Ν.4772/2021 : Επιδότηση Πάγιων Δαπανών – Όροι και Προϋποθέσεις

Με το Ν.4772/2021 προβλέφθηκε η ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ατομικές ή εταιρικές) με την επιδότηση των πάγιων δαπανών, για μη καλυπτόμενες πάγιες δαπάνες, από την 1/3/2020 έως την  30/6/2021. Σε εκτέλεση του νόμου αυτού την 28/5/2021 εκδόθηκε Κ.Υ.Α. με την οποία καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις ένταξης των επιχειρήσεων στο μέτρο αυτό, για το χρονικό διάστημα 1/4/2020 έως και την 31/12/2020.

Οι προϋποθέσεις αυτές είναι |:

1) Να έχουν έδρα ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα

2) Μείωση τζίρου 30% το 2020 σε σχέση με το 2019

3) Ο κωδικός άσκησης δραστηριότητας (ΚΑΔ) που είχαν την 31/12/2020,  να συμπεριλαμβάνεται στις πληττόμενες επιχειρήσεις , όπως αυτές είχαν ορισθεί στο παράρτημα της απόφασης της 28/5/2021.

4) Να απασχολούσαν τουλάχιστον 1 εργαζόμενο με πλήρη απασχόληση ή 2 εργαζόμενους με μερική απασχόληση την 1/8/2020 ή 28/10/2020 ή 1/5/2021 σύμφωνα με τα στοιχεία ΕΡΓΑΝΗ.

5) Να έχουν υποβάλλει όλες τις δηλώσεις ΦΠΑ και δηλώσεις εισοδήματος  μέχρι την 27/5/2021.

6) Δεν είναι σε αδράνεια από την 1/1/2019 και μετά και δεν έχει ανασταλεί η χρήση του ΑΦΜ της επιχείρησης για την διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών , σύμφωνα με την πολ.1200/2015.

7) Είναι υπόχρεοι σε λογιστικά βιβλία

8) Έχουν κάνει έναρξη πριν από την 31/12/2020

9) Είναι υποκείμενες σε ΦΠΑ ή έχουν απαλλαγεί νόμιμα.

10) Έχουν υποβάλλει την δήλωση φορολογικού έτους 2020 μέχρι την 17-6-2021. Με νέα ανακοίνωση του Υπουργείου αρκεί να έχουν υποβάλλει οριστικά το  Ε3.

11) Δεν ήταν προβληματικές το 2019

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ : Να διατηρήσουν τον μέσο όρο προσωπικού που απασχολούν μέχρι την  31/12/2021.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ οι πάγιες μη καλυπτόμενες δαπάνες που επιδοτούνται είναι:

 • ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
 • ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΟΑΕΕ
 • ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
 • ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
 • ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ (ΟΧΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ), ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, ΘΔΡΕΥΣΗ
 • ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ
 • ΕΝΟΙΚΙΑ
 • ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ
 • ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
 • ΕΝΦΙΑ
 • ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ & ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
 • ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΕΡΒΙΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΔΧ .
 • ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥΣ ΤΟΚΟΥΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ

Με νέα ΚΥΑ θα καθοριστούν επακριβώς οι πάγιες μη καλυπτόμενες δαπάνες που καλύπτει το πρόγραμμα. Οι ανωτέρω  είναι ενδεικτικές προς ενημέρωσή σας

ΠΡΟΣΟΧΗ | Η ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΔΕΝ ΘΑ ΔΟΘΕΙ ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ ΑΛΛΑ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΠΟΣΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ :

 α) Για την αποπληρωμή τρεχουσών φορολογικών οφειλών έτους 2021 οι οποίες καθίστανται πληρωτέες από την 1-7-2021 έως 31-12-2021.  (δεν υπάρχει διευκρίνιση αν περιλαμβάνει ρύθμιση παλαιών χρεών η οποία θα γίνει μετά την 1-7-2021).    Και β) Για την αποπληρωμή ασφαλιστικών εισφορών (ΙΚΑ & ΟΑΕΕ) έτους 2021 οι οποίες καθίστανται πληρωτέες από την 1-7-2021 έως 31-12-2021.   (και εδώ ισχύει το ίδιο με παραπάνω για παλαιές οφειλές).

Με νέα ΚΥΑ θα καθοριστούν επακριβώς οι πάγιες μη καλυπτόμενες δαπάνες που καλύπτει το πρόγραμμα. Οι ανωτέρω  είναι ενδεικτικές προς ενημέρωσή σας .

Οι αιτήσεις θα πρέπει να γίνουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα “mybusinesssupport” της ΑΑΔΕ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ 17/6/2021.

Οι προϋποθέσεις υπαγωγής στο μέτρο, οι λεπτομέρειες για την μορφή της ενίσχυσης, το μέσο, το ύψος, η μεθοδολογία προσδιορισμού και η ένταση της ενίσχυσης, ο προσδιορισμός των επιλέξιμων πάγιων δαπανών, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία υποβολής αίτησης, τα απαιτούμενα στοιχεία και δικαιολογητικά , η διαδικασία χορήγησης, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων, και λοιπά ζητήματα θα καθορισθούν με νέα υπουργική απόφαση.

Ανακεφαλαιώνοντας : Τα βήματα που πρέπει να κάνει μία επιχείρηση έως την 17-6-2021 είναι:

– Να υποβάλλει την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην πλατφόρμα myBusinessSupport  της ΑΑΔΕ.

– Να έχει υποβάλλει πριν την υποβολή της αίτησης το έντυπο Ε3, οριστικά χωρίς απαραίτητα να έχει υποβάλλει την δήλωση φορολογίας εισοδήματος.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...