Διαχωριστικά ασφαλείας στα Ε.Δ.Χ ΤΑΞΙ

Τι ορίζει η ελληνική νομοθεσία

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ  ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 786

9 Μαΐου 2011

Άρθρο 1

Πεδίο εφαρμογής

Επιτρέπεται η τοποθέτηση διαχωριστικού ασφαλείας σε Επιβατηγά Δημόσιας Χρήσης αυτοκίνητα, με σκοπό την προστασία των οδηγών ΕΔΧ οχημάτων εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 2

Γενικές προδιαγραφές του διαχωριστικού συστήματος προστασίας των οδηγών ΕΔΧ.

1. Είναι κατάλληλο για το συγκεκριμένο τύπο αυτοκινήτου στο οποίο τοποθετείται.

2. Το σύστημα δύναται να διαχωρίζει αποκλειστικά τον οδηγό από τους λοιπούς επιβαίνοντες στο όχημα, με την προϋπόθεση (και προκειμένου να εξασφαλίζει την προστασία του οδηγού και από πλαϊνό χτύπημα) η μορφή του να είναι τέτοια ώστε η μεταξύ οδηγού – συνοδηγού πλευρική επιφάνεια (σε συνέχεια του πίσω του οδηγού τμήματος του διαχωριστικού) να εκτείνεται προς τα εμπρός σε απόσταση τουλάχιστον 45 cm από την επιφάνεια του διαχωριστικού πίσω από τον οδηγό.

3. Είναι ασφαλώς στερεωμένο (δηλαδή δεν υπάρχει κίνδυνος μετατόπισής του σε περίπτωση άσκησης έντονης πίεσης, κρούσης, απότομου φρεναρίσματος, κ.λπ.) με τρόπο τέτοιο που δεν συνεπάγεται – επιβάλει επέμβαση στο αμάξωμα του οχήματος (π.χ. δεν αγκυρώνεται στο αμάξωμα, κ.λπ.) και δεν δύναται να μετατοπισθεί ή να αφαιρεθεί από τους επιβάτες των πίσω καθισμάτων.

4. Εξυπηρετεί το σκοπό χρήσης, δηλαδή προστατεύει τον οδηγό από επίθεση (τουλάχιστον με μαχαίρι), δεν επιτρέπεται όμως να εξυπηρετεί άλλους σκοπούς παράλληλα (π.χ. διαφημιστικούς).

5. Δεν δυσχεραίνει / εμποδίζει τη συναλλαγή και γενικότερα την επικοινωνία οδηγού – πελάτη. Δεν επηρεάζει την άνεση των επιβατών – πελατών (π.χ. μετά την τοποθέτησή του υπάρχει επαρκής χώρος για τα πόδια των επιβατών).

6. Δεν επηρεάζει τη χρήση της ζώνης ασφαλείας του οδηγού, ούτε το σύστημα μετατόπισης του καθίσματος του οδηγού (οριζόντια διαδρομή και καθ’ ύψος προσαρμογή καθίσματος). Κατά την τοποθέτησή του εξασφαλίζεται η συνεργασία του διαχωριστικού με τους πλευρικούς αερόσακους του οχήματος, δηλαδή πληρούνται όποιες προδιαγραφές και λαμβάνονται υπόψη πιθανοί περιορισμοί ως προς τις διαστάσεις και την τοποθέτηση του διαχωριστικού ώστε να μην επηρεάζεται η απόδοση των αερόσακων.

7. Δεν επηρεάζει την ορατότητα του οδηγού και την ικανότητα του οδηγού να ελέγχει το όχημα, δεν ενοχλεί και δεν μειώνει το αίσθημα άνεσης του οδηγού, δεν περιορίζει τη δυνατότητα ελιγμών του οχήματος.

8. Η τοποθέτησή του δεν εγκυμονεί πρόσθετους κινδύνους για την ασφάλεια των επιβατών σε περίπτωση ατυχήματος – πρόσκρουσης.

9. Δεν επηρεάζει την απόδοση – αποτελεσματικότητα οποιουδήποτε μηχανικού / ηλεκτρικού συστήματος του οχήματος.

10. Είναι σχεδιασμένο κατά τρόπο ώστε η χρήση του να μην αποκλείει τη ροή θερμού ή κρύου αέρα στις πίσω θέσεις του οχήματος, δηλαδή επιτυγχάνονται αποδεκτές συνθήκες κλιματισμού – θέρμανσης του οχήματος.

11. Προδιαγραφές υλικού – μορφής κ.λπ. διαχωριστικού συστήματος:

(α) Η επιφάνεια του διαχωριστικού δεν μπορεί να έχει ούτε επικίνδυνη ανωμαλία, ούτε έντονες ακμές ικανές να αυξήσουν τον κίνδυνο ή τη σοβαρότητα των τραυμάτων των επιβατών σε περίπτωση απότομου φρεναρίσματος, ξαφνικού ελιγμού ή ατυχήματος.

(β) Είναι κατασκευασμένο από υλικό διαφανές τουλάχιστον στο πεδίο ορατότητας του οδηγού, μη τοξικό, μη εύφλεκτο και ανακυκλώσιμο (φιλικό στο περιβάλλον).

(γ) Είναι κατασκευασμένο από υλικό με αντοχή σε κρούση και επίθεση με μαχαίρι ή άλλο αιχμηρό αντικείμενο (π.χ. κατσαβίδι).

(δ) Εντός της περιοχής πρόσκρουσης της κεφαλής των επιβατών φέρει επενδυτική πλήρωση με υλικό κατάλληλων προδιαγραφών (π.χ. υλικό παρόμοιο με αυτό του ερεισίνωτου), ικανό να απορροφήσει ενέργεια στην περίπτωση πρόσκρουσης κεφαλιού στη συγκεκριμένη περιοχή.

Άρθρο 3

Διαδικασία έγκρισης τοποθέτησης (δικαιολογητικά, απαιτούμενα πιστοποιητικά, κ.λπ.)

1. Ο ενδιαφερόμενος προσκομίζει το όχημα με το τοποθετημένο σε αυτό διαχωριστικό στην αρμόδια υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, όπου και το όχημα επιθεωρείται.

2. Επίσης, ο ενδιαφερόμενος προσκομίζει στην αρμόδια υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης τα κάτωθι δικαιολογητικά:

Α. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 υπογεγραμμένη από τον ιδιοκτήτη του οχήματος στην οποία θα αναφέρεται ότι η τοποθέτηση του διαχωριστικού δεν επηρεάζει την ορατότητα του οδηγού και την ικανότητα του οδηγού να ελέγχει το όχημα, δεν ενοχλεί και δεν μειώνει το αίσθημα άνεσης του οδηγού και δεν περιορίζει τη δυνατότητα ελιγμών του οχήματος.

Β. (α) Εξουσιοδότηση του κατασκευαστή ή του επίσημου αντιπροσώπου του διαχωριστικού προς τον υπεύθυνο τοποθέτησης για την τοποθέτηση του διαχωριστικού σε όχημα, ή (β) Βεβαίωση του κατασκευαστή ή του επίσημου αντιπροσώπου ότι η τοποθέτηση γίνεται χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις και συνεπώς δύναται να τοποθετηθεί από τον αγοραστή.

Γ. Βεβαίωση / βεβαιώσεις του κατασκευαστή ή του επίσημου αντιπροσώπου του διαχωριστικού όπου βεβαιώνεται ότι καλύπτονται οι απαιτήσεις του άρθρου 2 της παρούσης.

Δ. Φύλλα ελέγχου δοκιμών (test reports) από οποιοδήποτε αναγνωρισμένο εργαστήριο για την επενδυτική πλήρωση (σημείο 11δ του άρθρου 2) σύμφωνα με το Παράρτημα 6 του Κανονισμού 17 της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη.

Ε. Φύλλα ελέγχου δοκιμών (test reports) από οποιοδήποτε αναγνωρισμένο εργαστήριο ή πιστοποιητικό σύμφωνα με οποιοδήποτε διεθνές (όπως π.χ. ISO 179) ή ισοδύναμο εθνικό πρότυπο (όπως πχ. το Σουηδικό πρότυπο SS 224427, BS 5544, DIN 52290 κλπ.) αναφορικά με τη συμπεριφορά του διαχωριστικού σε επίθεση με  11106 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) μαχαίρι ή άλλο αιχμηρό αντικείμενο (charpy impact test, puncture resistance – manual knife simulation).

ΣΤ. Στην περίπτωση που το προϊόν (διαχωριστικό) διαθέτει έγκριση τύπου με την οποία αναγνωρίζεται και πιστοποιείται για τη συγκεκριμένη χρήση από οποιοδήποτε κράτος – μέλος της Ε.Ε., αντί των αναφερομένων στα σημεία Δ και Ε δικαιολογητικών, είναι δυνατή η προσκόμιση πιστοποιητικού έγκρισης τύπου από επίσημη κρατική αρχή.

Ζ. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 υπογεγραμμένη από τον υπεύθυνο τοποθέτησης του διαχωριστικού (που έχει λάβει εξουσιοδότηση σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο σημείο Β του παρόντος άρθρου) ότι η τοποθέτηση του διαχωριστικού έγινε σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και τους κανόνες της τέχνης και της τεχνικής. Στην περίπτωση που η τοποθέτηση γίνεται χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις, σύμφωνα με το εδάφιο (β) του σημείου Β του παρόντος άρθρου, η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται από τον ιδιοκτήτη του ΕΔΧ.

3. Κατά την επιθεώρηση ελέγχεται ότι το διαχωριστικό είναι αυτό το οποίο αναφέρεται στα δικαιολογητικά που έχουν προσκομιστεί και ότι είναι ορθά τοποθετημένο, σύμφωνα δηλαδή με τις οδηγίες τοποθέτησης του κατασκευαστή. Επίσης, ελέγχονται τα αναφερόμενα στο άρθρο 2 του παρόντος σε σχέση με τα αναγραφόμενα στη βεβαίωση / βεβαιώσεις, στα φύλλα ελέγχου και στα λοιπά δικαιολογητικά που κατατίθενται στην Υπηρεσία, ώστε να ταυτοποιηθεί το συγκεκριμένο εξάρτημα (διαχωριστικό). Με την ολοκλήρωση της επιθεώρησης εκδίδεται σημείωμα από την υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών, όπου βεβαιώνεται ότι το εν λόγω διαχωριστικό έχει τοποθετηθεί νομίμως και πληροί τις προϋποθέσεις της παρούσας απόφασης. Η σχετική βεβαίωση βρίσκεται επί του οχήματος, όπου είναι τοποθετημένο το διαχωριστικό σύστημα προστασίας του οδηγού.

4. Σε περίπτωση όπου κυκλοφορεί ΕΔΧ όχημα με τοποθετημένο διαχωριστικό δίχως να έχει τηρηθεί η διαδικασία της παρούσας απόφασης και δίχως τη σχετική βεβαίωση της προηγούμενης παραγράφου, αφαιρείται η άδεια κυκλοφορίας και οι κρατικές πινακίδες, έως ότου είτε αφαιρεθεί το εν λόγω διαχωριστικό είτε προσκομιστεί η απαιτούμενη βεβαίωση στις αρμόδιες αρχές.

5. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...