Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών «Οδηγώντας με ασφάλεια»

Σχέδιο Νόμου

Του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών

με τίτλο

«Οδηγώντας με ασφάλεια: Εκσυγχρονισμός πλαισίου εκπαίδευσης και εξέτασης υποψήφιων οδηγών και οδηγών για τη χορήγηση αδειών οδήγησης οχημάτων, διατάξεις σχετικά με την οδήγηση ατόμων με αναπηρία, ρυθμίσεις για την ταξινόμηση και την κυκλοφορία οχημάτων ιστορικού ενδιαφέροντος, και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

Άρθρο 42

Απώλεια και αμετάκλητη ανάκληση ιδανικού μεριδίου – Αντικατάσταση άρθρου 4 ν.δ. 1061/1971

Το άρθρο 4 του ν.δ. 1061/1971 (Α’ 270) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 4

Θέματα απώλειας και αμετάκλητης ανάκλησης ιδανικού μεριδίου

1. Ιδανικό μερίδιο επί δικαιώματος άδειας κυκλοφορίας αυτοκινήτου δημόσιας χρήσης που:

(α) απωλέσθη, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 2 και την παρ. 1 του άρθρου 3, ή

(β) με την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος, ανακλήθηκε αμετάκλητα, ή

(γ) με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στο Βιβλίο Πέμπτο Κληρονομικό Δίκαιο του Αστικού

Κώδικα, όπως κωδικοποιήθηκε με το π.δ. 456/1984 (Α’ 164), απωλέσθη λόγω αποποίησης

κληρονομιάς, παραχωρείται με απόφαση του Περιφερειάρχη, στα λοιπά πρόσωπα που διατηρούν αυτήν, και αν δεν υπάρχουν τέτοια πρόσωπα, στον συνιδιοκτήτη ή συνιδιοκτήτες του αποθανόντος, κατά ποσοστό ανάλογο με την συμμετοχή καθενός από αυτούς επί του υπολοίπου της αδείας.

Η παραπάνω απόφαση του Περιφερειάρχη με την οποία παραχωρείται το εν λόγω δικαίωμα, εκδίδεται με την επιφύλαξη ανάκλησης αυτής σε συμμόρφωση με ακυρωτικό δεδικασμένο, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 95 του Συντάγματος. Η επιφύλαξη αυτή αναγράφεται τόσο στην άδεια κυκλοφορίας που εκδίδεται σύμφωνα με την παρ. 3 του παρόντος και των απογραφικών δελτίων του αυτοκινήτου, όσο και σε κάθε μεταγενέστερη εκδιδομένη άδεια, παύει δε η ισχύς της και διαγράφεται από τις ανωτέρω πράξεις είτε σε περίπτωση μη άσκησης ένδικου μέσου κατά της πράξης παραχώρησης είτε απόρριψης αυτού. Σε περίπτωση αποδοχής του ενδίκου μέσου,το αρμόδιο όργανο της Διοίκησης που εξέδωσε την πράξη παραχώρησης προβαίνει σε ανάκληση αυτής καθώς και κάθε μεταγενέστερης πράξης που βασίζεται σε αυτή, ανεξαρτήτως μεταβίβασης του παραχωρηθέντος δικαιώματος σε τρίτο.

2. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, αυτός προς τον οποίο γίνεται η παραχώρηση υποχρεούται, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τεσσάρων (4) μηνών από την επίδοση σε αυτόν της ανωτέρω σχετικής απόφασης, να υποβάλει στην αρμόδια Υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας σχετική αίτηση με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση νέας άδειας κυκλοφορίας του αυτοκινήτου δημόσιας χρήσης.

3. Σε περίπτωση μη αποδοχής της κατά τις προηγούμενες παραγράφους παραχώρησης, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τεσσάρων (4) μηνών από την επίδοση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης της αρμοδίας Υπηρεσίας ή με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας αυτής, το αντίστοιχο δικαίωμα παραχωρείται εκ νέου με τον τρόπο και τη σειρά παραχώρησης που αναφέρεται στην παρ. 1 του παρόντος στους τυχόν λοιπούς δικαιούχους. Αν κανένα από τα ανωτέρω πρόσωπα δεν αποδεχθεί το δικαίωμα που τους παραχωρείται, τότε με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη ανακαλείται η άδεια κυκλοφορίας ολοκλήρου του αυτοκινήτου ως δημόσιας χρήσης.

4. Το κατά τις προηγούμενες παραγράφους δικαίωμα της άδειας κυκλοφορίας εφόσον αφορά σε αυτοκίνητο που κυκλοφόρησε βάσει άλλων από αυτών της παρ. 3 του άρθρου 1 αναφερομένων διατάξεων, παραχωρείται, με καταβολή υπέρ του Δημοσίου, εισφοράς, ίσης προς την εκάστοτε υφισταμένη αγοραία υπεραξία του κατά περίπτωση παραχωρουμένου ιδανικού μεριδίου άδειας κυκλοφορίας αυτοκινήτου δημόσιας χρήσης, σύμφωνα με τη Δήλωση Φορολογίας Υπεραξίας που συντάσσεται κατ’ εφαρμογή της παρ 2 του άρθρου 5 του ν.δ. 1146/1972 (Α΄64) και του άρθρου 10 του ν. 2579/1998 (Α’ 31).

Η εισφορά αυτή βεβαιώνεται ως δημόσιο έσοδο από τον Προϊστάμενο της οικείας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (ΔΟΥ) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), βάσει των απογραφικών δελτίων της αρμόδιας Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας και καταβάλλεται στο οικείο Δημόσιο Ταμείο, το μεν 1/12 αυτής κατά την χορήγηση της άδειας κυκλοφορίας του αυτοκινήτου, το δε υπόλοιπο σε έντεκα (11) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, η πρώτη από τις οποίες εντός του πρώτου δεκαημέρου του μεθεπομένου από την έκδοση της άδειας μήνα. Η μη εμπρόθεσμη καταβολή μιας των άνω δόσεων, συνεπάγεται την απώλεια του δικαιώματος καταβολής της εισφοράς σε δόσεις και την απαίτηση καταβολής ολοκλήρου του οφειλομένου υπολοίπου της εισφοράς. Στη περίπτωση αυτή, ύστερα από απόφαση του Προϊστάμενου της οικείας ΔΟΥ, αφαιρούνται με μέριμνα της Αστυνομικής Αρχής, η άδεια κυκλοφορίας και οι κρατικές πινακίδες του αυτοκινήτου μέχρι την ολοσχερή εξόφληση του οφειλομένου ποσού της εισφοράς.».

Άρθρο 43

Καταβλητέο τίμημα εξαγοράς ιδανικού μεριδίου – Αντικατάσταση του άρθρου 5 του ν.δ. 1061/1971

Το άρθρο 5 του ν.δ. 1061/1971 (Α’ 270) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 5

Καταβλητέο τίμημα

1. Αυτός προς τον οποίον γίνεται η παραχώρηση του δικαιώματος επί ιδανικού μεριδίου άδειας κυκλοφορίας αυτοκινήτου δημοσίας χρήσης δικαιούται να ζητήσει από τον κύριο του αντιστοίχου ιδανικού μεριδίου επί του αυτοκινήτου, ως πράγματος, την εξαγορά αυτού αντί ευλόγου και δικαίου τιμήματος, εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην παρ.2 του άρθρου

4. Σε περίπτωση που ο τελευταίος αρνηθεί ή υπάρχει διαφωνία ως προς το καταβλητέο

τίμημα, με αίτηση των ενδιαφερομένων που υποβάλλεται εντός της ανωτέρω προθεσμίας, το προς μεταβίβαση αυτοκίνητο δημοσίας χρήσης κηρύσσεται αναγκαστικά απαλλοτριωτέο με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, λόγω δημοσίας ωφελείας, στην οποίο καθορίζεται και το καταβλητέο τίμημα, σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ.2. Η ανωτέρω απόφαση περί αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ανακοινώνεται στην υπηρεσία Μεταφορών της οικείας Περιφέρειας, μνεία δε αυτής γίνεται στο βιβλιάριο μεταβολών κατοχής και κυριότητας του οχήματος

2. Το καταβλητέο τίμημα καθορίζεται με βάση την τρέχουσα εμπορική αξία του αυτοκινήτου και κατά ποσοστό ανάλογο με την συμμετοχή του δικαιώματος επί ιδανικού μεριδίου άδειας κυκλοφορίας αυτοκινήτου δημοσίας χρήσης. Η τρέχουσα εμπορική αξία υπολογίζεται, επί της αξίας πρώτης κυκλοφορίας του, απομειούμενη κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20 %) για το πρώτο έτος και δέκα τοις εκατό (10 %) κατ’ έτος, για τα επόμενα έτη, και μέχρι του ποσοστού του ογδόντα πέντε τοις εκατό (85 %).

3. Από την καταβολή με την παρ. 2 καθορισθέντος τιμήματος εξαγοράς στον δικαιούχο αυτού, ή σε περίπτωση άρνησης αυτού, από την κατάθεση του καθορισθέντος τιμήματος στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, συντελείται η απαλλοτρίωση και καθίσταται κύριος ο δικαιούχος της εξαγοράς του ιδανικού μεριδίου του αυτοκινήτου.

4. Σε περίπτωση που αυτός προς τον οποίο γίνεται η παραχώρηση του δικαιώματος της αδείας κυκλοφορίας αυτοκινήτου δημοσίας χρήσεως δεν τηρήσει τις προθεσμίες που καθορίζονται στις προηγούμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται κατ’ αναλογία οι παρ. 2 και 3 του άρθρου 4.».

Άρθρο 44

Ανάκληση προς παραχώρηση ιδανικού μεριδίου – Αντικατάσταση άρθρου 6 ν.δ. 1061/1971

Το άρθρο 6 του ν.δ. 1061/1971 (Α’ 270) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 6

Θέματα ανάκλησης προς παραχώρηση σε άλλο δικαιούχο

1. Προκειμένου περί ανάκλησης αδείας κυκλοφορίας ιδανικού μεριδίου επί αυτοκινήτου δημόσιας χρήσης, κάθε κατηγορίας, προς παραχώρηση αυτής σε άλλο δικαιούχο, ο κύριος, νομεύς και κάτοχος αυτού υποχρεούται, εντός δίμηνης προθεσμίας, που ξεκινά από την κοινοποίηση σε αυτόν της σχετικής πράξης της Διοίκησης, να μεταβιβάσει το ιδανικό μερίδιο του δικαιώματος κυριότητος επί του αυτοκινήτου δημόσιας χρήσης σε αυτόν που  αναφέρεται ως δικαιούχος στην απόφαση περί ανάκλησης της αδείας κυκλοφορίας της αρμοδίας Υπηρεσίας. Σε περίπτωση που υπάρχει διαφωνία, η εξαγορά του αυτοκινήτου ως πράγματος πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 5.

2. Εντός των προθεσμιών για την παραχώρηση ή μεταβίβαση ιδανικού μεριδίου επί αυτοκινήτου δημόσιας χρήσης που ορίζονται στα άρθρα 4, 5 και στο παρόν, αυτό κυκλοφορεί νόμιμα με την άδεια κυκλοφορίας επί του υπολοίπου ιδανικού μεριδίου αυτού του άλλου συγκυρίου ή των τυχόν περισσοτέρων αυτών. Η διάταξη του προηγουμένου εδάφιου ισχύει και στην περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 3.

3. Έγκριση θέσης σε κυκλοφορία αυτοκινήτου δημόσιας χρήσης που είχε χορηγηθεί και ανακλήθηκε μεταγενέστερα από την αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών επειδή είχε χορηγηθεί κατά παράβαση των κείμενων διατάξεων χωρίς υπαιτιότητα αυτού κατά του οποίου γίνεται η ανάκληση, δεν θεωρείται κρατική παραχώρηση, ούτε ότι αυτός κατά του οποίου γίνεται η ανάκληση απέκτησε κυριότητα, νομή ή κατοχή αυτοκινήτου δημόσιας χρήσης, σε ότι αφορά στην εφαρμογή των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων περί χορήγησης άδειας θέσης σε κυκλοφορία νέου αυτοκινήτου δημόσιας χρήσης, κάθε κατηγορίας.».

Άρθρο 45

Θέματα Πειθαρχικών Συμβουλίων για Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα – Τροποποίηση άρθρου 103 ν. 4070/2012

1. α) η παρ. 1 του άρθρου 103 του ν. 4070/2012 (Α’ 82) αντικαθίσταται β) η περ. α’ της παρ. 2 τροποποιείται ως προς την εκπροσώπηση της αρμόδιας υπηρεσίας της οικείας περιφέρειας, το τελευταίο εδάφιο της περ. δ’ της ίδιας παραγράφου τροποποιείται ως προς το αρμόδιο όργανο έκδοσης της απόφασης ορισμού των μελών πειθαρχικών συμβουλίων, γ) η παρ. 4 τροποποιείται ως προς την αρμόδια υπηρεσία της οικείας περιφέρειας, δ) καταργείται η παρ. 11 και το άρθρο 103 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 103

Πειθαρχικό Συμβούλιο για θέματα Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων

«1. Συνιστάται, με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, ανά διετία εντός του πρώτου διμήνου του πρώτου έτους σε κάθε Διεύθυνση της οικείας Περιφέρειας Πειθαρχικό Συμβούλιο με διετή θητεία, το οποίο είναι αρμόδιο για τον έλεγχο της τήρησης του νόμου αυτού και των υποχρεώσεων που απορρέουν από τους Κανονισμούς λειτουργίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων και κάθε άλλης συναφούς διατάξεως για τη λειτουργία των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων και την επιβολή κυρώσεων σχετικά με την παράβαση διατάξεων που προβλέπουν πειθαρχικά παραπτώματα των οδηγών, ιδιοκτητών και εκμεταλλευτών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων. Οι παραβάσεις εκδικάζονται από το Πειθαρχικό Συμβούλιο της έδρας του Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητου

2. Κάθε Πειθαρχικό Συμβούλιο αποτελείται από:

α. Δύο (2) εκπρόσωπους της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφέρειας, με τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι ορίζονται από τον Περιφερειάρχη,

β. έναν (1) δικηγόρο με έμμισθη εντολή με τον αναπληρωτή του, ο οποίος υπηρετεί στην οικεία Περιφέρεια,

γ. έναν (1) εκπρόσωπο της αστυνομικής αρχής της Περιφέρειας, με τον αναπληρωτή του, που ορίζονται αρμοδίως και έχουν την ιδιότητα του αξιωματικού της Ελληνικής Αστυνομίας και προέρχονται κατά προτίμηση από υπηρεσίες τροχαίας κίνησης της Περιφέρειας,

δ. έναν (1) εκπρόσωπο των ιδιοκτητών και έναν (1) εκπρόσωπο των οδηγών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων της οικείας Περιφέρειας, με τους αναπληρωτές τους, που ορίζονται όπως προβλέπεται στο παρόν. Ο εκπρόσωπος των ιδιοκτητών μετέχει για εκδίκαση παραβάσεων ιδιοκτητών και ο εκπρόσωπος των οδηγών για εκδίκαση παραβάσεων οδηγών που δεν έχουν την ιδιότητα του ιδιοκτήτη Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων. Τους εκπροσώπους των ιδιοκτητών και των οδηγών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων υποδεικνύουν από κοινού, κατά περίπτωση, όλες οι οικείες επαγγελματικές οργανώσεις των ενδιαφερομένων, εντός δέκα (10) ημερών, ύστερα από πρόσκληση του οικείου Περιφερειάρχη. Αν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, ο Περιφερειάρχης απευθύνει νέα πρόσκληση στις επαγγελματικές οργανώσεις να υποδείξουν εκπροσώπους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης. Αν και στη δεύτερη περίπτωση δεν υποδειχθούν εκπρόσωποι, ο Περιφερειάρχης αυτεπάγγελτα ορίζει εκπρόσωπο αντίστοιχα από την οικεία επαγγελματική οργάνωση με τα περισσότερα εγγεγραμμένα μέλη, σύμφωνα με το πρακτικό εκλογής του τελευταίου Διοικητικού Συμβουλίου. Με απόφαση του Περιφερειάρχη δύνανται να οριστούν ως μέλη των Πειθαρχικών Συμβουλίων υπάλληλοι της Περιφέρειας όταν οι επαγγελματικές οργανώσεις ή/και η οικεία αστυνομική αρχή δεν ανταποκρίνονται στην πρόσκληση για ορισμό εκπροσώπων τους.

3. Αν σε Περιφέρεια δεν υπάρχει αμιγές σωματείο οδηγών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων, αλλά υπάρχει μικτό σωματείο οδηγών που αποτελείται από οδηγούς Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων, λεωφορείων, τουριστικών λεωφορείων και φορτηγών στο Πειθαρχικό Συμβούλιο συμμετέχει, για τις παραβάσεις οδηγών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων, εκπρόσωπος από το μικτό σωματείο και συγκεκριμένα από τον κλάδο των οδηγών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων. Αν σε Περιφέρεια δεν υπάρχει ούτε μικτό σωματείο οδηγών, εκπρόσωπος των οδηγών ορίζεται από τον Περιφερειάρχη ένας από τους οδηγούς Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων της Περιφέρειας με τον αναπληρωτή του.

4. Χρέη Προέδρου για το Πειθαρχικό Συμβούλιο εκτελεί ένας από τους εκπροσώπους της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφέρειας, που ορίζεται με την πράξη συγκρότησης.

5. Ο χώρος και οι ημερομηνίες συνεδριάσεων των συμβουλίων καθορίζονται από τον Περιφερειάρχη, ανάλογα με τις υπάρχουσες ανάγκες.

6. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται τρία (3) τουλάχιστον μέλη του, στα οποία συμπεριλαμβάνονται απαραίτητα ο Πρόεδρος και ο εκπρόσωπος της αστυνομίας ή οι αναπληρωτές τους. Οι αποφάσεις του Πειθαρχικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται παραπομπή σε επόμενη συνεδρίαση.

7. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο υποστηρίζεται από γραμματεία, η οποία:

α. τηρεί ειδικά σχετικό πρωτόκολλο,

β. δέχεται τις εκθέσεις παραβάσεων των κανονισμών λειτουργίας αυτοκινήτων Ε.Δ.Χ., τις γραπτές απόψεις ή εξηγήσεις όσων έχουν διαπράξει παράβαση, τις ενστάσεις, καθώς και τις έγγραφες καταγγελίες πολιτών τις οποίες παραδίδει στον Πρόεδρο του Πειθαρχικού

Συμβουλίου,

γ. διεκπεραιώνει τη σχετική αλληλογραφία που απαιτείται,

δ. εισηγείται ημερομηνίες συνεδριάσεων του Πειθαρχικού Συμβουλίου,

ε. τηρεί και ενημερώνει μητρώο παραβάσεων.

8. Τα σχετικά ζητήματα με τις διαδικασίες που πρέπει να τηρούνται για την εύρυθμη λειτουργία του συμβουλίου αυτού ρυθμίζονται από τον πρόεδρό τους. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο χρησιμοποιεί πρόσφορα αποδεικτικά μέσα, που εκτιμώνται ελεύθερα, για να εκδώσει τις αποφάσεις του.

9. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο αποφασίζει μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός από τη διαβίβαση σε αυτό από τα αρμόδια όργανα εκθέσεων παραβάσεων οδηγών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων ή αναφορών ή καταγγελιών επιβατών.

10. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο κάθε τρίμηνο υποβάλλει στην αρμόδια Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφέρειας και στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών αναλυτική κατάσταση με τις υποθέσεις που έχουν διεκπεραιωθεί ή εκκρεμούν σε αυτό.

11. Καταργείται.».

Άρθρο 46

Θέματα χορήγησης ή ανανέωσης ειδικής άδειας οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου – Τροποποίηση άρθρου 95 ν. 4070/2012

1. α) Η περ. α της παρ. 3 του άρθρου 95 του ν.4070/2012 (Α’ 82) τροποποιείται ως προς το είδος του πιστοποιητικού ποινικού μητρώου, πιστοποιητικού γνώσης της ελληνικής γλώσσας και ως προς την κατάργηση της επικύρωσης του απαιτούμενου φωτοαντιγράφου ως δικαιολογητικού, η περ. β’ της ίδιας παραγράφου τροποποιείται ως προς τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, β) προστίθεται παρ. 6 και το άρθρο 95 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 95

Ειδική άδεια οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου

1. Η ειδική άδεια οδήγησης Ε.Δ.Χ. χορηγείται από την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας της οικείας Περιφέρειας. Η ειδική αυτή άδεια δίνει στον κάτοχό της το δικαίωμα να οδηγεί Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητο που στην άδεια κυκλοφορίας του αναγράφεται ως έδρα διοικητική μονάδα που βρίσκεται μέσα στα διοικητικά όρια της ίδιας αυτής Περιφερειακής Ενότητας.

2. Για να χορηγηθεί ή ανανεωθεί, η ειδική άδεια οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου, απαιτείται ο υποψήφιος:

α. να μην υπηρετεί με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. του

δημόσιου τομέα του ν. 1256/1982 (Α΄ 65), όπως ισχύει κάθε φορά,

β. να μην έχει συνταξιοδοτηθεί, με την επιφύλαξη της παραγράφου 8 του άρθρου 19 του ν. 4530/2018 (Α΄ 59), όπως κάθε φορά ισχύει, για την περίπτωση της ανανέωσης, ως άμεσα ασφαλισμένος από οποιοδήποτε ασφαλιστικό ταμείο ή από το Δημόσιο,

γ. να μην έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ένα από τα αδικήματα του άρθρου 100 της περίπτωσης α΄ του παρόντος,

δ. να έχει σε ισχύ άδεια οδήγησης αυτοκινήτου,

ε. εφόσον δεν είναι Έλληνας υπήκοος, να γνωρίζει επαρκώς την ελληνική γλώσσα,

στ. εφόσον είναι Έλληνας ή Κύπριος υπήκοος, να είναι απόφοιτος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης ή αναγνωρισμένης ισότιμης σχολής του εξωτερικού,

ζ. να είναι υγιής με βάση τις ιατρικές εξετάσεις που καθορίζονται με την υπουργική απόφαση που εκδίδεται κατ\’ εξουσιοδότηση της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου,

η. να κατέχει ήδη άδεια οδήγησης αυτοκινήτου τουλάχιστον κατηγορίας Β΄,

θ. να καταβάλει παράβολο υπέρ του Δημοσίου ποσού πενήντα (50) ευρώ. Το ποσό αυτό μπορεί να αναπροσαρμόζεται κάθε δύο (2) χρόνια με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών.

3.α. Με την αίτηση για την χορήγηση ειδικής άδειας οδήγησης Ε.Δ.Χ., ο ενδιαφερόμενος, για την απόδειξη συνδρομής των προϋποθέσεων που ορίζονται στην παρ. 2, υποβάλλει ως αναγκαία δικαιολογητικά τα εξής: για τις περιπτώσεις των εδαφίων πρώτου και δεύτερου υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, για την περίπτωση του εδαφίου τρίτου υποβάλλει πιστοποιητικό ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης, για την περίπτωση του εδαφίου τέταρτου υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση, για την περίπτωση του εδαφίου πέμπτου υποβάλλει αποδεικτικό τίτλο επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού κατά τα οριζόμενα της παραγράφου 1 του άρθρου 107 του ν. 4251/2014 (Α΄ 80) και της εκάστοτε ισχύουσας σχετικής νομοθεσίας, για την περίπτωση του εδαφίου έκτου υποβάλλει ευκρινές φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών ή αντίστοιχου πιστοποιητικού ή ακριβές αντίγραφό του, για την περίπτωση του εδαφίου έβδομου υποβάλλει ιατρικό πιστοποιητικό, ο τύπος και το περιεχόμενο του οποίου καθορίζονται με την υπουργική απόφαση που εκδίδεται κατ\’ εξουσιοδότηση της παρ. 4 του παρόντος άρθρου, και για την περίπτωση του εδαφίου όγδοου υποβάλλει ευκρινές φωτοαντίγραφο της άδειας του οδηγήσεως. Επιπλέον αυτών υποβάλλει ευκρινές φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας, εφόσον είναι Έλληνας υπήκοος, ή διαβατηρίου σε ισχύ, εφόσον είναι αλλοδαπός, και δύο πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες μεγέθους και τύπου ταυτότητας.

β. Με την αίτηση για την ανανέωση της ειδικής άδειας οδήγησης Ε.Δ.Χ., ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην περ. α\’ πλην του δικαιολογητικού που αποδεικνύει τη συνδρομή της προϋπόθεσης της περ. η’ της παρ. 2.

γ. Ειδική άδεια οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου που έχει αρχικώς χορηγηθεί πριν τη θέση σε

ισχύ του ν. 4070/2012 (Α\’ 82) και έχει αφαιρεθεί λόγω παρέλευσης πενταετίας από τη λήξη ισχύος της επαναχορηγείται στον κάτοχο αυτής δίχως την πλήρωση της προϋπόθεσης της περ. στ\’ της παρ. 2 του άρθρου 95 του ν. 4070/2012.

4. Για τη χορήγηση της ειδικής άδειας οδήγησης της προηγούμενης παραγράφου οι υποψήφιοι εξετάζονται γραπτώς, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Η διαδικασία, καθώς και το περιεχόμενο των εξετάσεων και κάθε άλλο σχετικό θέμα σχετικό με τα ζητήματα που ρυθμίζονται με το παρόν άρθρο, όπως και το είδος των δικαιολογητικών και το είδος των ιατρικών εξετάσεων και αντιστοίχων πιστοποιητικών της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών.

5. Αν διαπιστωθεί από τα αρμόδια όργανα ελέγχου ότι απασχολείται ως οδηγός Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου πρόσωπο, χωρίς να έχει εκδοθεί στο όνομά του ειδική άδεια οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου, επιβάλλεται χωριστά στον οδηγό και στον ιδιοκτήτη ή, σε περίπτωση παραχώρησης της εκμετάλλευσης του Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου, στον εκμεταλλευτή του Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου διοικητικό πρόστιμο δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ και αφαίρεση της άδειας κυκλοφορίας και των κρατικών πινακίδων του Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών, ενώ σε περίπτωση υποτροπής και για κάθε επιπλέον φορά για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών. Το ύψος των επιβαλλόμενων προστίμων και ο χρόνος αφαίρεσης της άδειας κυκλοφορίας και των κρατικών πινακίδων στις προηγούμενες περιπτώσεις μπορεί να  αναπροσαρμόζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών. Τα πρόστιμα αυτά εισπράττονται σύμφωνα με τον Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων υπέρ του Δημοσίου.

6. α. Η ειδική άδεια οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου έχει την μορφή είτε εντύπου εγγράφου είτε πλαστικής κάρτας.

β. Για την εκτύπωση της ειδικής άδειας οδήγησης με τη μορφή πλαστικής κάρτας καταβάλλεται κάθε φορά παράβολο ποσού τριάντα (30) ευρώ που εισπράττεται υπέρ των Περιφερειών. Το ποσό αυτό δύναται να αναπροσαρμόζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών.

γ. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών καθορίζεται η μορφή και το περιεχόμενο της ειδικής άδειας οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου με μορφή πλαστικής κάρτας, οι τεχνικές προδιαγραφές και τα χαρακτηριστικά ασφαλείας αυτής καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με την εκτύπωση των ειδικών αδειών οδήγησης.

δ. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, δύναται να καθορίζεται ψηφιακή μορφή της ειδικής άδειας οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου, οι τεχνικές προδιαγραφές και τα χαρακτηριστικά ασφαλείας αυτής, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.».

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...