Συνάντηση της Π.Ο.Ε.Ι.Α.Τ.Α με Θεοχάρη και Κόνσολα για νομοσχέδιο του Υπουργείου Τουρισμού

Στο πλαίσιο της διαβούλευσης για το υπό διαμόρφωση  νομοσχέδιο του Υπουργείου Τουρισμού, πραγματοποιήθηκε σήμερα συνάντηση του Υπουργού κ. Θεοχάρη και του υφυπουργού κ. Κόνσολα με το προεδρείο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ταξί. Πέρα από το υπόμνημα που κατέθεσε η Ομοσπονδία και αφορά όλα τα ζητήματα που άπτονται της τουριστικής μεταφοράς, συζητήθηκε το περιεχόμενο του νομοσχεδίου και ιδιαίτερα το σκέλος (άρθρο 58) που ρυθμίζει θέματα  μεταφοράς με Ε.Ι.Χ αυτοκίνητα. Η Π.Ο.Ε.Ι.Α.Τ.Α επεσήμανε σημεία που ενισχύουν τον αθέμιτο ανταγωνισμό  υπέρ των Ε.Ι.Χ. και διαμορφώνουν συνθήκες ανομίας στην αγορά των επιβατικών μεταφορών.  Ο υπουργός δεσμεύτηκε ότι θα εξετάσει όλες τις παρατηρήσεις επί του νομοσχεδίου και θα υπάρξει άλλη μια συνάντηση πριν από την κατάθεση του στη Βουλή.

Το άρθρο 58 του νομοσχεδίου

Βελτιώσεις ισχυουσών ρυθμίσεων της δραστηριότητας εκμίσθωσης επιβατηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης με οδηγό

Η περίπτωση 1 της υποπαραγράφου Η.2 της παραγράφου Η. του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Επιτρέπεται στα γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων της περίπτωσης δ` της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α` 155) και σε εταιρείες και συνεταιρισμούς Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης Αυτοκινήτων, που έχουν συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 3109/2003 (Α` 38) και το άρθρο 87 του ν. 4070/2012 (Α` 82), η ολική εκμίσθωση με οδηγό μέσω προκρατήσεως με αντίστοιχη σύμβαση ελαχίστου διάρκειας τριών (3) ωρών, Επιβατηγών Ιδιωτικής Χρήσης (ΕΙΧ) Αυτοκινήτων απαγορευόμενης της μεταφοράς επιβατών με κόμιστρο με τα αυτοκίνητα αυτά. Στα ιδιόκτητα μεταφορικά μέσα περιλαμβάνονται επίσης τα κάθε είδους τροχοφόρα επιβατηγά οχήματα τύπου mini-bus έως 9 θέσεων.».

Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης 2 της υποπαραγράφου Η.2 της παραγράφου Η. του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012, οι λέξεις «σε επιχειρήσεις της περίπτωσης 1» αντικαθίστανται με τις λέξεις «σε επιχειρήσεις της παρούσας υποπαραγράφου».

Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης 3 της υποπαραγράφου Η.2 της παραγράφου Η. του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012, οι λέξεις «σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης 1» αντικαθίστανται με τις λέξεις «σύμφωνα με τις διατάξεις των περιπτώσεων της παρούσας υποπαραγράφου».

Το πρώτο εδάφιο της περ. 5 της υποπαραγράφου Η.2. της παραγράφου Η του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 αντικαθίσταται ως εξής:

«Επιτρέπεται η μεταφορά άνευ κομίστρου πελατών τουριστικών καταλυμάτων της περ. α της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 με επιβατηγά ιδιωτικής χρήσης οχήματα με οδηγό από τα σημεία αφίξεως μέχρι τις εγκαταστάσεις των καταλυμάτων αυτών και αντίστροφα. Η μεταφορά πραγματοποιείται με οχήματα ιδιοκτησίας των καταλυμάτων ή οχήματα που βρίσκονται στην κατοχή καταλυμάτων δυνάμει σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης κατά τις κείμενες διατάξεις ή κατόπιν σύμβασης μίσθωσης, ελάχιστης διάρκειας τριών μηνών, συναφθείσας με γραφεία ενοικίασης αυτοκινήτων, της περίπτωσης δ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014.».

Η περίπτωση 5Α της υποπαραγράφου Η.2 της παραγράφου Η. του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 αντικαθίσταται ως εξής:

«5Α. Επιτρέπεται η μεταφορά χωρίς κόμιστρο πελατών τουριστικών γραφείων με επιβατηγά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης με οδηγό, που είτε ανήκουν στα τουριστικά γραφεία είτε χρησιμοποιούνται από αυτά δυνάμει σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης ή συμβάσεων βραχυχρόνιας ή μακροχρόνιας μίσθωσης. Η μεταφορά του προηγούμενου εδαφίου, για την οποία δεν απαιτείται η έκδοση διακριτής  Βεβαίωσης Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων, διέπεται από τις διατάξεις του π.δ. 7/2018 (Α 12) και πραγματοποιείται σύμφωνα με το τυπικά προκαθορισμένο, οργανωμένο και προπληρωμένο πρόγραμμα του ταξιδιού των πελατών τουριστικών γραφείων, διάρκειας τουλάχιστον είκοσι τεσσάρων (24) ωρών, όπως αυτό αποτυπώνεται στις διατακτικές ταξιδιού / μεταφοράς (voucher) που εκδίδονται από το τουριστικό γραφείο. Για τη μεταφορά απαιτείται:

α) το Ε.Ι.Χ. όχημα με οδηγό να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την υπηρεσία μεταφοράς, που αποτελεί μέρος του συγκεκριμένου οργανωμένου προπληρωμένου προγράμματος διακοπών, διάρκειας τουλάχιστον είκοσι τεσσάρων (24) ωρών,

β) το Ε.Ι.Χ. όχημα με οδηγό να φέρει επικολλημένο στην πάνω δεξιά πλευρά του οπίσθιου ανεμοθώρακα διακριτικό σήμα διαστάσεων 105X148,5 mm (χιλιοστόμετρων), στο οποίο αναγράφεται η επωνυμία και ο αριθμός ΜΗ.Τ.Ε. του τουριστικού γραφείου,

γ) εντός του οχήματος να βρίσκονται διαθέσιμα προς έλεγχο:

αα) η βεβαίωση συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων (Β.Σ.Ν.Π.) λειτουργίας του τουριστικού γραφείου,

ββ) η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος και επιπλέον, σε περίπτωση που το όχημα δεν ανήκει στην κυριότητα του τουριστικού γραφείου, αντίγραφο της σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης ή της σύμβασης βραχυχρόνιας ή μακροχρόνιας μίσθωσης, συνοδευόμενο από εξουσιοδότηση του τουριστικού γραφείου προς τον οδηγό του αυτοκινήτου ότι είναι ο νόμιμος χρήστης του,

γγ) η άδεια οδήγησης του οδηγού που εκδίδεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις των οδηγών Ε.Ι.Χ.,

δδ) η σύμβαση εργασίας ή παροχής υπηρεσιών του οδηγού με την επιχείρηση, αν ο οδηγός του οχήματος είναι άλλος από τον ιδιοκτήτη ή το νόμιμο εκπρόσωπο του τουριστικού γραφείου και

εε) η διατακτική ταξιδιού/μεταφοράς (voucher), η οποία περιλαμβάνει και αποτυπώνει το προπληρωμένο και οργανωμένο πακέτο διακοπών και αναφέρει υποχρεωτικά τα σημεία αναχώρησης, περιηγήσεων, εκδρομών, στάσεων και άφιξης και τις ημερομηνίες κάθε υπηρεσίας μεταφοράς που περιλαμβάνεται στο πακέτο διακοπών, καθώς και τον αριθμό κυκλοφορίας, τον κατασκευαστικό οίκο και τον τύπο του εκμισθωμένου Ε.Ι.Χ. οχήματος.

Με απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Τουρισμού δύναται να τροποποιούνται τα διακριτικά γνωρίσματα της περίπτωσης β, τα έγγραφα της περίπτωσης γ, καθώς και οι κυρώσεις που προβλέπονται στην παρούσα διάταξη.

Η παράβαση των διατάξεων της παρούσας επισύρει σε βάρος του τουριστικού γραφείου πρόστιμο ύψους δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ. Αν η μεταφορά εκτελείται χωρίς να έχει εκδοθεί διατακτική ταξιδιού/ μεταφοράς (voucher) ή χωρίς να έχει συναφθεί σύμβαση εργασίας ή σύμβαση παροχής υπηρεσιών μεταξύ της επιχείρησης και του οδηγού, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής μέσα στην τριετία, επιβάλλεται διπλάσιο πρόστιμο, σε περίπτωση δεύτερης υποτροπής μέσα στην τριετία επιβάλλεται τριπλάσιο πρόστιμο και σε κάθε επόμενη υποτροπή μέσα στην τριετία ανακαλείται η βεβαίωση συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων της επιχείρησης για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών. Κατά τα λοιπά, παραμένουν εφαρμοστέες οι κυρώσεις του ν. 4530/2018.

Οι έλεγχοι για τη διαπίστωση παραβάσεων και η επιβολή κυρώσεων διενεργούνται κατά το λόγο αρμοδιότητάς τους, από τις αδειοδοτούσες υπηρεσίες του Υπουργείου Τουρισμού, τις Διευθύνσεις Μεταφορών της Περιφέρειας, την Τροχαία, το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, το Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και τις αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Μεταφορών. Οι εκθέσεις διαπίστωσης των παραβάσεων διαβιβάζονται στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Τουρισμού για την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων».

Προστίθεται περίπτωση 5Β στην υποπαράγραφο Η.2 της παραγράφου Η του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 ως εξής:

«5Β.

Επιτρέπεται η μεταφορά χωρίς κόμιστρο πελατών επαγγελματικών τουριστικών ημερόπλοιων της περίπτωσης ζ του άρθρου 1 του ν.4256/2014 (Α’92), με επιβατηγά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης με οδηγό, ιδιόκτητα ή κατόπιν χρηματοδοτικής μίσθωσης από τον πλοιοκτήτη, εφοπλιστή, ιδιοκτήτη του επαγγελματικού τουριστικού ημερόπλοιου, προς τους λιμένες επιβίβασης των πελατών τους και αντίστροφα.

Επιτρέπεται στις εταιρείες και τους συνεταιρισμούς Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης αυτοκινήτων, που έχουν συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 3109/2003 (Α` 38) και το άρθρο 87 του ν. 4070/ 2012 (Α` 82) να συνάπτουν συμβάσεις με ολική ή μερική εκμίσθωση των ΕΔΧ αυτοκινήτων, με οδηγό, με τους πλοιοκτήτες, εφοπλιστές, ιδιοκτήτες επαγγελματικών τουριστικών ημερόπλοιων, με κόμιστρο που διαμορφώνεται με συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών για τη μεταφορά των πελατών των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής προς τους λιμένες επιβίβασης των πελατών τους και αντίστροφα.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Μεταφορών και Υποδομών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Τουρισμού καθορίζονται τα διακριτικά γνωρίσματα και λοιπά αποδεικτικά στοιχεία που φέρουν τα ανωτέρω οχήματα, προκειμένου να πιστοποιείται η συνδρομή των προϋποθέσεων της περίπτωσης, οι σχετικές κυρώσεις, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή της περίπτωσης αυτής.».

Η υποπερίπτωση γ της περίπτωσης 3 της υποπαραγράφου Η.2. της παραγράφου Η του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 αντικαθίσταται ως εξής:

«γ) Έχουν μέγιστο χρόνο κυκλοφορίας τα δώδεκα (12) έτη από την ημερομηνία της πρώτης άδειας κυκλοφορίας τους. Το όριο του μέγιστου χρόνου κυκλοφορίας του προηγούμενου εδαφίου δύναται να τροποποιείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Τουρισμού και Υποδομών και Μεταφορών.»

ΤΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ ΠΟΕΙΑΤΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Ο ρόλος του αυτοκινητιστή ταξί στην διαμόρφωση της εικόνας που παίρνει μαζί του ο τουρίστας όταν επισκέπτεται την χώρα μας, είναι σημαντικός. Κυριολεκτικά είναι αυτός που τον καλωσορίζει και αυτός που τον αποχαιρετά. Είναι αναγκαίο λοιπόν να του παράσχει η Πολιτεία τα εργαλεία που χρειάζεται για να ανταποκριθεί σ’ αυτό το σημαντικό έργο. Εδώ και πολλές δεκαετίες, η εθνική πολιτική για τον Τουρισμό σπάνια συμπεριελάμβανε το ταξί σε κάποια από τις δράσεις της ή το σχεδιασμό της. Κάποιες από αυτές μάλιστα, δρομολογούσαν την έξοδο του ταξί από την αγορά της τουριστικής μεταφοράς. Και θα το είχαν πετύχει, αν οι αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου δεν ξεκαθάριζαν ότι, η αστική μεταφορά είναι έργο που έχει ανατεθεί στα δημοσίας χρήσεως αυτοκίνητα (π.χ. η μεταφορά από και προς τα αεροδρόμια της χώρας). Καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, οι τουριστικές επιχειρήσεις –με την ανοχή ή την αδράνεια των ελεγκτικών μηχανισμών– υποκλέπτουν μεταφορικό έργο σε τέτοιο σημείο, που να τίθεται ζήτημα βιωσιμότητας για τα ταξί.

Είναι χαρακτηριστικό ότι από τον Μάιο έως και τον Οκτώβριο του 2019, μόνο για την Αθήνα και το χώρο του Αεροδρομίου Ελευθέριος Βενιζέλος, το ΣΑΤΑ έχει υποβάλλει περισσότερες από 600 καταγγελίες στις αρμόδιες αρχές, μεταξύ αυτών και σε εκείνες που εποπτεύονται από το Υπουργείο σας. Ζητάμε λοιπόν την πλήρη εφαρμογή του Νόμου. Μόνο έτσι θα μπορούμε να μιλάμε για συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού. Προς το παρόν είμαστε αυτόπτες μάρτυρες των παραβατικών ενεργειών των Ε.Ι.Χ., για τις οποίες δεν μπορούμε να κάνουμε απολύτως τίποτα.  

ΤΙ ΖΗΤΑΕΙ Ο ΚΛΑΔΟΣ ΜΑΣ

1)Απαγόρευση αστικής μεταφοράς από Ε.Ι.Χ.: Με την ανοχή του νόμου οι τουριστικές επιχειρήσεις προγραμματίζουν αστικές μεταφορές (έργο που δεν τους ανήκει με απόφαση και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου), γνωρίζοντας ότι αυτές δεν είναι δυνατόν να έχουν διάρκεια τριών ωρών (π.χ. Αθήνα-Αεροδρόμιο). Πρόκειται για προγραμματισμένη διακοπή σύμβασης. Ζητάμε να απαγορεύεται η μίσθωση και η ανάρτηση σύμβασης όταν πρόκειται για καθαρά αστική μεταφορά.

2)Α.  Ή ενιαία ελάχιστη τιμή (90 ευρώ) στις συμβάσεις μίσθωσης Ε.Ι.Χ για όλη την Ελλάδα και τρίωρη ελάχιστη σύμβαση σε όλη την επικράτεια, ή

Β. Για τη νησιωτική Ελλάδα διάρκεια σύμβασης μιας ώρας με ελάχιστη χρέωση 60 ευρώ.  Επιπλέον χρέωση 30 ευρώ ανά/ώρα αν η σύμβαση έχει διάρκεια μεγαλύτερη των τριών ωρών, ή μεγαλύτερη των 30 λεπτών για τα νησιά αντίστοιχα

3)Άμεση αξιοποίηση της ψηφιακής πλατφόρμας  για τις συμβάσεις των Ε.Ι.Χ. και εντατικοποίηση των ελέγχων για την καταπολέμηση της υποκλοπής μεταφορικού έργου από το οποίο η Πολιτεία χάνει τεράστια έσοδα. Ζητάμε, μόνιμο ελεγκτικό μηχανισμό τουλάχιστον για το Αεροδρόμιο (καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου) και περιστασιακό (την τουριστική περίοδο) στο λιμάνι του Πειραιά.

4)Ποσόστωση Ε.Ι.Χ. οχημάτων: Στις περισσότερες χώρες της Νότιας Ευρώπης, η αναλογία των Ε.Ι.Χ.  είναι σε συνάρτηση με τα Ε.Δ.Χ. Ταξί. Στην Ισπανία για παράδειγμα, αυτή η αναλογία είναι 1/30 και στην Ιταλία (π.χ. Περιφέρεια Τορίνο) υπάρχει συγκεκριμένος αριθμός αδειών για Ε.Ι.Χ. οχήματα που προορίζονται για μεταφορικές υπηρεσίες. Στην Ελλάδα, ο αριθμός αυτών των οχημάτων είναι ανεξέλεγκτος, με αποτέλεσμα πολλοί από τους ιδιοκτήτες τους να οδηγούνται στην παραβατικότητα υπό το βάρος του έντονου ανταγωνισμού.

5)Ποσόστωση οχημάτων Θεματικού Τουρισμού: Εκκρεμεί η έκδοση Υπουργικής Απόφασης. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ταξί έχει εισηγηθεί, τα ποσοστά αυτά να κυμαίνονται: α) στο 1% για την  Αττική και την Θεσσαλονίκη, β) στο 2% για την ηπειρωτική Ελλάδα και γ) στο 3% για τη νησιωτική Ελλάδα. Τα ποσοστά αυτά να είναι σε αναλογία με τα ΕΔΧ Ταξί ανά έδρα.

6)Λειτουργία Τουριστικών Λεωφορείων: Σε όλη την Ευρώπη (Ρώμη, Παρίσι, Όσλο, Λονδίνο) απαγορεύτηκε ή αναμένεται η απαγόρευση τουριστικών λεωφορείων στο κέντρο της πόλης. Ζητάμε από την Πολιτεία να επανεξετάσει το καθεστώς περιήγησης στο κέντρο των ελληνικών πόλεων από τα ανοικτά τύπου τουριστικά λεωφορεία, λαμβάνοντας υπόψη και τις διαμαρτυρίες των κατά τόπους δημάρχων και την «κυκλοφοριακή αναρχία» που προκαλούν.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ

Στο άρθρο 58 παρ.4, η ελάχιστη σύμβαση τριών μηνών μεταξύ τουριστικών καταλυμάτων και γραφείων ενοικίασης αυτοκινήτων «νομιμοποιεί» την παραβατικότητα και δυσχεραίνει τον έλεγχο των αρμόδιων αρχών. Ως εκ τούτου, πρέπει να διαγραφεί.

Στο άρθρο 5, αλλάζουν οι διατάξεις που αφορούν τον θεματικό τουρισμό και δεν αναγράφεται πουθενά το όνομα του επιβάτη ή των επιβαινόντων, πράγμα απαραίτητο για την διασφάλιση της νομιμότητας.

Στο άρθρο 5β, οι παρ. 1 και 2 πρέπει να διαγραφούν τελείως. 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...