθρο 98 του ν. 4070/2012 (Α΄ 82) καταργείται.

(Βλ. Και άρθρο 93 (Μεταβατικές διατάξεις) του παρόντος νόμου (Ν. 4530/18)).

Άρθρο 9

Ειδικές υποχρεώσεις οδηγού σε περίπτωση οδικού ατυχήματος

1. Ο οδηγός αυτοκινήτου ταξί σε περίπτωση οδικού ατυχήματος υποχρεούται να σταματήσει αμέσως στον τόπο του ατυχήματος και να ενεργήσει σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΚΟΚ.

2. Αν από το οδικό ατύχημα επήλθε θάνατος ή σωματική βλάβη, ο οδηγός είναι υποχρεωμένος να ειδοποιήσει αμέσως την πλησιέστερη αστυνομική αρχή και αν το αυτοκίνητο διαθέτει σύστημα τηλεπικοινωνίας υποχρεούται να ενημερώσει το κέντρο εκπομπής με σκοπό να ειδοποιηθεί ο σταθμός πρώτων βοηθειών και η τροχαία.

3. Ο οδηγός αυτοκινήτου ταξί είναι υποχρεωμένος να μεταφέρει πρόσωπα που χρειάζονται βοήθεια (όπως τραυματίες) και από ατυχήματα στα οποία ο ίδιος δεν έχει ανάμιξη.

Άρθρο 10

Χρονική περίοδος λειτουργίας

1. Τα αυτοκίνητα ταξί διατίθενται υποχρεωτικά για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού καθ\’όλη τη διάρκεια του έτους και καθ\’όλο το 24ωρο, πλην των χρονικών διαστημάτων που:

α)Ο οδηγός βρίσκεται σε διάλειμμα ή ανάπαυση, σύμφωνα με τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας.

β) Πραγματοποιείται αλλαγή βάρδιας.

γ) Το αυτοκίνητο βρίσκεται προς ή σε συνεργείο επισκευής για επιδιόρθωση βλαβών.

2. Αλλαγής βάρδιας οδηγών δεν επιτρέπεται να γίνεται σε ώρες αιχμής επιβατικής κίνησης. Με απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής καθορίζονται τα χρονικά διαστήματα και οι λεπτομέρειες για την αλλαγή βάρδιας οδηγών, μετά από συνεννόηση με τον ΟΑΣ και με τις επαγγελματικές οργανώσεις ιδιοκτητών και οδηγών αυτοκινήτων ταξί.

3. Σε κάθε αυτοκίνητο ταξί χρησιμοποιούνται δύο (2) τουλάχιστον οδηγοί ανά 24ωρο

4. Απαγορεύεται η από τους ιδιοκτήτες και οδηγούς χρησιμοποίηση των αυτοκινήτων ταξί σαν ιδιωτικής χρήσης μεταφορικών μέσων.

Άρθρο 11

Μεταφερόμενα αντικείμενα

1. Με τα μισθωμένα αυτοκίνητα ταξί είναι υποχρεωτική και η μεταφορά των αποσκευών των επιβατών που τοποθετούνται στον ειδικό χώρο των αποσκευών, εφ\’όσον με την τοποθέτησή τους δεν θίγονται οι προδιαγραφές του κατασκευαστή του αυτοκινήτου από πλευράς βάρους και όγκου και επίσης δεν παραβιάζονται οι σχετικές διατάξεις του ΚΟΚ.

2. Με τα αυτοκίνητα ταξί και αγοραία απαγορεύεται γενικά η μεταφορά ευφλέκτων ή εκρηκτικών υλών. “Καθώς και άλλων υλικών που ρυπαίνουν το χώρο του αυτοκινήτου” (προσθ. από το άρθρο 4 του Π.Δ. 348/97, ΦΕΚ-238 Α’).

3. Επιπλέον των περιπτώσεων της παραγράφου 4, του άρθρου 1 Ν. 4530/2018  με τα Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ επιτρέπεται η μεταφορά ασυνόδευτων δεμάτων και λοιπών αντικειμένων, έως είκοσι (20) κιλά, εφόσον υπάρχουν συνοδευτικά έγγραφα, όπως προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία. Στις περιπτώσεις μεταφοράς ασυνόδευτων δεμάτων και αντικειμένων, σύμφωνα με τα ανωτέρω, το ταξίμετρο λειτουργεί όπως και σε κάθε άλλη διαδρομή και ο οδηγός δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των ασυνόδευτων αντικειμένων.

Άρθρο 12

Μεταφορά κατοικίδιων ζώων

Άρθρο 1 παρ.6 Ν.4530/2018

6. Με τα Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα επιτρέπεται η μεταφορά από τον επιβάτη μικρών ζώων συντροφιάς, σύμφωνα με το ν. 4039/2012 (Α΄ 15), με την προϋπόθεση ότι είναι τοποθετημένα σε ειδικό καλάθι ή φέρουν φίμωτρο.

Ο οδηγός μπορεί να αρνηθεί τη μίσθωση εφόσον δεν συντρέχουν οι ανωτέρω προϋποθέσεις, εκτός από την περίπτωση σκύλου οδηγού/συνοδηγού ατόμου με αναπηρία για τον οποίο δεν ισχύουν οι παραπάνω προϋποθέσεις, σύμφωνα με το ν. 4235/2014, ή αν αυτό δικαιολογείται για λόγους υγείας του ιδίου που αποδεικνύονται με πιστοποιητικό γιατρού, με το οποίο είναι εφοδιασμένος.

Άρθρο 13

Υποχρεώσεις επιβατών που χρησιμοποιούν Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα

1. Οι επιβάτες πρέπει να αποφεύγουν κάθε ενέργεια που μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στην ασφάλεια της κυκλοφορίας. Ιδιαίτερα πρέπει:

α. να μην εμποδίζουν τον οδηγό με ενέργειές τους κατά τη διάρκεια της οδήγησης,

β. να μην επιχειρούν να αποβιβαστούν ή να επιβιβαστούν στο αυτοκίνητο όταν αυτό κινείται,

γ. να μην καπνίζουν,

δ. να μην ανοίγουν τα παράθυρα και τις πόρτες χωρίς τη συγκατάθεση του οδηγού,

ε. να είναι ευπρεπείς, ευγενικοί και να μην επιδεικνύουν ανάρμοστη, υβριστική, προκλητική ή απειλητική συμπεριφορά με οποιονδήποτε τρόπο κατά τη διάρκεια της μίσθωσης,

στ. να μην προβαίνουν σε οποιαδήποτε ενέργεια που μπορεί να προξενήσει φθορά στο αυτοκίνητο,

ζ. να μεριμνούν για τα μεταφερόμενα με ευθύνη τους παιδιά, ζώα και αντικείμενα,

η. να μη ρίχνουν αντικείμενα εντός ή εκτός των οχημάτων και να μη ρυπαίνουν με οποιονδήποτε τρόπο τα οχήματα,

θ. να τηρούν επιμελώς τις οδηγίες για τη μετακίνηση με μικρά παιδιά και για τη μεταφορά βρεφικών και παιδικών καροτσιών, αποσκευών, ποδηλάτων και κατοικίδιων ζώων,

ι. να μην καταναλώνουν φαγητό και ποτό καθ’ όλη τη διάρκεια της μετακίνησής τους και μέχρι το τέλος της διαδρομής.

2. Αν το αυτοκίνητο ρυπανθεί από τα μεταφερόμενα ζώα ή αντικείμενα ή από υπαιτιότητά του, ο επιβάτης είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για την αποκατάσταση της καθαριότητας.

3. Κατά την αναμονή Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου για μίσθωση παραχωρείται προτεραιότητα στα άτομα με αναπηρία και τις εγκύους.

4. Ο επιβάτης δεν επιτρέπεται να ζητήσει από τον οδηγό μισθωμένου από αυτόν Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου να διακόψει την κίνησή του και να σταθμεύσει σε σημείο της διαδρομής για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δεκαπέντε (15) λεπτών, εκτός αν υπάρχει σοβαρός λόγος που να δικαιολογεί την παράταση της αναμονής. Αν ο επιβάτης πρόκειται να απομακρυνθεί από το μισθωμένο Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητο οφείλει να επιδείξει στον οδηγό του αυτοκινήτου την αστυνομική του ταυτότητα ή να καταβάλει το κόμιστρο προσαυξημένο κατά το κόστος αναμονής δεκαπέντε (15) λεπτών της ώρας.

5. Ο επιβάτης δεν επιτρέπεται να επιβιβάζεται σε Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα με ρυπαρά ή μολυσμένα ρούχα.

(Βλ. Και άρθρο 93 (Μεταβατικές διατάξεις) του  νόμου (Ν. 4530/18)).

Άρθρο 14

Ειδική άδεια οδήγησης

Άρθρο 95 Ν. 4070/2012

1. Η ειδική άδεια οδήγησης Ε.Δ.Χ. χορηγείται από την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας της οικείας Περιφέρειας. Η ειδική αυτή άδεια δίνει στον κάτοχό της το δικαίωμα να οδηγεί Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητο που στην άδεια κυκλοφορίας του αναγράφεται ως έδρα διοικητική μονάδα που βρίσκεται μέσα στα διοικητικά όρια της ίδιας αυτής Περιφερειακής Ενότητας.

2. Για να χορηγηθεί ή ανανεωθεί η ειδική άδεια οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου απαιτείται ο υποψήφιος:

α. να μην υπηρετεί με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. του δημόσιου τομέα του ν. 1256/1982 (Α΄ 65), όπως ισχύει κάθε φορά,

β. να μην έχει συνταξιοδοτηθεί ως άμεσα ασφαλισμένος από οποιοδήποτε ασφαλιστικό ταμείο ή από το Δημόσιο,

γ. να μην έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ένα από τα αδικήματα του άρθρου 100 της περίπτωσης α΄ του παρόντος,

δ. να έχει σε ισχύ άδεια οδήγησης αυτοκινήτου,

ε. εφόσον δεν είναι Έλληνας υπήκοος, να ομιλεί με επάρκεια την Ελληνική γλώσσα,

στ. εφόσον είναι Έλληνας υπήκοος, να είναι απόφοιτος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης ή αναγνωρισμένης ισότιμης σχολής του εξωτερικού,

ζ. να είναι υγιής με βάση τις ιατρικές εξετάσεις που καθορίζονται με υπουργική απόφαση που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου,

Βλ. την υπ’αριθμ. A/79574/5488/16/17 (ΦΕΚ 4587 Β/27-12-2017) απόφαση : Ιατρικό πιστοποιητικό της παραγράφου 4 του άρθρου 95 του ν. 4070/2012 (Α΄ 82) για τη χορήγηση ή ανανέωση ειδικής άδειας οδήγησης Επιβατηγού Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτου και την οδήγηση ολικώς εκμισθωμένου Επιβατηγού Ιδιωτικής Χρήσης (Ε.Ι.Χ.) αυτοκινήτου κατά το ν. 4093/2012 (Α΄ 222)».

 «η. να κατέχει ήδη άδεια οδήγησης αυτοκινήτου τουλάχιστον κατηγορίας Β΄» . – ΑΝΤΙΚ.ΤΗΣ ΠΕΡ. Η ΤΗΣ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 95 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 10 ΤΟΥ ΑΡΘ. 106 ΤΟΥ Ν. 4199/13, ΦΕΚ-216 Α/11-10-13

θ. να υποβάλει παράβολο υπέρ του Δημοσίου ποσού πενήντα (50) ευρώ. Το ποσό αυτό μπορεί να αναπροσαρμόζεται κάθε δύο (2) χρόνια με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

3. α. Με την αίτηση για την χορήγηση ειδικής άδειας οδήγησης Ε.Δ.Χ., ο ενδιαφερόμενος, για την απόδειξη συνδρομής των προϋποθέσεων που ορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο, υποβάλλει ως αναγκαία δικαιολογητικά τα εξής: για τις περιπτώσεις των εδαφίων α΄ και β΄ υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, για την περίπτωση του εδαφίου γ΄ υποβάλλει πιστοποιητικό ποινικού μητρώου γενικής χρήσης, για την περίπτωση του εδαφίου δ΄ υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση, για την περίπτωση του εδαφίου ε΄ υποβάλλει πιστοποιητικό Ελληνομάθειας τουλάχιστον ειδικού επαγγελματικού σκοπού (Επίπεδο Α2), που χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, για την περίπτωση του εδαφίου στ΄ υποβάλλει επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου σπουδών ή αντίστοιχο πιστοποιητικό, για την περίπτωση του εδαφίου ζ΄ υποβάλλει ιατρικό πιστοποιητικό, ο τύπος και το περιεχόμενο του οποίου καθορίζονται με την υπουργική απόφαση που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου και για την περίπτωση του εδαφίου η΄ υποβάλλει επικυρωμένο αντίγραφο της άδειάς του οδηγήσεως. Επιπλέον αυτών υποβάλλει επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητος εφόσον είναι Έλληνας υπήκοος ή διαβατηρίου σε ισχύ εφόσον είναι αλλοδαπός και δύο πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες μεγέθους και τύπου ταυτότητας.

β. Με την αίτηση για την ανανέωση της ειδικής άδειας οδήγησης Ε.Δ.Χ., ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην προηγούμενη περίπτωση α. της παραγράφου αυτής, πλην των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν την συνδρομή των προϋποθέσεων των περιπτώσεων ε΄, στ΄ και η΄ της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.

4. Για τη χορήγηση της ειδικής άδειας οδήγησης της προηγούμενης παραγράφου οι υποψήφιοι εξετάζονται γραπτώς, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Η διαδικασία, καθώς και το περιεχόμενο των εξετάσεων και κάθε άλλο σχετικό θέμα σχετικό με τα ζητήματα που ρυθμίζονται με το παρόν άρθρο, όπως και το είδος των δικαιολογητικών και το είδος των ιατρικών εξετάσεων και αντιστοίχων πιστοποιητικών της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

(Βλ. την υπ’αριθμ. A/79574/5488/16/17 (ΦΕΚ 4587 Β/27-12-2017) απόφαση : Ιατρικό πιστοποιητικό της παραγράφου 4 του άρθρου 95 του ν. 4070/2012 (Α΄ 82) για τη χορήγηση ή ανανέωση ειδικής άδειας οδήγησης Επιβατηγού Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτου και την οδήγηση ολικώς εκμισθωμένου Επιβατηγού Ιδιωτικής Χρήσης (Ε.Ι.Χ.) αυτοκινήτου κατά το ν. 4093/2012 (Α΄ 222)»).

(Βλ. Και την εγκύκλιο ΥΠΥΜΕ ΟΙΚ. Α/1039/38/11-1-18 (ΑΔΑ: ΩΞΣ5465ΧΘΞ-ΔΧΖ) : Αποστολή αποσπάσματος ΦΕΚ (Τεύχος Β\’ 4587)- Παροχή διευκρινίσεων περί του ιατρικού πιστοποιητικού της παρ. 4 του άρθρου 95 του ν.4070/2012 (A\’ 82)).

5. Αν διαπιστωθεί από τα όργανα του άρθρου 104 ότι η ειδική άδεια οδήγησης οδηγού Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου έχει λήξει, επιβάλλεται στον οδηγό, με απόφαση του αρμόδιου Περιφερειάρχη, διοικητικό πρόστιμο τριακοσίων (300) ευρώ. Αν διαπιστωθεί από τα προαναφερόμενα όργανα ότι απασχολείται ως οδηγός Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου πρόσωπο, χωρίς να έχει εκδοθεί στο όνομα του ειδική άδεια οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου, επιβάλλεται χωριστά στον οδηγό και στον ιδιοκτήτη του Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου διοικητικό πρόστιμο δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ και αφαίρεση της άδειας κυκλοφορίας και των κρατικών πινακίδων του Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών, ενώ σε περίπτωση υποτροπής και για κάθε επιπλέον φορά για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών. Το ύψος των επιβαλλόμενων προστίμων και ο χρόνος αφαίρεσης της άδειας κυκλοφορίας και των κρατικών πινακίδων στις προηγούμενες περιπτώσεις μπορεί να αναπροσαρμόζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Τα πρόστιμα αυτά εισπράττονται σύμφωνα με τον Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων υπέρ του Δημοσίου.

(Βλ. Και άρθρα 1-22 (Ρυθμίσεις θεμάτων Επιβατικών Μεταφορών) Ν. 4530/18, ΦΕΚ-59 Α/30-3-18)

Άρθρο 15

Τιμολόγιο

ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 6 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 26 ΤΟΥ Ν. 3109/03, ΦΕΚ-38 Α’

Άρθρο 105 Ν.4070/2012

Τιμολόγιο Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων ΤΑΞΙ

1. Το τιμολόγιο των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων ΤΑ Ξ Ι περιλαμβάνει τα εξής:

α) Το δικαίωμα εκκίνησης – σημαία (ευρώ ανά μίσθωση).

β) Το κόμιστρο διαδρομής (ευρώ ανά χιλιόμετρο των τιμολογίων 1 και 2).

γ) Την αποζημίωση αναμονής.

δ) Το κόμιστρο ελάχιστης διαδρομής.

ε) Ειδικές επιβαρύνσεις (για μεταφερόμενα αντικείμενα, ειδικό τέλος νυκτερινής εξυπηρέτησης, ειδικό τέλος εκκίνησης από σταθμούς, δώρο Χριστουγέννων και Πάσχα, ειδικές εξυπηρετήσεις).

2. Το τιμολόγιο, που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο, καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

«Με την ίδια απόφαση δύναται να καθορίζεται ανώτατο όριο προαιρετικής προσαύξησης του κομίστρου σε κάθε περίπτωση προμίσθωσης.»  ΠΡΟΣΘ. ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΕΔΑΦΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 105 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 14 ΤΟΥ ΑΡΘ. 106 ΤΟΥ Ν. 4199/13, ΦΕΚ-216 Α/11-10-13

3. Τα διόδια, καθώς και ο ναύλος οχηματαγωγών πλοί-ων (FERRY BOAT) βαρύνουν τον επιβάτη.

4. α. Οι ιδιοκτήτες των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων επιτρέπεται να συνάπτουν συμβάσεις με ολική ή μερική εκμίσθωση των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων, με οδηγό, με το Δημόσιο ή με Ν.Π.Δ.Δ. «ή με Ν.Π.Ι.Δ.» – ΠΡΟΣΘ. ΩΣ ΑΝΩ ΤΗΣ ΜΕΣΑ ΣΕ “” ΦΡΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 7 ΤΟΥ ΑΡΘ. 14 ΤΟΥ Ν. 4530/18, ΦΕΚ-59 Α/30-3-18 [  με κόμιστρο που διαμορφώνεται με έγγραφη συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών, με την επιφύλαξη της περιπτώσεως γ΄.

β. Αντίγραφο του συμφωνητικού της μίσθωσης, θεωρημένο επί ποινή ακυρότητας από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., υπάρχει στο αυτοκίνητο με μέριμνα του εκμισθωτή, άλλως επιβάλλεται σε αυτόν διοικητικό πρόστιμο εκατό (100) ευρώ. Κατά τις ώρες και ημέρες της μίσθωσης, που περιγράφονται ρητά στο εν λόγω συμφωνητικό, δεν απαιτείται η λειτουργία του ταξιμέτρου κατά την εκτέλεση των προβλεπόμενων στο συμφωνητικό διαδρομών.

γ. Όταν η σύμβαση συνάπτεται με το Δημόσιο, τότε εφαρμόζονται οι κείμενες διατάξεις περί συμβάσεων και προμηθειών του Δημοσίου

(Βλ. Και άρθρα 1-22 (Ρυθμίσεις θεμάτων Επιβατικών Μεταφορών) Ν. 4530/18, ΦΕΚ-59 Α/30-3-18)

Άρθρο 16

Ταξίμετρο

 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ ΤΟ  ΑΡΧΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 16, ΠΑΡ. 1 ΕΩΣ 6 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 6 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 26 ΤΟΥ Ν. 3109/03, ΦΕΚ-38 Α’

Ταξίμετρο – Συνεργεία επισκευής και τοποθέτησης Ν.4070/2012 Άρθρο 90

1. α. Το ταξίμετρο υποχρεωτικά ενσωματώνεται ή συνδέεται με ειδικό μηχανισμό έκδοσης αποδείξεων και καταγραφής εσόδων σε φορολογική μνήμη του ν. 1809/ 1989 (Α΄ 222) (φορολογικό ταξίμετρο), οπότε για την έγκρισή του απαιτείται άδεια καταλληλότητας από την ειδική διακομματική επιτροπή του άρθρου 7 του ν. 1809/1988 (Α΄ 222).

β. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται η διαδικασία, οι όροι και οι προϋποθέσεις, οι λεπτομέρειες για τη χορήγηση άδειας καταλληλότητας φορολογικού ταξιμέτρου, το περιεχόμενο των εκδιδομένων αποδείξεων, το είδος των ενδείξεων των ταξιμέτρων, όπως και οι γεωγραφικές περιοχές της χώρας που θα εφαρμοστεί το μέτρο αυτό.

2. Τα ταξίμετρα είναι τοποθετημένα εσωτερικό και στο εμπρόσθιο τμήμα του αυτοκινήτου και σε τέτοιο σημείο ώστε να διακρίνονται καθαρά από οδηγό και επιβάτες.

3. Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα ΤΑΞΙ, των οποίων το ταξίμετρο δεν λειτουργεί, δεν επιτρέπεται ούτε να σταθμεύουν σε σταθμούς ούτε να παρέχουν εξυπηρέτηση. Όταν ο οδηγός διαπιστώσει ότι υπάρχει βλάβη στο ταξίμετρο, καλύπτει την πινακίδα οροφής και αποσύρει το αυτοκίνητο για επιδιόρθωση της βλάβης.

4. Η επισκευή και συντήρηση των ταξιμέτρων και η αναπροσαρμογή του τιμολογίου σε αυτά επιτρέπεται μόνο από εξουσιοδοτημένα συνεργεία που έχουν άδεια άσκησης επαγγέλματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1575/1985 (Α΄ 207). Σε κάθε περίπτωση στο ταξίμετρο πραγματοποιείται σφράγιση και χορηγείται υποχρεωτικά από τα συνεργεία σχετική βεβαίωση, η οποία βρίσκεται πάντα στο αυτοκίνητο ΤΑΞΙ.

5. Τα ταξίμετρα ελέγχονται για την καλή λειτουργία τους από όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες.

(Βλ. Και άρθρα 1-22 (Ρυθμίσεις θεμάτων Επιβατικών Μεταφορών) Ν. 4530/18, ΦΕΚ-59 Α/30-3-18)

Άρθρο 17

Συνεργεία επισκευής και τοποθέτησης ταξιμέτρων

1. Η τοποθέτηση, συντήρηση, επισκευή και ρύθμιση ταξιμέτρων γίνεται αποκλειστικά σε συνεργεία που είναι εξουσιοδοτημένα από το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών γι\’ αυτό το σκοπό.

2. Συνεργείο επισκευής και τοποθέτησης ταξιμέτρων για την εφαρμογή των διατάξεων του κανονισμού αυτού είναι κάθε εργαστήριο που χρησιμοποιείται για την τοποθέτηση, συντήρηση, επισκευή και ρύθμιση ταξιμέτρων, σύμφωνα με τους κανόνες της τεχνικής και τις σχετικές διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά, και του οποίου ο υπεύθυνος για τις εργασίες αυτές διαθέτει στο όνομά του σχετική εξουσιοδότηση που χορηγείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών. Για την απόκτηση της εξουσιοδότησης ο ενδιαφερόμενος απαιτείται να έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18) έτος της ηλικίας του.

3. Για τη χορήγηση της πιο πάνω εξουσιοδότησης προσωρινά και μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών εφαρμογής του σχετικού με τα συνεργεία αυτοκινήτων νομοθετικού πλαισίου υποβάλλεται σχετική αίτηση και επίσης υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει:

α) Ότι γνωρίζει τις ισχύουσες διατάξεις που ρυθμίζουν θέματα ταξιμέτρων καθώς και τις προβλεπόμενες κυρώσεις για τους παραβάτες των διατάξεων αυτών.

β) Ότι διαθέτει τις απαιτούμενες τεχνικές γνώσεις για τοποθέτηση, συντήρηση, επισκευή, ρύθμιση και λειτουργία ενός ή περισσοτέρων τύπων ταξιμέτρων.

γ) Την πλήρη διεύθυνση και τα λοιπά στοιχεία του συνεργείου επισκευής και τοποθέτησης ταξιμέτρων στο οποίο πρόκειται να είναι υπεύθυνος.

4. Αρμόδια υπηρεσία για την υποβολή της κατά την προηγούμενη παράγραφο, δήλωσης, είναι η νομαρχιακού επιπέδου υπηρεσία συγκοινωνιών στην εδαφική περιφέρεια της οποίας βρίσκεται το συνεργείο επισκευής και τοποθέτησης ταξιμέτρων, στο οποίο ο κάτοχος της εξουσιοδότησης πρόκειται να είναι υπεύθυνος. Προκειμένου για το Νομό Αττικής αρμοδιότητα έχουν οι υπηρεσίες συγκοινωνιών των Νομαρχιών Αθηνών, Πειραιώς, Ανατολ. Αττικής και Δυτικής Αττικής.

5. Με την κατάθεση των παραπάνω δικαιολογητικών η αρμόδια υπηρεσία συγκοινωνιών χορηγεί στον ενδιαφερόμενο την εξουσιοδότηση, και τον αντίστοιχο κωδικό αριθμό. Ο κωδικός αριθμός αποτελείται από τρία (3) μέρη. Το πρώτο μέρος είναι ο κωδικός αριθμός που χαρακτηρίζει την περιφερειακή υπηρεσία συγκοινωνιών που χορηγεί την εξουσιοδότηση. Το δεύτερο μέρος είναι ο αύξοντας αριθμός του αντίστοιχου συνεργείου επισκευής και τοποθέτησης ταξιμέτρων που προκύπτει από μητρώο που τηρείται στην ίδια υπηρεσία. Το τρίτο μέρος είναι αλφαβητικός χαρακτήρας, που δίνεται για τη διάκριση περισσοτέρων του, ενός υπεύθυνου του ίδιου συνεργείου.

6. Η εξουσιοδότηση ισχύει για το συγκεκριμένο συνεργείο και για όσο χρόνο εργάζεται ο ενδιαφερόμενος σαν υπεύθυνος του συνεργείου αυτού. Με τη διακοπή της εργασίας του υποχρεούται ο ενδιαφερόμενος να ενημερώσει την αρμόδια υπηρεσία συγκοινωνιών για τη διαγραφή του κωδικού αριθμού του, οπότε και παύει να ισχύει η εξουσιοδότηση που του χορηγήθηκε.

7. Ο υπεύθυνος του συνεργείου έχει την ευθύνη για την σωστή ρύθμιση του ταξιμέτρου και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

8. Μετά από κάθε επέμβαση στο μετρητικό σύστημα του ταξιμέτρου:

α) Πραγματοποιείται σφράγιση. Η σφράγιση γίνεται με χρησιμοποίηση σφραγίδων ασφαλείας (όπως μολυβδοσφραγίδες) που φέρουν τον κωδικό αριθμό του υπεύθυνου του συνεργείου και με τρόπο που να εξασφαλίζεται ότι δεν είναι δυνατή επέμβαση στο μετρητικό σύστημα που να μπορεί να διαφοροποιήσει τις ενδείξεις του ταξιμέτρου χωρίς αποσφράγιση.

β) Χορηγείται βεβαίωση. Η βεβαίωση αυτή είναι αυτοκόλλητη άσπρη ετικέτα η οποία επικολλάται σε εμφανές σημείο πάνω ή δίπλα στο ταξίμετρο και περιέχει το ονοματεπώνυμο του υπεύθυνου του συνεργείου, την ημερομηνία σφράγισης του ταξιμέτρου καθώς και τον αριθμό της υπουργικής απόφασης καθορισμού τιμολογίου που έχει εφαρμοσθεί για τη ρύθμιση των ενδείξεων του ταξιμέτρου. Κατά την επικόλληση της βεβαίωσης (της ετικέτας) ο υπεύθυνος του συνεργείου την υπογράφει και τη σφραγίζει με κυκλική σφραγίδα που περιέχει τον κωδικό του αριθμό. Τα μεγέθη της σφραγίδας και της ετικέτας, το σχήμα της ετικέτας, η χωροθέτηση των στοιχείων στην ετικέτα, το είδος και το μέγεθος των σφραγίδων ασφαλείας καθώς και άλλες ενδείξεις που κρίνονται αναγκαίες από τους υπεύθυνους των συνεργείων για αναγραφή τους στις ετικέτες, αποτελούν επιλογές των υπευθύνων των συνεργείων.

Για τις ποινές που επιβάλλονται στους παραβάτες του άνω άρθρ. 17 ισχύουν όσα προβλέπονται στην παρ. 10 άρθρου 8 Ν. 2801/00

10. α. Ο υπεύθυνος συνεργείου τοποθέτησης ταξιμέτρων, που παραβαίνει τις διατάξεις των παραγράφων 1 έως 8 του άρθρου 17 των προεδρικών διαταγμάτων 243/1984 και 244/1984 (ΦΕΚ 104 Α\’), τιμωρείται με αφαίρεση της άδειας άσκησης επαγγέλματος για δύο (2) έτη, ποινή φυλάκισης, τουλάχιστον, τριών (3) μηνών και πρόστιμο, τουλάχιστον, πεντακοσίων χιλιάδων (500.000 δραχμών.

β. Σε περίπτωση υποτροπής, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης, τουλάχιστον, έξι (6) μηνών, πρόστιμο, τουλάχιστον, ενός εκατομμυρίου (1.000.000) δραχμών και οριστική αφαίρεση της άδειας άσκησης επαγγέλματος του υπεύθυνου του συνεργείου και ανάκληση της άδειας λειτουργίας του συνεργείου για δύο (2) χρόνια τουλάχιστον.

γ. Οι παραπάνω ποινές επιβάλλονται με απόφαση του δικαστηρίου.

Άρθρο 18

Περιμετρική ζώνη

1. Τα όρια της περιμετρικής ζώνης για τα αυτοκίνητα ταξί για τις διάφορες έδρες καθορίζονται με απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής, μετά από γνώμη του ΟΑΣ και απόψεις όλων των οικείων συνδικαλιστικών οργανώσεων ιδιοκτητών και οδηγών ΕΔΧ αυτοκινήτων.

2. Η περιμετρική ζώνη δεν μπορεί να εκτείνεται πέραν των διοικητικών ορίων της έδρας.

3. Με μέριμνα και δαπάνες της υπηρεσίας Συγκοινωνιών της Νομαρχίας Αττικής, μπορούν να τοποθετούνται κατάλληλες πληροφοριακές πινακίδες στα σημεία τομής της περιμετρικής ζώνης με κύριους δρόμους του οδικού δικτύου της έδρας, για την ενημέρωση των οδηγών ΕΔΧ αυτοκινήτων και επιβατών.

Άρθρο 82 παρ.9  Ν.4070/2012

9. Περιμετρική ζώνη: Τα όρια της περιοχής μέσα στην οποία για την παρεχόμενη εξυπηρέτηση από Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητο ΤΑΞΙ εφαρμόζεται το τιμολόγιο 1 (μονή ταρίφα) και έξω από αυτήν το τιμολόγιο 2 (διπλή ταρίφα). Τα όρια αυτά είναι τα σημεία αλλαγής του τιμολογίου 1 σε τιμολόγιο 2.

Ν. 4313/2014  Άρθρο 31 παρ.2 -Ρυθμίσεις για Ε.Δ.Χ. οχήματα

αα. Έναρξη λειτουργίας ταξιμέτρου: Στις περιπτώσεις μίσθωσης και προμίσθωσης όπου ο επιβάτης βρίσκεται εντός των ορίων της έδρας − διοικητικής μονάδας ή της περιμετρικής, όπου υφίσταται, του Ε.Δ.Χ. –ΤΑΞΙ αυτοκινήτου το ταξίμετρο τίθεται σε λειτουργία με την επιβίβαση − παραλαβή του επιβάτη, ενώ στις περιπτώσεις προμίσθωσης όπου ο επιβάτης βρίσκεται εκτός των ορίων της έδρας − διοικητικής μονάδας ή της περιμετρικής, όπου υφίσταται, του Ε.Δ.Χ. − ΤΑΞΙ, το ταξίμετρο τίθεται σε λειτουργία στο σημείο εξόδου από τα όρια της έδρας − διοικητικής μονάδας ή εκκίνησης του οχήματος.

Άρθρο 19

Τήρηση και υποβολή στοιχείων

Οι ιδιοκτήτες των αυτοκινήτων ταξί υποχρεούνται να δίνουν στις οικείες νομαρχίες στοιχεία σχετικά με την εκμετάλλευση και γενικά με τη λειτουργία των αυτοκινήτων αυτών. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται η διαδικασία παροχής των στοιχείων, η συλλογή, η τήρηση και η επεξεργασία αυτών.

Άρθρο 20

Μικτά συνεργεία

 Για την Νομαρχία Αττικής αλλά και για τις Νομαρχίας Αθηνών – Πειραιώς – Ανατολικής Αττικής και Δυτικής Αττικής, είναι υποχρεωτική η συγκρότηση και λειτουργία τουλάχιστον ενός (1) μικτού συνεργείου ύστερα από απόφαση του οικείου Νομάρχη. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται η ελάχιστη συχνότητα πραγματοποίησης ελέγχων, που δεν θα πρέπει να είναι μικρότερη της μιας (1) φοράς την εβδομάδα.

2. Έργο των μικτών συνεργείων είναι η διενέργεια ελέγχων για βεβαίωση παραβάσεων του κανονισμού λειτουργίας των ΕΔΧ αυτοκινήτων. Οι Έλεγχοι αυτοί μπορούν να επεκτείνονται σε όλους τους χώρους κίνησης και στάθμευσης των αυτοκινήτων αυτών και μέσα στα διοικητικά όρια της κάθε Νομαρχίας. Ειδικά τα μικτά συνεργεία που συγκροτούνται με απόφαση του Νομάρχη Αττικής μπορούν να πραγματοποιούν ελέγχους μέσα στα διοικητικά όρια όλου του Νομού Αττικής.

3. Κάθε μικτό συνεργείο αποτελείται από:

α) Έναν (1) εκπρόσωπο της οικείας υπηρεσίας συγκοινωνιών που με τον αναπληρωτή του ορίζεται από το Νομάρχη.

β) Έναν (1) εκπρόσωπο της αστυνομικής αρχής του Νομού, που με τον αναπληρωτή ορίζεται αρμοδίως. Ο εκπρόσωπος αυτός προέρχεται κατά προτίμηση από υπηρεσίες τροχαίας κίνησης του Νομού.

γ) Από έναν (1) εκπρόσωπο των οδηγών και ιδιοκτητών επιβατηγών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης. Για τον ορισμό των εκπροσώπων αυτών και των αναπληρωτών τους, έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 21. Ο μεν εκπρόσωπος των ιδιοκτητών μετέχει για βεβαίωση παραβάσεων που αφορούν ιδιοκτήτες επιβατηγών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης, ο δε εκπρόσωπος των οδηγών μετέχει για βεβαίωση παραβάσεων οδηγών των αυτοκινήτων αυτών που δεν έχουν την ιδιότητα του ιδιοκτήτη τέτοιου αυτοκινήτου.

δ) Από έναν (1) εκπρόσωπο των Υπουργείων Οικονομικών Εργασίας και Εμπορίου εφόσον οριστεί από αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων αυτών. Η συμμετοχή των εκπροσώπων αυτών αφορά μόνο θέματα της αρμοδιότητάς τους.

4. Για τη λειτουργία των μικτών συνεργείων είναι απαραίτητη η παρουσία των εκπροσώπων των περιπτώσεων α\’ και β\’ της προηγουμένης παραγράφου. Ο μη ορισμός των υπολοίπων εκπροσώπων ή μη συμμετοχή αυτών στις εργασίες των συνεργείων δεν εμποδίζει τη λειτουργία τους.

5. Η απόφαση για τη βεβαίωση των παραβάσεων παίρνεται με πλειοψηφία των μελών του συνεργείου. Σε περίπτωση ισοψηφίας βαρύνει η γνώμη του αστυνομικού υπαλλήλου. Αν το συνεργείο αποτελείται από τα δύο (2) μόνο μέλη, για τη λήψη απόφασης απαιτείται ομοφωνία και των δύο μελών.

6. Ο οικείος Νομάρχης με την ίδια απόφασή του της παρ.1, ορίζει επόπτη των μικτών συνεργείων έναν (1) ανώτερο πολιτικό υπάλληλο από τους υπηρετούντες στις υπηρεσίες της νομαρχίας. Αντί του πολιτικού αυτού υπαλλήλου, ο Νομάρχης ως επόπτης των συνεργείων μπορεί να ορίσει αξιωματικό της Ελληνικής Αστυνομίας που να προέρχεται από υπηρεσία τροχαίας κίνησης του Νομού.

7. Έργο και καθήκοντα του επόπτη είναι ο συντονισμός της λειτουργίας των μικτών συνεργείων με την έκδοση γραπτών ή και προφορικών οδηγιών (όπως για τις ώρες έναρξης και λήξης των ελέγχων, για τον καθορισμό των τοποθεσιών όπου θα πραγματοποιούνται οι έλεγχοι) και η μέριμνα για τον καθορισμό και τη ρύθμιση όλων των άλλων θεμάτων ώστε ο έλεγχος εφαρμογής του κανονισμού να είναι συνεχής και αποτελεσματικός.

Ν. 4530/2018 Άρθρο 11

Γνωμοδοτική επταμελής διαρκής Επιτροπή για θέματα ελέγχου και αξιολόγησης των υπηρεσιών των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων.

1. Συνιστάται στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών γνωμοδοτική επταμελής διαρκής Επιτροπή για θέματα ελέγχου και αξιολόγησης των υπηρεσιών των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων. Έργο της Επιτροπής είναι η υποβολή προτάσεων για την αναμόρφωση των διατάξεων που ρυθμίζουν τη λειτουργία των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων και η εισήγηση για την κατάρτιση του Κανονισμού Λειτουργίας των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων, των υποχρεώσεων των ιδιοκτητών, εκμεταλλευτών και των οδηγών κατά τη λειτουργία αυτών για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, των κανόνων ευπρεπούς εμφάνισης και των προσόντων των οδηγών, την αναμόρφωση του πλαισίου για την απόκτηση της ειδικής άδειας, την κατάσταση των οχημάτων και τις προϋποθέσεις διάθεσης αυτών για την εκτέλεση μεταφορικού έργου, τις διοικητικές κυρώσεις που επιβάλλονται για την παράβαση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις παραπάνω διατάξεις, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα που δεν ρυθμίζεται με την υφιστάμενη νομοθεσία.

2. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών ορίζονται ο πρόεδρος, τα μέλη της Επιτροπής, που θα πρέπει να είναι πρόσωπα εγνωσμένου κύρους με τουλάχιστον εμπειρία άνω της δεκαετίας σε θέματα ελέγχου και αξιολόγησης των υπηρεσιών των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων, καθώς και ο γραμματέας με τον αναπληρωτή του και καθορίζεται και ο τρόπος λειτουργίας της Επιτροπής.

3. Στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών δημιουργείται κεντρικό ηλεκτρονικό σύστημα, τηλεφωνικό κέντρο και υπηρεσία σύντομων γραπτών μηνυμάτων (sms) παραπόνων και καταγγελιών των επιβατών για παραβάσεις του παρόντος. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών καθορίζεται κάθε θέμα σχετικό με τον τρόπο λειτουργίας του κεντρικού ηλεκτρονικού συστήματος, του τηλεφωνικού κέντρου και της υπηρεσίας σύντομων γραπτών μηνυμάτων (sms), καθώς και η Διεύθυνση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στην ευθύνη της οποίας θα υπαχθεί και θα λειτουργεί. Μέχρι την έκδοση της απόφασης του προηγούμενου εδαφίου, ως αρμόδια υπηρεσία για τη διαχείριση καταγγελιών και παραπόνων των επιβατών για παραβίαση διατάξεων του παρόντος ορίζεται η οικεία Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας.

(Βλ. Και άρθρο 93 (Μεταβατικές διατάξεις) του παρόντος νόμου (Ν. 4530/18)).

Άρθρο 21

Πειθαρχικά Συμβούλια

Ν 4530/2018 – Άρθρο 5

Πειθαρχικό Συμβούλιο – Λοιπά όργανα

1. Το άρθρο 103 του ν. 4070/2012 (Α΄ 82) αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Συνιστάται ανά διετία εντός του πρώτου διμήνου του πρώτου έτους στην έδρα κάθε Περιφέρειας Πειθαρχικό Συμβούλιο με διετή θητεία, το οποίο είναι αρμόδιο για τον έλεγχο της τήρησης και την επιβολή κυρώσεων σχετικά με την παράβαση διατάξεων, που προβλέπουν πειθαρχικά παραπτώματα των οδηγών, ιδιοκτητών και εκμεταλλευτών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων. Οι παραβάσεις εκδικάζονται από το Πειθαρχικό Συμβούλιο της έδρας του Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητου.

2. Κάθε Πειθαρχικό Συμβούλιο αποτελείται από: α. Δύο (2) εκπρόσωπους της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφέρειας, με τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι ορίζονται από τον Περιφερειάρχη,

β. έναν (1) δικηγόρο με έμμισθη εντολή με τον αναπληρωτή του, ο οποίος υπηρετεί στην οικεία Περιφέρεια,

γ. έναν (1) εκπρόσωπο της αστυνομικής αρχής της Περιφέρειας, με τον αναπληρωτή του, που ορίζονται αρμοδίως και έχουν την ιδιότητα του αξιωματικού της Ελληνικής Αστυνομίας και προέρχονται κατά προτίμηση από υπηρεσίες τροχαίας κίνησης της Περιφέρειας,

δ. έναν (1) εκπρόσωπο των ιδιοκτητών και έναν (1) εκπρόσωπο των οδηγών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων της οικείας Περιφέρειας, με τους αναπληρωτές τους, που ορίζονται όπως προβλέπεται στο παρόν. Ο εκπρόσωπος των ιδιοκτητών μετέχει για εκδίκαση παραβάσεων ιδιοκτητών και ο εκπρόσωπος των οδηγών για εκδίκαση παραβάσεων οδηγών που δεν έχουν την ιδιότητα του ιδιοκτήτη Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων.

Τους εκπροσώπους των ιδιοκτητών και των οδηγών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων υποδεικνύουν από κοινού, κατά περίπτωση, όλες οι οικείες επαγγελματικές οργανώσεις των ενδιαφερομένων, εντός δέκα (10) ημερών, ύστερα από πρόσκληση του οικείου Περιφερειάρχη. Αν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, ο Περιφερειάρχης απευθύνει νέα πρόσκληση στις επαγγελματικές οργανώσεις να υποδείξουν εκπροσώπους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης. Αν και στη δεύτερη περίπτωση δεν υποδειχθούν εκπρόσωποι, ο Περιφερειάρχης αυτεπάγγελτα ορίζει εκπρόσωπο αντίστοιχα από την οικεία επαγγελματική οργάνωση με τα περισσότερα εγγεγραμμένα μέλη, σύμφωνα με το πρακτικό εκλογής του τελευταίου Διοικητικού Συμβουλίου. Με απόφαση του Περιφερειάρχη ή του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών στην περίπτωση της παραγράφου 11 δύνανται να οριστούν ως μέλη των Πειθαρχικών Συμβουλίων υπάλληλοι της Περιφέρειας ή του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών όταν οι επαγγελματικές οργανώσεις ή/και η οικεία αστυνομική αρχή δεν ανταποκρίνονται στην πρόσκληση για ορισμό εκπροσώπων τους.

3. Αν σε Περιφέρεια δεν υπάρχει αμιγές σωματείο οδηγών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων, αλλά υπάρχει μικτό σωματείο οδηγών που αποτελείται από οδηγούς Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων, λεωφορείων, τουριστικών λεωφορείων και φορτηγών στο Πειθαρχικό Συμβούλιο συμμετέχει, για τις παραβάσεις οδηγών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων, εκπρόσωπος από το μικτό σωματείο και συγκεκριμένα από τον κλάδο των οδηγών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων.

Αν σε Περιφέρεια δεν υπάρχει ούτε μικτό σωματείο οδηγών, εκπρόσωπος των οδηγών ορίζεται από τον Περιφερειάρχη ένας από τους οδηγούς Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων της Περιφέρειας με τον αναπληρωτή του.

4. Χρέη Προέδρου για το Πειθαρχικό Συμβούλιο εκτελεί ένας από τους εκπροσώπους της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφέρειας, που ορίζεται με την πράξη συγκρότησης.

5. Ο χώρος και οι ημερομηνίες συνεδριάσεων των συμβουλίων καθορίζονται από τον Περιφερειάρχη, ανάλογα με τις υπάρχουσες ανάγκες.

6. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται τρία (3) τουλάχιστον μέλη του, στα οποία συμπεριλαμβάνονται απαραίτητα ο Πρόεδρος και ο εκπρόσωπος της αστυνομίας ή οι αναπληρωτές τους. Οι αποφάσεις του Πειθαρχικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται παραπομπή σε επόμενη συνεδρίαση.

7. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο υποστηρίζεται από γραμματεία, η οποία:

α. τηρεί ειδικά σχετικό πρωτόκολλο, β. δέχεται τις εκθέσεις παραβάσεων των κανονισμών λειτουργίας αυτοκινήτων Ε.Δ.Χ., τις γραπτές απόψεις ή εξηγήσεις όσων έχουν διαπράξει παράβαση, τις ενστάσεις, καθώς και τις έγγραφες καταγγελίες πολιτών τις οποίες παραδίδει στον Πρόεδρο του Πειθαρχικού Συμβουλίου,

γ. διεκπεραιώνει τη σχετική αλληλογραφία που απαιτείται,

δ. εισηγείται ημερομηνίες συνεδριάσεων του Πειθαρχικού Συμβουλίου,

ε. τηρεί και ενημερώνει μητρώο παραβάσεων.

8. Τα σχετικά ζητήματα με τις διαδικασίες που πρέπει να τηρούνται για την εύρυθμη λειτουργία του συμβουλίου αυτού ρυθμίζονται από τον πρόεδρό τους. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο χρησιμοποιεί πρόσφορα αποδεικτικά μέσα, που εκτιμώνται ελεύθερα, για να εκδώσει τις αποφάσεις του.

9. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο αποφασίζει μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός από τη διαβίβαση σε αυτό από τα αρμόδια όργανα εκθέσεων παραβάσεων οδηγών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων ή αναφορών ή καταγγελιών επιβατών.

10. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο κάθε τρίμηνο υποβάλλει στην αρμόδια Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφέρειας και στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών αναλυτική κατάσταση με τις υποθέσεις που έχουν διεκπεραιωθεί ή εκκρεμούν σε αυτό.

11. Τα Πειθαρχικά Συμβούλια μπορεί να συγκροτούνται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών αν παρέλθει άπρακτο χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών για τη συγκρότησή τους από τον Περιφερειάρχη.».

2. Το άρθρο 21 του π.δ. 243/1987 (Α΄ 104) και το άρθρο 21 του π.δ. 244/1987 (Α΄ 104) καταργούνται.

Άρθρο 22

Έλεγχος

1. Ο έλεγχος εφαρμογής του Κανονισμού αυτού ανατίθεται στις αστυνομικές αρχές και στα μικτά συνεργεία του άρθρου 20. Ο Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών με απόφασή του, μπορεί να αναθέτει τον έλεγχο εφαρμογής του Κανονισμού αυτού και σε άλλα όργανα.

2. Για κάθε παράβαση που βεβαιώνεται από μικτό συνεργείο ή αστυνομικό υπάλληλο, ή άλλο αρμόδιο όργανο, συντάσσεται από αυτό σχετική έκθεση η οποία αποστέλλεται το αργότερο μέσα σε πέντε (5) ημέρες στην γραμματεία του αρμόδιου Πειθαρχικού Συμβουλίου Α (του άρθρου 21), ενώ το αντίγραφο της έκθεσης παραδίδεται στον παραβάτη. Σε περίπτωση που η παράβαση αφορά ΕΔΧ αυτοκίνητο που ο οδηγός του απουσιάζει το παραπάνω αντίγραφο της έκθεσης τοποθετείται στον ανεμοθώρακα του αυτοκινήτου. Από την ημέρα βεβαίωσης της παράβασης και μέσα σε διάστημα πέντε (5) ημερών (μη συνυπολογιζομένης της ημέρας που διαπιστώθηκε η παράβαση), ο παραβάτης μπορεί, εφόσον επιθυμεί, να εκθέσει γραπτά τις απόψεις ή εξηγήσεις, αυτοπροσώπως ή με εκπρόσωπό του, στο Πειθαρχικό Συμβούλιο Α (Γραμματεία).

3. Μετά την παρέλευση του παραπάνω χρονικού διαστήματος, το αρμόδιο Πειθαρχικό Συμβούλιο Α\’ εκδικάζει την υπόθεση, ανεξάρτητα από το αν έχουν υποβληθεί ή όχι οι γραπτές απόψεις ή εξηγήσεις του παραβάτη και επιβάλλει τις προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις και στη συνέχεια αποστέλλεται η σχετική απόφαση στο οικείο Δημόσιο Ταμείο της κατοικίας του παραβάτη για την είσπραξη του προστίμου, σύμφωνα με τις διατάξεις περί δημοσίων εσόδων.

4. Οι αποφάσεις επιβολής διοικητικών κυρώσεων κοινοποιούνται και στους παραβάτες με απόδειξη παραλαβής και με σύνταξη αποδεικτικών επίδοσης.

5. Ο παραβάτης, μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την επόμενη της κοινοποίησης σ\’αυτόν της επιβληθείσας ποινής, είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει στη γραμματεία των Πειθαρχικών Συμβουλίων αποδεικτικό πληρωμής σε Δημόσιο Ταμείο, του προστίμου που του επιβλήθηκε. Στις περιπτώσεις που ο παραβάτης είναι κάτοχος της ειδικής άδειας και δεν ενεργήσει σύμφωνα με τα παραπάνω, ο Νομάρχης Αττικής με απόφασή του, του αφαιρεί την ειδική άδεια οδήγησης ΕΔΧ αυτοκινήτων μέχρι να υποβληθεί το σχετικό αποδεικτικό πληρωμής.

6. Ο παραβάτης, εφόσον επιθυμεί, κατά της απόφασης του Πειθαρχικού Συμβουλίου Α μπορεί να ασκήσει γραπτή ένσταση ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου Β. Την ένστασή του καταθέτει αυτοπροσώπως ή με εκπρόσωπό του, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερών η οποία αρχίζει από την επομένη της κοινοποίησης ή της γνώσης της απόφασης του Πειθαρχικού Συμβουλίου Α.

7. Μετά την κατάθεση της γραπτής ένστασης, το Πειθαρχικό Συμβούλιο Β και έπειτα από έρευνα και μελέτη των σχετικών στοιχείων εκδίδει αιτιολογημένη απόφαση με την οποία απορρίπτει την ένσταση είτε δέχεται την ένσταση. Ανάλογα μπορεί να εξαφανίσει, να μειώσει ή να διατηρήσει το διοικητικό πρόστιμο που επιβλήθηκε από το Πειθαρχικό Συμβούλιο Α οπότε στη συνέχεια επιστρέφεται το χρηματικό ποσό ή μέρος του, που τυχόν είχε καταβληθεί στο Δημόσιο Ταμείο.

8. Στις περιπτώσεις που οι επιβάτες ΕΔΧ αυτοκινήτων ή οδηγοί ΕΔΧ αυτοκινήτων ή ιδιοκτήτες ΕΔΧ αυτοκινήτων ή υπεύθυνοι συνεργείων επισκευής και τοποθέτησης ταξιμέτρων, ή άλλοι πολίτες διαπιστώνουν παραβάσεις του Κανονισμού αυτού, μπορούν να τις καταγγέλλουν εγγράφως στο Πειθαρχικό Συμβούλιο Α, το οποίο και προβαίνει σε σχετική έρευνα, ζητώντας παράλληλα με έγγραφο τις γραπτές απόψεις ή εξηγήσεις του παραβάτη. Οι γραπτές απόψεις ή εξηγήσεις, υποβάλλονται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερών από την επόμενη της ημερομηνίας κοινοποίησης ή γνώσης του εγγράφου με το οποίο καλείται ο παραβάτης να υποβάλλει τις γραπτές απόψεις ή εξηγήσεις. Στη συνέχεια ακολουθούνται αναλόγως τα οριζόμενα στις παραγράφους 3, 4, 5, 6 και 7 του άρθρου αυτού.

9. Ειδικά για περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 23 (οδήγηση ή χρησιμοποίηση παράνομου ΕΔΧ αυτοκινήτου) και στην παράγραφο 3 του άρθρου 23 (υπέρβαση της απρεπούς συμπεριφοράς) αλλά και για παραβάσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 23 (ειδικές παραβάσεις σε αεροδρόμια, λιμάνια κλπ.), που καταγγέλλονται από πολίτες, ή βεβαιώνονται από όργανα ελέγχου του κανονισμού, επιλαμβάνεται τη σχετική εκδίκαση απευθείας και μάλιστα κατά προτεραιότητα το οικείο Πειθαρχικό Συμβούλιο Β. Ο παραβάτης μπορεί, εφόσον επιθυμεί, να εκθέσει γραπτά τις απόψεις ή αντιρρήσεις του μέσα σε διάστημα πέντε (5) ημερών από την επομένη της ημέρας βεβαίωσης της παράβασης ή της έγγραφης ειδοποίησής του για τη σχετική καταγγελία. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής το Πειθαρχικό Συμβούλιο Β εκδικάζει την υπόθεση ανεξάρτητα από το αν έχει υποβάλλει ή όχι ο παραβάτης γραπτές απόψεις ή εξηγήσεις. Για παράβαση της παραγράφου 4 του άρθρου 23 και εφόσον αυτή δεν έχει βεβαιωθεί από μικτό Συνεργείο (του άρθρου 20) ή από δύο (2) αστυνομικούς υπαλλήλους, επιπλέον του διοικητικού προστίμου και εφόσον επιβάλλεται τέτοιο, το Πειθαρχικό Συμβούλιο Β επιβάλλει με την απόφασή του και τις σχετικές διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται. Ανάλογα επιβάλλει επιπλέον και αφαίρεση της ειδικής άδειας του παραβάτη για περιπτώσεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 23. Κατά της παραπάνω απόφασης του Πειθαρχικού Συμβουλίου Β, ο παραβάτης δεν έχει δικαίωμα ένστασης.

10. Για παραβάσεις που διαπράχθηκαν πριν από την ισχύ του Κανονισμού αυτού εφαρμόζονται τα οριζόμενα από το προηγούμενο νομικό καθεστώς. – Μετά την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου (άρθρο 32 ν. 4313/14) παύει η ισχύς των διατάξεων των άρθρων 22 και 23 των προεδρικών διαταγμάτων 243 και 244/1987 (Α΄ 104), των περιπτώσεων γ΄ και δ΄ της παρ. 5 του άρθρου 8 του ν. 2801/2000 (Α΄ 46) όπως ισχύει, των παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου 98 και το άρθρο 101 του ν. 4070/2012 όπως ισχύει ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 5 ΤΟΥ ΑΡΘ. 32 ΤΟΥ Ν. 4313/14, ΦΕΚ-261 Α/17-12-14

Ν 4530/2018 – Άρθρο 7

1. Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών μπορεί με απόφασή του να αναθέτει τον έλεγχο εφαρμογής του παρόντος και σε άλλα όργανα εκτός από όσα προβλέπονται στο άρθρο 4.

2. Τα αρμόδια όργανα ελέγχου για κάθε παράβαση που βεβαιώνουν, συντάσσουν έκθεση, αντίγραφο της οποίας παραδίδεται στον παραβάτη, και την αποστέλλουν το αργότερο μέσα σε πέντε (5) ημέρες στη γραμματεία του αρμόδιου Πειθαρχικού Συμβουλίου. Αν η παράβαση αφορά Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητο που ο οδηγός του απουσιάζει, το αντίγραφο της έκθεσης τοποθετείται στον ανεμοθώ-ρακα του αυτοκινήτου. Μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη βεβαίωση της παράβασης ο παραβάτης μπορεί να καταθέσει εγγράφως στη γραμματεία του Πειθαρχικού Συμβουλίου έγγραφο με τις απόψεις ή εξηγήσεις του.

3. Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας και πάντως το αργότερο μέσα σε (1) ένα μήνα από τη διαβίβαση της βεβαίωσης της παράβασης, το αρμόδιο Πειθαρχικό Συμβούλιο εκδικάζει την υπόθεση, ανεξάρτητα από το αν έχουν υποβληθεί ή όχι οι γραπτές απόψεις ή εξηγήσεις του παραβάτη, και επιβάλλει τις προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις. Αν επιβληθεί πρόστιμο, η σχετική απόφαση αποστέλλεται στη Δ.Ο.Υ. της κατοικίας του παραβάτη και το πρόστιμο εισπράττεται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974, Α΄ 90). Κατά των αποφάσεων του Πειθαρχικού Συμβουλίου δεν επιτρέπεται ένσταση.

4. Οι αποφάσεις επιβολής διοικητικών κυρώσεων του Πειθαρχικού Συμβουλίου επιδίδονται στους παραβάτες.

5. Ο παραβάτης μέσα σε ενενήντα (90) ημέρες από την κοινοποίηση σε αυτόν της απόφασης για την επιβολή προστίμου, είναι υποχρεωμένος να υποβάλει στη γραμματεία του Πειθαρχικού Συμβουλίου αποδεικτικό πληρωμής του προστίμου σε Δ.Ο.Υ.. Αν ο παραβάτης είναι κάτοχος της ειδικής άδειας και δεν υποβάλει μέσα στην ανωτέρω προθεσμία το αποδεικτικό πληρωμής, ο Περιφερειάρχης, με απόφασή του, αφαιρεί την ειδική άδεια οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων μέχρι να υποβληθεί το σχετικό αποδεικτικό πληρωμής.

6. Για τις παραβάσεις που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 23 των προεδρικών διαταγμάτων 243/1987 και 244/1987 σχετικά με την οδήγηση ή χρησιμοποίηση αυτοκινήτου που δεν διαθέτει άδεια κυκλοφορίας ως Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητο σε ισχύ, καθώς και στις παραγράφους 3 και 4 των ιδίων άρθρων, σχετικά με την υπέρβαση της απρεπούς συμπεριφοράς και τις ειδικές παραβάσεις σε αεροδρόμια, λιμάνια κ.λπ., που καταγγέλλονται από πολίτες ή βεβαιώνονται από τα όργανα ελέγχου του άρθρου 4, το οικείο Πειθαρχικό Συμβούλιο αποφασίζει κατά προτεραιότητα. Ο παραβάτης μπορεί, εφόσον επιθυμεί, να εκθέσει γραπτά τις απόψεις του μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησής του για τη σχετική καταγγελία. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής, το Πειθαρχικό Συμβούλιο εκδικάζει την υπόθεση ανεξάρτητα από το αν ο παραβάτης έχει υποβάλει ή όχι υπόμνημα απόψεων.

(Βλ. Και άρθρο 93 (Μεταβατικές διατάξεις) του παρόντος νόμου (Ν. 4530/18)).

Ν 4530 – Άρθρο 4

Όργανα ελέγχου

1. Αρμόδια όργανα για τον έλεγχο τήρησης των υποχρεώσεων του παρόντος και των κανονισμών λειτουργίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων και κάθε άλλης συναφούς διάταξης ορίζονται τα Μικτά Κλιμάκια Ελέγχου, που έχουν συσταθεί και λειτουργούν, σύμφωνα με τους νόμους 2800/2000 (Α΄ 41), 2801/2000 (Α΄ 46) και το άρθρο 1 του ν. 3446/2006 (Α΄ 49), η Ελληνική Αστυνομία, οι Γενικές Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των οικείων Περιφερειών, το Λιμενικό Σώμα για τους χώρους ευθύνης του και το Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Τα Μικτά Κλιμάκια Ελέγχου μπορούν, ανεξαρτήτως των άλλων κυρώσεων που προβλέπονται στον παρόντα ή άλλους νόμους, να αφαιρούν επιτόπου από τον οδηγό που διέπραξε τις παραβάσεις τoυ άρθρου 1 την ειδική άδεια οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου, για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών. Στις περιπτώσεις διαπίστωσης των ανωτέρω παραβάσεων τα αρμόδια όργανα διαβιβάζουν την έκθεση διαπίστωσης στο αρμόδιο Πειθαρχικό Συμβούλιο.

Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, ύστερα από αιτιολογημένη πρόταση της μεγαλύτερης πρωτοβάθμιας επαγγελματικής οργάνωσης ιδιοκτητών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων της Περιφερειακής Ενότητας, η οποία υποβάλλεται στη Διεύθυνση Επιβατικών Μεταφορών της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, και γνώμη της οικείας δευτεροβάθμιας επαγγελματικής οργάνωσης, μπορεί να συγκροτούνται κλιμάκια ελέγχου με σκοπό την εφαρμογή του παρόντος, με τη συμμετοχή ενός υπαλλήλου της ανωτέρω Διεύθυνσης, ενός εκπροσώπου της οικείας Αστυνομικής Αρχής και ενός εκπροσώπου της επαγγελματικής οργάνωσης που υπέβαλε τη σχετική πρόταση.

2. Το άρθρο 104 του ν. 4070/2012 (Α΄ 82) καταργείται.

Άρθρο 23

Ν 4530/2018-Άρθρο 8- Πειθαρχικές ποινές

1. Οι πειθαρχικές ποινές που επιβάλλονται στους παραβάτες των διατάξεων των άρθρων 1 και 2 είναι οι εξής:

α. επίπληξη, β. διοικητικό πρόστιμο, γ. αφαίρεση ειδικής άδειας οδήγησης.

2. Οι παραβάσεις των υποχρεώσεων που προβλέπονται στα άρθρα 1 και 2 κατατάσσονται με κριτήρια τη βα-ρύτητά τους, τη μέριμνα για την ασφάλεια των επιβατών και της σωματικής ακεραιότητάς τους, τη συμπεριφορά και την υπευθυνότητα των οδηγών, καθώς και τις επιπτώσεις στους επιβάτες σε τρεις (3) κατηγορίες:

α. χαμηλής αξιολόγησης, β. μεσαίας αξιολόγησης, γ. υψηλής αξιολόγησης.

3.α. Οι χαμηλής αξιολόγησης παραβάσεις τιμωρούνται με επίπληξη και διοικητικό πρόστιμο έως τριακόσια (300) ευρώ,

β. οι μεσαίας αξιολόγησης παραβάσεις τιμωρούνται με διοικητικό πρόστιμο από τριακόσια ένα (301) έως και εξακόσια (600) ευρώ και αφαίρεση της ειδικής άδειας οδήγησης για έως έξι (6) μήνες,

γ. οι υψηλής αξιολόγησης παραβάσεις τιμωρούνται με αφαίρεση της ειδικής άδειας οδήγησης για έξι (6) μήνες και επανεξέταση για την επαναχορήγηση αυτής.

4. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, οι παραβάσεις του άρθρου 2 κατατάσσονται στις ανωτέρω κατηγορίες και καθορίζονται λεπτομερώς τα διοικητικά πρόστιμα και οι διοικητικές κυρώσεις ανά κατηγορία παράβασης, καθώς και η συγχώνευση ποινών σε περίπτωση συνεκδίκασης περισσότερων πειθαρχικών παραπτωμάτων. Με την ίδια απόφαση μπορεί να προβλέπεται η απευθείας επιβολή διοικητικών κυρώσεων και προστίμων από τα όργανα ελέγχου για παραβάσεις χαμηλής αξιολόγησης, χωρίς αυτοί να παραπέμπονται στο Πειθαρχικό Συμβούλιο του άρθρου 5 και χωρίς να ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 7.

5. Για παραβάσεις του παρόντος Κανονισμού που συνδέονται με χρήση αλκοόλ, τοξικών ουσιών ή ναρκωτικών ουσιών και έχουν σαν αποτέλεσμα να τίθεται σε κίνδυνο η σωματική ακεραιότητα και η ασφάλεια των επιβατών, ο υπαίτιος τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ, καθώς και με αφαίρεση της ειδικής άδειας για έξι (6) μήνες. Σε περίπτωση υποτροπής επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ευρώ και αφαίρεση της ειδικής άδειας για ένα (1) έτος. Για την επαναχορήγηση της ειδικής άδειας απαιτείται επανεξέταση.

6. Τα διοικητικά πρόστιμα του παρόντος μπορεί να αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών έως πενήντα τοις εκατό (50%).

7. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των παραπάνω παραγράφων, για τις παραβάσεις των διατάξεων του παρόντος ισχύουν οι διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται στα προεδρικά διατάγματα 243/1987 και 244/1987.

8. Οι διατάξεις των περιπτώσεων α΄, β΄ και ιε΄ της παρ. 6 του άρθρου 8 των προεδρικών διαταγμάτων 243/1987 και 244/1987 καταργούνται.

Ν. 4530/2018 – Άρθρο 9

Εκτέλεση πειθαρχικής απόφασης

Η πειθαρχική απόφαση εκτελείται μέσα σε δύο (2) μήνες από την κοινοποίησή της, με επιμέλεια του Πειθαρχικού Συμβουλίου, στην αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας.

Ν. 4530/2018 – Άρθρο 10

Παραγραφή πειθαρχικών παραπτωμάτων και ποινών

1. Τα πειθαρχικά παραπτώματα παραγράφονται εφόσον παρέλθουν τρία (3) έτη από την ημέρα που διαπράχθηκαν.

2. Πειθαρχικό παράπτωμα που αποτελεί συγχρόνως και ποινικό αδίκημα, δεν παραγράφεται πριν από την εξάλειψη του αξιόποινου του τελευταίου.

3. Πειθαρχικά παραπτώματα, που έχουν τελεστεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος και για τα οποία έχουν παρέλθει τρία (3) έτη από την ημέρα σύνταξης της έκθεσης βεβαίωσης χωρίς να έχει εκδοθεί πειθαρχική απόφαση, παραγράφονται.

ΠΟΙΝΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 1 & 2 ΤΟΥ Ν 4530/2018

Ποινές χαμηλής αξιολόγησης

ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΠΟΙΝΗ
Άρθρο 1, παρ.2 α) Άρνηση φορτοεκφόρτωσης αποσκευών 50€
  γ) Επιγραφές αναμμένες ενώ είναι μισθωμένο το όχημα ή το αντίστροφο 50€
  δ) Χρέωση μονής ταρίφας ενώ είναι έξω από τα όρια της περιμετρικής ζώνης 50€
  ε) Λειτουργία μουσικών συσκευών και άνοιγμα παραθύρων χωρίς τη συγκατάθεση επιβάτη (εξαιρείται το παράθυρο οδηγού) 50€
  στ) Μη διακοπή της λειτουργίας του ταξιμέτρου για μικροεπισκευές και ανεφοδιασμό καυσίμων. 50€
  η) Μη παροχή πληροφοριών στον επιβάτη για το κόμιστρο και τη διαδρομή. 50€
  ι) Ελλιπή μέριμνα για την ασφαλή μετακίνηση επιβατών (απαγόρευση εύφλεκτων και εκρηκτικών υλών). 50€
ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΠΟΙΝΗ
Άρθρο 1, παρ.2 περίπτωση β β) Μη λειτουργία ταξιμέτρου και ανεβασμένη η πινακίδα ΕΛΕΥΘΕΡΟ ενώ το ταξί είναι μισθωμένο. 100€
περίπτωση θ θ) Βρώμικο αυτοκίνητο εσωτερικά ή εξωτερικά. 100€
  ια) Ακατάλληλες εσωτερικές συνθήκες θέρμανσης και ποιότητας αέρα (κλιματισμός). 100€
Άρθρο 1, παρ.3 Μη χρήση ταξιμέτρου κατά τη μεταφορά ασυνόδευτου ή μεταφορά δεμάτων άνω των 20 κιλών ή έλλειψη συνοδευτικών εγγράφων. 100€
ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΠΟΙΝΗ
Άρθρο 1, παρ.1 α) Επιλογή επιβατών 300€
  β) Διακοπή μίσθωσης 300€
  γ) Είσπραξη κομίστρου διάφορου του νόμιμου. 300€
  δ) Άρνηση μίσθωσης 300€
  ε) Μη συμμόρφωση στις υποδείξεις του επιβάτη για τη διαδρομή. 300€
  ζ) Κάπνισμα εντός του οχήματος. 300€

Ποινές μεσαίας αξιολόγησης

ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΠΟΙΝΗ
Άρθρο 1, παρ.1 Παράβαση διατάξεων ΚΟΚ για μεταφορά αποσκευών. 301-600€
Άρθρο 1, παρ.1 Άρνηση μεταφοράς μικρών ζώων συντροφιάς σύμφωνα με το Ν4039/2012. 301-600€

ΑΦΟΡΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΕΣ ΕΔΧ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΠΟΙΝΗ
Άρθρο 1, παρ.α Μη μέριμνα για τεχνικές βλάβες των αυτοκινήτων που επηρεάζουν την ασφαλή οδική συμπεριφορά του οχήματος. 301-600€
                 παρ.β Μη μέριμνα για βλάβες ταξιμέτρων. 301-600€
                 παρ.γ Χρήση οδηγών με ληγμένη ειδική άδεια. 301-600€
                 παρ.δ Άρνηση κατάθεσης κρατικών πινακίδων κυκλοφορίας και άδειας κυκλοφορίας προς τις αρμόδιες αρχές. 301-600€
                 παρ.στ Ελλιπή μέριμνα για την συντήρηση και ορθή λειτουργία των συστημάτων κλιματισμού και θέρμανσης. 301-600€

Παραβάσεις υψηλής αξιολόγησης

ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΠΟΙΝΗ
Άρθρο 1, παρ.1, περίπτωση στ Απρεπής και ανάρμοστη, άσεμνη, προκλητική ή απειλητική συμπεριφορά προς επιβάτες και άλλους οδηγούς. Αφαίρεση ειδικής άδειας για 6 μήνες
Άρθρο 1, παρ.5 Μεταφορά εύφλεκτων ή εκρηκτικών υλών. Αφαίρεση ειδικής άδειας για 6 μήνες
Άρθρο 1, παρ.7 Άρνηση μεταφοράς στο νοσοκομείο προσώπων που χρειάζονται βοήθεια, ακόμη και σε ατυχήματα που ο οδηγός δεν έχει ανάμειξη. Αφαίρεση ειδικής άδειας για 6 μήνες
Άρθρο 2, περίπτωση ε Το αυτοκίνητο δεν φέρει τα προβλεπόμενα εξωτερικά γνωρίσματα και εξαρτήματα. Αφαίρεση ειδικής άδειας για 6 μήνες
Άρθρο 1, παρ.1 περίπτωση 4 Οδήγηση οχήματος υπό την επίδραση οινοπνεύματος, τοξικών-ναρκωτικών ουσιών. 2000€ & αφαίρεση ειδικής άδειας για 6 μήνες

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Για τις παραβάσεις χαμηλής αξιολόγησης, οι παραβάτες δεν παραπέμπονται στο Πειθαρχικό Συμβούλιο για θέματα Λειτουργίας ΕΔΧ οχημάτων.

2. Εντός 3 ημερών από την βεβαίωση της παράβασης ο παραβάτης μπορεί να προβάλλει τις αντιρρήσεις του στην Αρμόδια Ελεγκτική Αρχή.

Άρθρο 24

Καθορισμός Λεπτομερειών

Ν 4530 -2018  Άρθρο 11

1. Συνιστάται στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών γνωμοδοτική επταμελής διαρκής Επιτροπή για θέματα ελέγχου και αξιολόγησης των υπηρεσιών των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων. Έργο της Επιτροπής είναι η υποβολή προτάσεων για την αναμόρφωση των διατάξεων που ρυθμίζουν τη λειτουργία των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων και η εισήγηση για την κατάρτιση του Κανονισμού Λειτουργίας των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων, των υποχρεώσεων των ιδιοκτητών, εκμεταλλευτών και των οδηγών κατά τη λειτουργία αυτών για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, των κανόνων ευπρεπούς εμφάνισης και των προσόντων των οδηγών, την αναμόρφωση του πλαισίου για την απόκτηση της ειδικής άδειας, την κατάσταση των οχημάτων και τις προϋποθέσεις διάθεσης αυτών για την εκτέλεση μεταφορικού έργου, τις διοικητικές κυρώσεις που επιβάλλονται για την παράβαση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις παραπάνω διατάξεις, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα που δεν ρυθμίζεται με την υφιστάμενη νομοθεσία.

2. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών ορίζονται ο πρόεδρος, τα μέλη της Επιτροπής, που θα πρέπει να είναι πρόσωπα εγνωσμένου κύρους με τουλάχιστον εμπειρία άνω της δεκαετίας σε θέματα ελέγχου και αξιολόγησης των υπηρεσιών των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων, καθώς και ο γραμματέας με τον αναπληρωτή του και καθορίζεται και ο τρόπος λειτουργίας της Επιτροπής.

3. Στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών δημιουργείται κεντρικό ηλεκτρονικό σύστημα, τηλεφωνικό κέντρο και υπηρεσία σύντομων γραπτών μηνυμάτων (sms) παραπόνων και καταγγελιών των επιβατών για παραβάσεις του παρόντος. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών καθορίζεται κάθε θέμα σχετικό με τον τρόπο λειτουργίας του κεντρικού ηλεκτρονικού συστήματος, του τηλεφωνικού κέντρου και της υπηρεσίας σύντομων γραπτών μηνυμάτων (sms), καθώς και η Διεύθυνση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στην ευθύνη της οποίας θα υπαχθεί και θα λειτουργεί. Μέχρι την έκδοση της απόφασης του προηγούμενου εδαφίου, ως αρμόδια υπηρεσία για τη διαχείριση καταγγελιών και παραπόνων των επιβατών για παραβίαση διατάξεων του παρόντος ορίζεται η οικεία Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας.

(Βλ. Και άρθρο 93 (Μεταβατικές διατάξεις) του παρόντος νόμου (Ν. 4530/18)).

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...