Υπουργική απόφαση για τα κριτήρια χωροθέτησης των θέσεων στις πιάτσες των Ταξί

Αριθμ. Απόφ. : 41911 – 25 Φεβρουαρίου 2021, Αρ. Φύλλου 753

Καθορισμός κριτηρίων χωροθέτησης των θέσεων στάσης/στάθμευσης (πιάτσες) των επιβατικών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης (ΤΑΞΙ), καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή της διάταξης της περ. β’ της παρ. 13 του άρθρου 41 του ν. 4663/2020.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον ν. 4530/2018 «Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών και άλλες διατάξεις» (Α’ 59), όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4663/2020 «Ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση αεροδρομίων επί υδάτινων επιφανειών, ρυθμίσεις μεταφορών και άλλες διατάξεις» (Α’ 30) και ειδικότερα τα άρθρα 41 και 17.

2. Τον ν. 4622/2019 «ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ: Οργάνωση, Λειτουργία και Διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις» (Α’ 133).

3. Τις διατάξεις του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» (Α’ 151), όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 84/2019 (Α’ 123).

4. Το π.δ. 70/2015 (Α’ 114) και ειδικότερα του άρθρου 3 που αφορά στην ανασύσταση του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων.

5. Τις διατάξεις του π.δ. 123/2016 (Α’ 208) και ειδικότερα του άρθρου 4 περί σύστασης Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και Μετονομασία Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτυών.

6. Τις υπ’ αρ. οικ. 33497/60550 οικ.33498/60551 και οικ.33496/60549 αποφάσεις του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Διορισμός μετακλητού Γενικού Γραμματέα Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, Γενικού Γραμματέα Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» (Υ.Ο.Δ.Δ 506).

7. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

8. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

9. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/20198 (Α’ 133).

10. Το γεγονός ότι, από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Και αφού είδαμε:

1. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 13 του άρθρου 41 του ν. 4663/2020 «Ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση αεροδρομίων επί υδάτινων επιφανειών, ρυθμίσεις μεταφορών και άλλες διατάξεις» (Α’ 30).

2. Τα άρθρα 4, 5 και 34 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

3. Την ανάγκη ομοιομορφίας και ομοιογένειας για τον καθορισμό σε κατοικημένες περιοχές των θέσεων αφετηρίας, στάσης/στάθμευσης (πιάτσες) των επιβατηγών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης (ΤΑΞΙ), αποφασίζουμε:

Τον καθορισμό των κριτηρίων για τη χωροθέτηση θέσεων στάσης/στάθμευσης (πιάτσες) επιβατικών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης (ΤΑΞΙ), ως εξής:

Α. Γενικά

Επισημαίνεται ότι, τα διαλαμβανόμενα στην παρούσα απόφαση δεν μπορούν να καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις και συνθήκες του οδικού περιβάλλοντος. Αποτελούν οδηγό κατά το χρόνο μελέτης και σχεδιασμού της εφαρμογής των διατάξεων του νόμου, ώστε να χρησιμοποιούνται και προσαρμόζονται κατά περίπτωση ανάλογα με τις υφιστάμενες τοπικές συνθήκες.

Τυχόν αποκλίσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον μια τέτοια ανάγκη επιβάλλεται και αποδεικνύεται με πλήρη και ουσιαστική τεχνική τεκμηρίωση και οι προτεινόμενες λύσεις ανταποκρίνονται στους κανόνες οδικής ασφάλειας, στην εξυπηρέτηση των χρηστών του οδικού δικτύου.

Β. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΤΑΧΙ (ΠΙΑΤΣΑ)

Για τη χωροθέτηση θέσης στάθμευσης ΤΑΧΙ (πιάτσα) απαιτείται η εκπόνηση κυκλοφοριακής μελέτης.

Η μελέτη θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη και για λόγους ισονομίας, αφενός τη ζήτηση για ΤΑΧΙ σύμφωνα με τις παρακείμενες δραστηριότητες και αφετέρου την ανάγκη για στάθμευση όλων των χρηστών του οδικού δικτύου και ιδιαίτερα των κατοίκων της περιοχής.

Επίσης, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ότι από την εφαρμογή της χωροθετούμενης θέσης στάθμευσης ΤΑΧΙ δεν θα επηρεαστεί αρνητικά το επίπεδο εξυπηρέτησης της οδού και τυχόν παρακείμενων κόμβων και θα διασφαλίζεται ότι η διερχόμενη κυκλοφορία θα διεξάγεται με ασφάλεια και απρόσκοπτα.

1. Δεν χωροθετούνται θέσεις στάθμευσης ΤΑΧΙ (πιάτσα):

α) Σε αυτοκινητόδρομους και οδούς ταχείας κυκλοφορίας με καθοριζόμενο όριο ταχύτητας μεγαλύτερο των 50 χλμ./ώρα.

β) Σε οδούς με παράπλευρο δίκτυο (S.R.).

γ) Σε οδούς όπου λειτουργούν λεωφορειολωρίδες κυκλοφορίας Μέσων Μαζικής Μεταφοράς (Μ.Μ.Μ.).

2. Η χωροθέτηση θέσης στάθμευσης ΤΑΧΙ γίνεται σε οδικά τμήματα, όπου επιτρέπεται η στάση και στάθμευση των οχημάτων.

– Η χωροθέτηση μπορεί να γίνει σε οδούς μονής ή διπλής κυκλοφορίας. Απαραίτητο εναπομείναν πλάτος ανά λωρίδα κυκλοφορίας, θα πρέπει να είναι, σε οδό μονής κυκλοφορίας το ελάχιστο στα τρία μέτρα (3,00) και σε οδό διπλής κυκλοφορίας στα τρία μέτρα και πενήντα εκατοστά (3,50). Σε οδούς όπου διέρχεται λεωφορείο το ελάχιστο εναπομείναν πλάτος της οδού θα πρέπει να είναι στα τρία μέτρα και πενήντα εκατοστά (3,50).

– Το πλάτος της χωροθετούμενης θέσης επί οδοστρώματος ή και σε εσοχή, ορίζεται κατ’ ελάχιστο στα δύο μέτρα και είκοσι εκατοστά (2,20) και το χωροθετούμενο μήκος ανά όχημα, στα πέντε μέτρα (5,00).

– Οι χωροθετούμενες θέσεις στάθμευσης ΤΑΧΙ (πιάτσα), προτείνεται να βρίσκονται πλησίον σημείων σημαντικής προσέλκυσης μετακινήσεων, όπως σταθμοί Μέσων Σταθερής Τροχιάς, αεροδρόμια, νοσοκομεία, εμπορικά και αθλητικά κέντρα, κεντρικά σημεία πόλης κ.λπ. Η προτεινόμενη απόσταση, της χωροθετούμενης θέσης στάθμευσης ΤΑΧΙ από τα σημεία προσέλκυσης, προτείνεται να είναι η μέγιστη μέχρι τετρακόσια μέτρα (400) [αποδεκτός χρόνος περπατήματος πέντε λεπτά (5)].

– Συνίσταται η χωροθέτηση της θέσης στάθμευσης ΤΑΧΙ (πιάτσα) να γίνεται πλησίον διαβάσεων πεζών, ώστε να εξασφαλίζεται η εύκολη πρόσβαση της θέσης ΤΑΧΙ από τους πεζούς. Η διάβαση πεζών θα πρέπει να προηγείται της θέσης στάθμευσης ΤΑΞΙ και να βρίσκεται σε ασφαλή απόσταση πέντε (5,00) έως δέκα μέτρα (10,00) τουλάχιστον.

– Για τη χωροθέτηση της θέσης στάθμευσης ΤΑΧΙ (πιάτσα), ισχύ έχουν οι διατάξεις του άρθρου 34 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην απόσταση των χωροθετούμενων θέσεων από φωτεινούς σηματοδότες και από πινακίδες υποχρεωτικής διακοπής πορείας (STOP). Επιτρέπεται παρέκκλιση από τις διατάξεις του άρθρου 34, με την προϋπόθεση ότι θα εξασφαλίζεται η οδική ασφάλεια όλων των χρηστών του οδικού δικτύου και θα διασφαλίζεται απαραίτητα η καλή ορατότητα των πινακίδων σήμανσης και των σηματοδοτών.

– Σε περίπτωση που, για τη χωροθέτηση θέσης στάσης-στάθμευσης ΤΑΧΙ, απαιτηθεί η δημιουργία εσοχής εις βάρος του πεζοδρομίου, τότε το ελάχιστο εναπομείναν πλάτος πεζοδρομίου δεν θα είναι λιγότερο του ενός μέτρου και πενήντα εκατοστών (1,50), μη συμπεριλαμβανομένης της κατακόρυφης σήμανσης και αστικού εξοπλισμού.

– Για χωροθετούμενες θέσεις σε εσοχή, ιδιαίτερα, πλησίον νοσοκομείων, αεροδρόμιων κ.λπ., προτείνεται η δημιουργία εσοχής με διαμόρφωση ραμπών για την εξυπηρέτηση Ατόμων με Αναπηρίες.

– Για την ομαλή και ασφαλή κυκλοφορία πεζών και οχημάτων, απαιτείται μεταξύ των άλλων να διασφαλίζονται καλές συνθήκες ορατότητας με επαρκή φωτισμό.

Γ. ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΤΑΧΙ (ΠΙΑΤΣΑ)

Για την οριοθέτηση των θέσεων στάθμευσης ΤΑΧΙ (πιάτσα), απαιτείται οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση, η οποία και θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τις τεχνικές οδηγίες και τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Γ1. Οριζόντια σήμανση

Η οριζόντια σήμανση θα γίνεται με διαγράμμιση επί του οδοστρώματος σε σχήμα «Π». Οι δύο κάθετες στο κράσπεδο γραμμές θα έχουν μήκος δύο μέτρα και είκοσι εκατοστά (2,20) και η παράλληλη προς το κράσπεδο γραμμή θα έχει μήκος, όπως θα ορίζεται στην εγκριτική απόφαση χωροθέτησης της θέσης στάθμευσης ΤΑΧΙ. Προτείνεται για το διαχωρισμό ανά όχημα, ανά πέντε μέτρα (5,00), διαγράμμιση με μία κάθετη προς το κράσπεδο γραμμή, μήκους δύο μέτρων και είκοσι εκατοστών (2,20). Επίσης είναι δυνατή και η εγκατάσταση πυκτογράμματος με την αναγραφή ΤΑΧΙ λευκού ή κυανού χρώματος, στο κέντρο του συνολικού χωροθετούμενου χώρου στάθμευσης ΤΑΧΙ.

Η οριζόντια σήμανση θα αποτελείται από συνεχόμενη γραμμή κυανού χρώματος, σύμφωνα με το εδαφ. (α) της παρ. 7 του άρθρου 5 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Το πλάτος της γραμμής θα είναι 20 εκ. με αντανακλαστικό υλικό υψηλής οπισθανάκλασης.

Γ2. Κατακόρυφη σήμανση

Η χωροθέτηση των θέσεων στάθμευσης ΤΑΧΙ (πιάτσα), θα γίνεται με κατακόρυφη σήμανση τύπου Ρ-70, σε συνδυασμό με πρόσθετες πινακίδες τύπου Πρ4α και Πρ4γ, οι οποίες και θα τοποθετούνται στην αρχή και στο τέλος του χώρου της πιάτσας και επί του πεζοδρομίου σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές οδηγίες.

  • Για την κατασκευή των πινακίδων ισχύ έχουν, οι Ελληνικές πρότυπες τεχνικές προδιαγραφές Σ303-74, Σ306-74, Σ 310 και Σ 311.
  • Τα υλικά συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού προτύπου ΕΝ 12899-1.
  • Οι πινακίδες θα είναι κατασκευασμένες από αλουμίνιο πάχους 3mm, πλήρως αντανακλαστικές, σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές με Τύπου I, II, III φθορίζουσες αντανακλαστικές μεμβράνες.
  • Οι στύλοι στήριξης των πινακίδων θα είναι μεμονωμένοι απλοί σωληνωτοί ορθοστάτες (κυκλικής ή ορθογωνικής διατομής), σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ 12899 και ΕΝ 10255.
  • Ο στύλος της πινακίδας θα τοποθετείται τουλάχιστον μισό μέτρο (0,50) μέσα από την άκρη του κρασπέδου.
  • Το ελεύθερο ύψος του κατώτερου άκρου της πινακίδας από το πεζοδρόμιο θα είναι τουλάχιστον δύο μέτρα και είκοσι πέντε εκατοστά (2,25).
  • Στην παρούσα Τεχνική Οδηγία, επισυνάπτεται πρότυπο σκαρίφημα οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης, χωροθέτησης θέσεων στάθμευσης ΤΑΧΙ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 9 Φεβρουαρίου 2021

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...