Παράταση στο όριο ηλικίας των οχημάτων ταξί μέχρι τις 31-12-2022 για όσα οχήματα το ισχύον όριο συμπληρώνεται από 1.1.2020 έως και 31.12.2022

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ με τίτλο «Οδηγώντας ασφάλεια»
Άρθρο 2
Παράταση ορίων ηλικίας απόσυρσης από κυκλοφορία οχημάτων των φορέων παροχής συγκοινωνιακού έργου (ΚΤΕΛ Α.Ε. και ΚΤΕΛ), ειδικών τουριστικών λεωφορείων, ειδικών τουριστικών λεωφορείων Δημοσίας Χρήσης ανοικτού τύπου, σχολικών λεωφορείων ιδιωτικής χρήσης, επιβατηγών δημόσιας χρήσης (Ε.Δ.Χ.) και επιβατηγών ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ.) με οδηγό του ν. 4093/2012

  1. Για τα οχήματα των οποίων το ισχύον όριο συμπληρώνεται από 1.1.2020 έως και 31.12.2022, η ισχύς του τρίτου εδαφίου της παρ. του άρθρου 11 του ν. 2963/2001 (Α 268), για όριο ηλικίας απόσυρσης από κυκλοφορία των αστικών, ημιαστικών και υπεραστικών λεωφορείων των φορέων παροχής του συγκοινωνιακού έργου αναστέλλεται έως και τις 31.12.2022.
  2. Για τα οχήματα των οποίων το ισχύον όριο συμπληρώνεται από 1.1.2020 έως και
    31.12.2022,η ισχύς της περ. β. της παρ.1. του άρθρου 7 του ν. 711/1977 (Α 284), για το όριο ηλικίας απόσυρσης από την κυκλοφορία των ειδικών τουριστικών λεωφορείων δημόσιας χρήσης αναστέλλεται έως και τις 31.12.2022.
  3. Για τα οχήματα των οποίων το ισχύον όριο συμπληρώνεται από 1.1.2020 έως και 31.12.2022,η ισχύς της παρ. 3 του άρθρου 4 υπ αρ. 22212/2008 (Β 2267) κοινής απόφασης των Υπουργών Τουριστικής Ανάπτυξης και Μεταφορών και Επικοινωνιών, για το όριο ηλικίας απόσυρσης από την κυκλοφορία των ειδικών τουριστικών λεωφορείων δημόσιας χρήσης ανοικτού τύπου αστικής περιήγησης πόλεων αναστέλλεται έως και τις 31.12.2022.
  4. Για τα οχήματα των οποίων το ισχύον όριο συμπληρώνεται από 1.1.2020 έως και 31.12.2022,η ισχύς των περ. α και β. της παρ. 5 του άρθρου 89 του ν. 4070/2012 (Α 82) για το όριο ηλικίας απόσυρσης από την κυκλοφορία των επιβατηγών δημόσιας χρήσης οχημάτων ΤΑΞΙ αναστέλλεται έως και τις 31.12.2022.
  5. Για τα οχήματα των οποίων το ισχύον όριο συμπληρώνεται από 1.1.2020 έως και 31.12.2022, η ισχύς της υποπερ. γ1 περ. 3 υποπαρ. Η2 παρ. Η του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α 222) για τον μέγιστο χρόνο κυκλοφορίας των επιβατικών ιδιωτικής χρήσης οχημάτων αναστέλλεται έως και τις 31.12.2022.
  6. Για τα οχήματα των οποίων το ισχύον όριο συμπληρώνεται από 1.1.2020 έως και
    31.12.2022, η ισχύς του δεύτερου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 3534/2007 (Α 40), για το όριο ηλικίας απόσυρσης από την κυκλοφορία των σχολικών λεωφορείων ιδιωτικής χρήσης που εκτελούν έργο μεταφοράς μαθητών αναστέλλεται έως και τις 31.12.2022.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...