Συνοπτικές Κινήσεις Έναρξης και Παύσης ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρων του TAXISNET

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΥΣΗΣ ΑΔΗΜΕ ΤΑΞΙΜΕΤΡΩΝ ΤΟΥ TAXISNET (ΕΝΤΥΠΟ Δ14)


ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1: ΕΝΑΡΞΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
14.1 Παραχώρηση χρήσης όλου του ποσοστού μου(%) σε εκμεταλλευτή-(αφορά τον εκμισθωτή)
14.2 Παραχώρηση χρήσης μέρος του ποσοστού μου (%) σε εκμεταλλευτή-(αφορά τον εκμισθωτή)
14.3 Έναρξη παραχώρησης χρήσης-(αφορά τον μισθωτή-οδηγό)
14.4 Αύξηση ποσοστού μου (%) από παραχώρηση χρήσης-(αφορά τον ιδιοκτήτη, που έχει ήδη κάποιο ποσοστό ιδιοκτησίας και γίνεται και μισθωτής)
14.5 Αύξηση ποσοστού μου (%) από παραχώρηση χρήσης-(αφορά τον μισθωτή που δεν έχει καθόλου ποσοστό ιδιοκτησίας, αλλά είναι μόνο οδηγός)


ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2: ΛΗΞΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
14.6 Λήξη παραχώρησης χρήσης-(αφορά τον μισθωτή-οδηγό)
14.7 Μείωση ποσοστού μου (%) λόγω λήξη παραχώρησης χρήσης-(αφορά τον μισθωτή-ιδιοκτήτη, που έχει κάποιο ποσοστό ιδιοκτησίας)
14.8 Μείωση ποσοστού μου(%) λόγω λήξη παραχώρησης χρήσης-(αφορά τον μισθωτή που δεν έχει καθόλου ποσοστό ιδιοκτησίας, αλλά είναι μόνο οδηγός)
14.9 Ανάκτηση όλου του ποσοστού (χωρίς ιδιοκτησία) λόγω λήξης παραχώρησης χρήσης-αφορά τον εκμισθωτή (περίπτωση λήξη υπεκμίσθωσης)
14.10 Λήξη παραχώρησης χρήσης-ανάκτηση μέρος του ποσοστού (χωρίς ιδιοκτησία) -αφορά τον εκμισθωτή (περίπτωση υπεκμίσθωσης)
14.11 Ανάκτηση όλου του ποσοστού ιδιοκτησίας λόγω λήξης παραχώρησης χρήσης-(αφορά τον εκμισθωτή)
14.12 Λήξη παραχώρησης χρήσης-ανάκτηση μέρος του ποσοστού ιδιοκτησίας (αφορά τον εκμισθωτή)


ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3: ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ
1.1 Αγορά ΦΗΜ ΑΔΗΜΕ ταξιμέτρου
1.2 Αύξηση ποσοστού μου (%) εκμετάλλευσης από αγορά άδειας Ε.Δ.Χ. (χωρίς αγορά νέας μνήμης)
5.1 Πώληση όλου του ποσοστού μου (%) εκμετάλλευσης
5.2 Πώληση μέρος του ποσοστού μου (%) εκμετάλλευσης
6 Πώληση μεταχειρισμένου ΦΗΜ ΑΔΗΜΕ ταξιμέτρου στον μεταπωλητή-dealer
15 Απόκτηση λόγω κληρονομιάς (προϋποθέτει αποδοχή κληρονομιάς)
24 Παύση λόγω θανάτου (προϋποθέτει αποδοχή κληρονομιάς)
37.1 Γονική παροχή – ολόκληρο (παύση)
37.2 Γονική παροχή (έναρξη)
37.3 Γονική παροχή – μέρος ποσοστού (παύση)


ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4: ΜΝΗΜΕΣ
8 Βλάβη μνήμης και ταυτόχρονη αντικατάσταση μνήμης
9 Πλήρωση μνήμης όλων των θέσεων και ταυτόχρονη αντικατάσταση μνήμης
23 Πλήρωση μνήμης-οριστική παύση
25 Βλάβη μνήμης-οριστική παύση


ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5: ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ
7 Αλλαγή εγκατάστασης (αριθμού υποκαταστήματος)
10 Αυτοπαράδοση του ΦΗΜ ΑΔΗΜΕ ταξιμέτρου λόγω οριστικής διακοπής επιχείρησης.
31 Μεταβολή αριθμού κυκλοφορίας ΕΔΧ ή μεταβολή θέσης εκμεταλλευτή (για την μεταβολή θέσης εκμεταλλευτή ισχύουν περιορισμοί που τίθενται από τις τεχνικές προδιαγραφές των ΦΗΜ με τις οποίες έλαβαν άδεια καταλληλότητας οι ΑΔΗΜΕ ταξιμέτρου: ΠΟΛ 1135/2005).
36.1 Επαναχρησιμοποίηση ΑΔΗΜΕ ταξιμέτρου από αναστολή λειτουργίας ή λόγω επανέναρξης εργασιών επιχείρησης (παύση και έναρξη)
36.2 Επαναχρησιμοποίηση ΑΔΗΜΕ ταξιμέτρου λόγω επανέναρξης εργασιών επιχείρησης (δημιουργεί μόνο έναρξη)
36.3 Επαναχρησιμοποίηση ΑΔΗΜΕ ταξιμέτρου λόγω επανέναρξης εργασιών επιχείρησης και ταυτόχρονη μεταβολή αριθμού κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ.
41 Οριστική παύση ΦΗΜ ΑΔΗΜΕ ταξιμέτρου λόγω μη χρήσης του.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...