Διευκρινιστική εγκύκλιος του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών : Οικ Α 43545/2224/16-07-2020 για τον τρόπο λειτουργίας των Ε.Ι.Χ

ΘΕΜΑ: Θέματα εκμίσθωσης με οδηγό μέσω προκρατήσεως με αντίστοιχη σύμβαση ελαχίστου διάρκειας Επιβατηγών Ιδιωτικών Χρήσης (Ε.Ι.Χ.) οχημάτων, κατά τις διατάξεις των περιπτ. 1 έως 5 της υποπαρ. Η.2 της παρ. Η του ν.4093/2012 (Α’ 222), του ν.4512/2018 (Α’ 5) και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτών κανονιστικών πράξεων.

Σε συνέχεια πολυάριθμων ερωτημάτων από επιχειρήσεις της περίπτ. 1 της υποπαρ. Η.2 της παρ. Η του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 (Α’ 222), όπως ισχύει, καθώς και από τα αρμόδια όργανα ελέγχου εφαρμογής του οικείου θεσμικού πλαισίου αναφορικά με το εν θέματι αντικείμενο και ενόψει σχετικής νομοθετικής ρύθμισης, πληροφορούμε τα ακόλουθα:

  1. Tα οριζόμενα στην παρ. 2 της υπ’ αριθμ. Α 50427/2440/19.09.2018 (Β’ 4535) Κ.Υ.Α. στοιχεία (i.) έως (ix.) περιλαμβάνονται υποχρεωτικώς στο αντίγραφο της αρμοδίως υπογεγραμμένης (συμβατικά ή ψηφιακά) έγγραφης σύμβασης ενοικίασης (συμφωνητικό εκμίσθωσης) που η επιχείρηση συνάπτει με τον μισθωτή και την οποία φέρει ο οδηγός εντός του εκμισθωμένου οχήματος προς εκτέλεση του μεταφορικού έργου των περιπτ. 1 έως 5 της υποπαρ. Η.2 της παρ. Η του ν.4093/2012 (Α’ 222), του ν.4512/2018 (Α’ 5) και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτών κανονιστικών πράξεων. Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι οι διατάξεις απαιτούν τον έγγραφο τύπο της σύμβασης λαμβανομένου, ιδίως, υπόψη ότι στην παρούσα χρονική στιγμή το Ψηφιακό Μητρώο της υπ’ αριθμ. Οικ.Α 43618/1925/06.06.2019 (Β’ 2251) Υ.Α. που τηρείται στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και στο οποίο καταχωρούνται τα εκ του ν.4530/2018 (Α’ 59) και της υπ’ αριθμ. Α50427/2440/19.09.2018 Κ.Υ.Α οριζόμενα στοιχεία εξυπηρετεί τον σκοπό ελέγχου, κυρίως κατά τη διενέργεια καθ’ οδόν ελέγχων από τα αρμόδια όργανα, της ορθής ή μη εκτέλεσης του έργου της εκμίσθωσης Ε.Ι.Χ. με οδηγό δίχως, ωστόσο, να είναι στην παρούσα φάση διασυνδεδεμένο με την Α.Α.Δ.Ε.

Επιπλέον, σε ό,τι αφορά τα στοιχεία που συμπληρώνονται στη σύμβαση ενοικίασης (συμφωνητικό εκμίσθωσης) και καταχωρούνται στο ψηφιακό Μητρώο, ισχύουν τα εξής: Στην

περίπτωση που Μισθωτής είναι Νομικό Πρόσωπο, τότε στα στοιχεία του μισθωτή (στοιχείο ii) απαιτητά είναι η Επωνυμία και ο Α.Φ.Μ. Στην περίπτωση που Μισθωτής είναι Φυσικό Πρόσωπο που δεν επιβαίνει στο όχημα ή Νομικό Πρόσωπο, συμπληρώνεται το σημείο επιβίβασης του επιβάτη στο στοιχείο (ix). Για παραβάσεις των προαναφερθέντων υποχρεώσεων επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κατά την κείμενη νομοθεσία κυρώσεις.

Προς διαφύλαξη, σε συνάρτηση με τα δικαιώματα άλλων επαγγελματικών τάξεων, όπως αυτή των αυτοκινητιστών, των όρων και των προϋποθέσεων της παροχής του έργου της ολικής

εκμίσθωσης Ε.Ι.Χ. οχημάτων με οδηγό μέσω προκρατήσεως με αντίστοιχη σύμβαση ελαχίστου διάρκειας κατά την κείμενη ως άνω αναφερθείσα νομοθεσία, ο οδηγός θα τηρεί και θα επιδεικνύει οποτεδήποτε του ζητηθεί από αρμόδιο όργανο ελέγχου, κατάσταση με τα ονοματεπώνυμα των επιβαινόντων ή των προς παραλαβή επιβατών, κατά περίπτωση. Παρομοίως, εφόσον η μεταφορά επιβατών εκτελείται από τα πρόσωπα της περ.1 της υποπαρ.Η.2 της παρ. Η του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 στο πλαίσιο έγγραφης συμφωνίας μακροχρόνιας διάρκειας με Νομικό Πρόσωπο, τότε εντός του οχήματος θα τηρείται και θα επιδεικνύεται οποτεδήποτε ζητηθεί από αρμόδιο όργανο ελέγχου, αντίγραφο αρμοδίως υπογεγραμμένης (συμβατικά ή ψηφιακά) έγγραφης συμφωνίας από όπου προκύπτει η υποχρέωση εκτέλεσης του έργου της μεταφοράς.

Τέλος, εξυπακούεται ότι συμφωνίες που υπογράφονται μεταξύ δύο συμβαλλόμενων μερών και αποτελούν κοινές συμβάσεις, διέπονται από τις γενικότερες διατάξεις του Αστικού Κώδικα, με τα θέματα των ενοχών να ρυθμίζονται στο δεύτερο βιβλίο αυτού (άρθρα 287-946), και εμπορικού δικαίου και εφαρμόζονται στο βαθμό που δεν αντιβαίνουν στην ισχύουσα νομοθεσία.

2. Σε ό,τι αφορά θέματα λύσης της έγγραφης σύμβαση ενοικίασης (μισθωτήριο συμβόλαιο εκμίσθωσης), υπενθυμίζεται ότι στα στοιχεία που υποχρεωτικώς συμπληρώνονται σε αυτήν και, συνακόλουθα, καταχωρούνται στο ψηφιακό Μητρώο περιλαμβάνεται η διάρκεια της μίσθωσης.

Κατά συνέπεια, και σύμφωνα με το άρθρο 608 ΑΚ περί της λήξης της μίσθωσης ορισμένου χρόνου, μίσθωση που συνομολογήθηκε για ορισμένο χρόνο λήγει μόλις περάσει αυτός ο χρόνος.

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που ο μισθωτής επιθυμεί την παράταση της μίσθωσης του Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτου, μετά οδηγού, και λάβει σχετική έγκριση από τον εκμισθωτή το ψηφιακό Μητρώο

επιτρέπει την σχετική τροποποίηση στην καρτέλα «Συμβάσεις ενοικίασης». Κατά τα λοιπά, υπογραμμίζεται ότι επί ειδικότερων κατηγοριών λόγων λύσης μίσθωσης εφαρμογή έχουν οι

γενικότερες διατάξεις του αστικού δικαίου.

3. Με το άρθρο 21 του ν.4530/2018, όπως ισχύει, ως «σημείο έναρξης της μίσθωσης Ε.Ι.Χ. οχήματος,με οδηγό» ορίζεται η έδρα ή το υποκατάστημα ή νομίμως δηλωμένος χώρος στάθμευσης της

επιχείρησης που εκμισθώνει το όχημα. Υπογραμμίζεται ότι τα παραπάνω προκύπτουν από το οικείο Καταστατικό και τυχόν τροποποιήσεις αυτού ή από τους τίτλους ιδιοκτησίας ή από το συμφωνητικό μίσθωσης ή παραχώρησης χρήσης, τα οποία απαραιτήτως υποβάλλονται, κατά την υπ’ αριθμ

15732/13.11.2012 (Β’ 3053) Κ.Υ.Α., όπως ισχύει, στην οικεία Π.Υ.Τ. ή Ε.Κ.Ε. στο πλαίσιο της αναγγελίας άσκησης της δραστηριότητας εκμίσθωσης Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτου με οδηγό. Για εκμισθωτή που, εκ της ανωτέρω Κ.Υ.Α., δεν απαιτείται για την αναγγελία άσκησης της υπόψη δραστηριότητας η ύπαρξη χώρου στάθμευσης, ήτοι ο συνολικός αριθμός των οχημάτων δεν υπερβαίνει τα δέκα (10),

τότε σημείο έναρξης δεν δύναται να είναι άλλο από την έδρα ή το υποκατάστημα.

Επιπλέον, καθώς οι σχετικές διατάξεις του ν.4530/2018 δεν ορίζουν διαφορετικά, στην περίπτωση επιχείρησης που διαθέτει και υποκατάστημα/ -τα ή/ και νομίμως δηλωμένους χώρους

στάθμευσης, η νέα εκμίσθωση Ε.Ι.Χ. οχήματος για το οποίο παρήλθε είτε η συμφωνημένη, αναγραφόμενη στη σύμβαση και καταχωρημένη στο ψηφιακό Μητρώο διάρκεια μίσθωσης είτε το

εναπομείναν μέχρι τη συμπλήρωση της ελάχιστης διάρκειας χρονικό διάστημα (στην περίπτωση λύσης της σύμβασης προ της παρόδου της ελάχιστης διάρκειας), δύναται να εκκινεί από

οποιοδήποτε εκ των αναφερόμενων στο άρθρο 21 σημείων.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Ι. ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...